dnes je 2.6.2023

Nejnovější

Kontroly, revize a údržba provozovaných plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb., § 19 se u provozovaného PZ musí pravidelně provádět:

Přístupné pro: VTZ profi

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeníchGarance

12.5.2023, Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR - TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a…

Vysokotlaké regulační stanice plynuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysokotlakými regulačními stanicemi plynu se podrobně zabývá norma ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky, a dále technická pravidla TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení a TPG…

Přístupné pro: VTZ profi

Plynová hasicí zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plynová hasicí zařízení jsou vyhrazená plynová zařízení dle NV č. 191/2022 Sb., která spadají pod skupinu H a jsou též vyhrazenými tlakovými zařízeními (neboť jejich součástí jsou tlakové zásobníky) a vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle vyhlášky…

Přístupné pro: VTZ profi

Uvádění nových a rekonstruovaných plynových zařízení do provozuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: VTZ profi

Legislativní zdroje k vyhrazeným plynovým zařízením a ostatní předpisyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

... N/A ...

Přístupné pro: VTZ profi

Povinnosti provozovatele plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.…

Přístupné pro: VTZ profi

Dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: VTZ profi

Definice a rozdělení vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozování technických zařízení, na kterých neprovádíte kontroly, zkoušky, revize či údržbu, je v případě úrazu, úmrtí nebo škody v souvislosti s tímto zařízením klasifikováno jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb.…

Přístupné pro: VTZ profi
více článků
Nejčtenější

Nová právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a něco navícArchiv

2.7.2021, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb., v částce 106 zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který rekodifikuje zastaralou právní úpravu celého jednoho…

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - rozvody plynuArchiv

29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel........................( název organizace, sídlo, IČ…

Přístupné pro: VTZ profi

Revize technických zařízení domu a lhůty pro jejich prováděníArchiv

26.11.2019, Mgr. Andrea Manová, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedené termíny revizí a kontrol jsou obecné. Terminy revizí jsou dány příslušným zněním zákonů, norem, návody výrobců.

Přístupné pro: VTZ profi

Plynová zařízení: Školení obsluh a zajištění provozu plynových zařízení - Spotřebiče na plynná palivaGarance

5.11.2019, František Cimbůrek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj plynových zařízení předpokládá i zvyšování nároků na jejich bezpečnost, a to již při výrobě, montáži, zkoušení, stejně tak i při provozu. Proto jsou stanoveny základní požadavky vyjadřující rizika a směry prevence u plynových zařízení a to vyhláškou…

Přístupné pro: VTZ profi

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - spotřebiče na plynná palivaArchiv

29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ........................ (název organizace, sídlo,…

Přístupné pro: VTZ profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

LCA a uhlíková stopa

9.6.2023, Praha, Ing. Barbora Stieberová, Ph.D., Ing. Miroslav Žilka, Ph.D.

Písmena LCA skrývají vhodný přístup k posuzování životního cyklu výrobků a služeb a analýze jejich dopadu na životní prostředí. Na rozdíl od měření uhlíkové stopy LCA zohledňuje více kategorií dopadů a pomáhá cíleně optimalizovat udržitelnost procesů ve firmách a organizacích.

Snižování emisí v průmyslu

19.6.2023, On-line, Ing. Michal Gregor

Průmysl hraje důležitou roli v našich životech a zároveň má velký dopad na životní prostředí. Je tedy nezbytné, aby průmyslové podniky přijaly odpovědnost za vypouštěné emise a intenzivně pracovaly na jejich snižování. V tomto webináři se dozvíte o legislativě, které vznikla a vzniká na půdě Evropského parlamentu, jako je například klimatický zákon, Fit for 55, Green Deal aj. a jaké budou mít dopad na podniky nejenom v České republice. Dále si ukážeme i možnosti snižování emisí z pohledu strategie snižování CO2 a uhlíkové stopy a představíme si i několik technologií na snižování znečištění emisí TZL a VOC.

Nové třídy nebezpečnosti podle CLP

25.7.2023, On-line, Ing. Radka Vokurková

Specialista na odpadové hospodářství

5.9. – 26.9.2023 (5.9.2023, 12.9.2023, 19.9.2023, 26.9.2023), Praha, Ing. Tomáš Lank

V průběhu Akademie (odborného kurzu) Specialista na odpadové hospodářství získáte potřebné vědomosti o všech povinnostech, které musí každý původce odpadu plnit. Od skladování a shromažďování odpadů, vedení evidence a ohlašování odpadů, až po obchodování s odpady a specifické odpadové toky. Vše prakticky a tak, aby to dávalo ekonomický smysl. Teoretický základ je doplněný o sdílení reálných zkušeností z praxe. Kurz je ukončený závěrečným testem a certifikátem.

Nové třídy nebezpečnosti chemických látek podle CLP

13.9.2023, Praha, Ing. Radka Vokurková, Ing. Lenka Lišková

Potřeba identifikace těchto tříd nebezpečností vnikla na základě zkušeností a vědeckých poznatků získaných při identifikaci SVHC látek. Zároveň tento krok vyplynul ze strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek a naplnění potřeby Zelené dohody (Green Deal). Jedná se o přidání těchto vlastností látkám nebezpečným pro a) lidské zdraví: endokrinní disruptory (ED HH), b) životní prostředí: endokrinní disruptory (ED ENV), perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB), perzistentní, mobilní a toxické (PMT), velmi perzistentní a velmi mobilní (vPvM).

Doporučujeme


ÚPRAVA ÚČINNÁ od 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Publikace

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ

Plný text znění zákona č. 250/2021 Sb.


Seznamte se se zásadním předpisem, na který odborná veřejnost čeká téměř deset let! pořiďte si jeho tištěnou verzi. 

VTZPROFI LIVE
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Zákon Aktuální verze Budoucí verze

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

19.10.2017 -

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

6.4.2023 -
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 29.1.2016 -
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 1.6.2010 -
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - -
Nahrávám...
Nahrávám...