dnes je 17.6.2024

Zdvihací zařízení

Úprava bezpečnosti vyhrazených zdvaihacích zařízení platná od července 2022 (s výjimkou modře zbarvených tlačítek).

Průběžně přidáváme drobnější praktické dokumenty. 

Po jednotlivých položkách obsahu se pohybujte pomocí tlačítek níže. 

Autor komentáře: Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

KOMENTÁŘ K NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 193/2022 Sb., o VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZDVIHACÍCH ZAŘIZENÍCH A POŽADAVCÍCH NA ZAJIŠTĚNÍ JEJICH BEZPEČNOSTI

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a), b) a f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

K jednotlivým ustanovením tohoto nařízení vlády je vyhotoven komentář, který by měl více zviditelnit změny oproti předchozí právní úpravě, poukázat na některé souvislosti a napomoci větší přehlednosti předpisu sjednocením některých informací. V rámci vypracovaných komentářů byly použity:

 • ustanovení tohoto předpisu (dále jen NV)
 • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon 250/21)
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen NV 378/01)
 • vyhláška č. 19/1997 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti (dále jen V 19/79)
 • ČSN ISO 12480 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a) vyhrazená technická zdvihací zařízení (dále jen "vyhrazená zdvihací zařízení"), která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd,

b) požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených zdvihacích zařízení a

c) požadavky kladené na způsobilost právnických osob, odbornou způsobilost podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená zdvihací zařízení a na případnou odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a způsobilost dalších právnických osob a odborně způsobilých fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na těchto zařízeních.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) podstatnou změnou zařízení takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, při kterém dojde k zásadním změnám, které odstraní zjištěná provozní rizika nebo nahradí stávající nevyhovující části, a ke změně technických parametrů a charakteristik nebo bezpečnostních parametrů zařízení,

b) uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu okamžik, kdy je nové nebo vyhrazené zdvihací zařízení, které prošlo podstatnou změnou, po provedení předepsané ověřovací zkoušky zařízení a uznání jeho způsobilosti k trvalému používání a bezpečnému provozu, uvedeno do provozu; s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle jiného právního předpisu2),

c) odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení provádění předepsaných prohlídek, odborných prohlídek, kontrol, revizí, zkoušek, odborných zkoušek, ověřovacích zkoušek a inspekčních prohlídek ke zjištění provozních rizik,

d) odbornými úkony k navrácení vyhrazeného zdvihacího zařízení do stavu zajišťujícího bezpečný provoz soubor činností, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik provedením podstatné změny vyhrazeného zdvihacího zařízení,

e) zkouškou po opravě zkouška ověřující funkčnost, spolehlivost a bezpečnost vyhrazeného zdvihacího zařízení po provedené opravě nebo po odstranění závad zjištěných revizí nebo zkouškou,

f) ověřovací zkouškou zkouška vykonaná v rozsahu stanoveném v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě též technickými podmínkami výrobce, před uvedením do provozu, po rekonstrukci nebo podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení,

g) místním provozním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní a technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,

h) systémem bezpečné práce předpis zaměstnavatele zpracovaný a dodržovaný při každé činnosti jeřábu,

i) pracovním systémem předpis zaměstnavatele zpracovaný a dodržovaný při každé činnosti pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m,

j) mimořádnou zkouškou zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená ve stanovených případech za účelem ověření jeho funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti,

k) vázáním břemen činnost předcházející manipulaci a následující po manipulaci s břemenem za použití vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen.

V případě potřeby jsou pojmy připomenuty v následných komentářích.

§ 3
Vyhrazená zdvihací zařízení

(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,

c) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

d) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu a

e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

Oproti zdvihacím VTZ podle vyhlášky č. 19/79 Sb., jsou v novém pojetí definovány navíc:

 • všechna zdvihací VTZ, která mají jiný než motorický pohon
 • původní písmena a) a b) byla sloučena do jednoho ustanovení
 • v a) byla snížena limitní nosnost z 5 tun na 1 tunu (jeřáby, zdvihadla, kladkostroje, vše s motorickým pohonem)
 • v a) byly přidány jeřáby, zdvihadla, kladkostroje, vše na ruční pohon s nosností nad 5 tun
 • v a) byla přidána podmínka, že limitní nosnost zahrnuje i trvale instalované zařízení pro uchopení a zavěšení břemene
 • v b) pohyblivé pracovní plošiny byly rozšířeny na pojem „pracovní plošiny s motorickým pohonem“ a konkretizovány o další typy pracovních plošin: pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny
 • v b) výška zdvihu pracovních plošin s motorickým pohonem byla zvýšena z 1,5 m na 3 m
 • v c) k výtahům uvedeny i svislé zdvihací plošiny trvale spojené s budovou, s povolenou přepravou osob a nákladu, pro které jednotně s výtahy platí minimální výška zdvihu 2 m a minimální nosnost 100 kg (připomeňme, že se předpokládá hmotnost uživatele 80 kg)
 • v d) stavební výtahy již nejsou omezeny minimální výškou zdvihu (tzn. jakýkoli stavební výtah pro přepravu osob a nákladu, který se „odlepí“ od země – je důležitá slučovací spojka „a“, která podmiňuje obojí užití výtahu)
 • e) byly přidány přesuvny regálových zakladačů.

(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou

a) zdvižné vozíky,

b) zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby,

c) závěsné dopravníky,

d) nakladače,

e) zdvihací čela nákladních automobilů,

f) zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,

g) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

h) mechanické rampy,

i) výsuvné žebříky,

j) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,

k) prostředky lidové zábavy,

l) jevištní a pódiová technologická zařízení,

m) plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,

n) schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,

o) pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,

p) vrátky a

q) trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

Negativní vymezení zdvihacích VTZ uvedené již ve V 19/79 bylo podstatně rozšířeno o zařízení:

f) zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,
g) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
k) prostředky lidové zábavy,
l) jevištní a pódiová technologická zařízení,
m) zařízení pro zdvihání automobilů (plošiny pro zdvihání automobilů již byly ve vyhlášce č. 19/79 Sb., uvedeny),
n) schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,
q) trvalé a dočasné jeřábové dráhy.

§ 4
Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení

(1) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními I. třídy jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 3 200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,

c) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

Zdvihacími VTZ jsou ve smyslu vyjmenovaných zařízení v § 3 odst. 1 zařízení pod písm. a), d) e) s tím, že motorické jeřáby, zdvihadla, kladkostroje mají navýšenu limitní nosnost z 1.000 kg na 3.200 kg – ruční pohon těchto zdvihadel zůstává na limitu 5 tun.

(2) Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. třídy jsou

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a nepřesahující nosnost 3 200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

c) pracovní plošiny s motorickým pohonem a s výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny.

Ve smyslu vymezení jeřábů, zdvihadel a kladkostrojů podle § 3 odst. 1 písm. a), a podle § 4 odst. 1 písm. a) je zřejmé, že neuvedená nosnost motorických jeřábů, zdvihadel, kladkostrojů (tj. 1.000 – 3.200) bude spadat do II. třídy, stejně tak zbylé zařízení (byť v obráceném pořadí oproti seřazení v § 3 odst. 1).

§ 5
Požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže, opravy, revize a zkoušky

(1) Provádí-li provozovatel opravy vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených v § 3 odst. 1 písm. c), musí být držitelem oprávnění k opravám podle § 8 a 9 zákona.

Odkazovaná ustanovení zákona jsou poměrně širšího rozsahu než jen k opravám, neboť se týkají oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám VTZ a k plnění nádob plyny). Přesto je jasně definováno, že se jedná o oprávnění organizace, tj. právnické osoby či podnikající fyzické osoby s platným oprávněním, která požadovanou činnost (opravu) vykonává prostřednictvím fyzické osoby s osvědčením. Oprávněná organizace má v povinnosti vůči pověřené organizaci (TI ČR) oznamovat změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Kromě uvedeného požadavku však platí požadavky v ustanovení § 11 NV, která definují, že osobou odborně způsobilou k opravám je fyzická osoba:

 • zletilá
 • svéprávná
 • zdravotně způsobilá
 • splňující odbornou praxi podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.
 • 1 rok pro vyučení oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, hutním nebo chemickém
 • zaškolená zaměstnavatelem (zákonodárce opustil pojem „provozovatel“) – délka zaškolení je stanovena interním předpisem zaměstnavatele
 • pracující u zaměstnavatele pod dohledem určené osoby odborně způsobilé k opravám zdvihacích VTZ
 • absolvující úspěšně ověření odborné způsobilosti (o ověření je vystaven doklad) oprávněnou osobou s oprávněním, která zaškolení provedla

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět podstatné změny vyhrazených zdvihacích zařízení nebo opravy prováděné z důvodu přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení, kolize vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimořádné události, která mohla ovlivnit nosné části nebo bezpečnostní komponenty vyhrazeného zdvihacího zařízení, a opravy prováděné dodavatelským způsobem jen, jsou-li držitelem oprávnění podle § 8 a 9 zákona.

Ustanovení opět zdůrazňuje oprávnění oprávněných organizací a jejich povinnosti pro provádění konkrétních úkonů konkrétními fyzickými osobami – blíže viz § 10 odst. 2 nařízení vlády č. 193/2022 Sb., (ve smyslu přílohy 1 k NV fyzické osoby na osvědčeních nemají znak „O“ = opravy), tj. fyzické osoby nejsou odborně způsobilými osobami, a proto je ustanovení psáno na organizace s oprávněním, v jejichž působnosti dané fyzické osoby působí; a proto i v § 11 je uveden pojem „zaměstnavatel“ a nikoli „provozovatel“.

(3)  Revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle § 11 zákona.

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob pro provádění revizí a zkoušek ve smyslu zákona 250/21 jsou:

 • dosažení věku 18 let
 • plná svéprávnost
 • odborné vzdělání v oboru a stupni (pro zdvihací VTZ viz příloha 4 k NV)
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ze skupiny oborů:
  • 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
  • 23 Strojírenství a strojírenská výroba
  • 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
  • 28 Technická chemie a chemie silikátů
  • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • 37 Doprava a spoje
  • 39 Speciální a interdisciplinární obory
 • vysokoškolské vzdělání v oboru
 • strojním
 • elektrotechnickém
 • stavebním
 • hutním
 • chemickém
 • odborná praxe v délce, oboru a stupni vzdělání (pro zdvihací VTZ viz příloha 4 k NV)
 • 3 roky pro střední vzdělání ve vyjmenovaných oborech
 • 2 roky pro vysokoškolské vzdělání ve vyjmenovaných oborech
 • osvědčení

Osvědčení má platnost 5 let ode dne jeho udělení.

(4) Druhy osvědčení pro fyzické osoby a oprávnění pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby k činnostem na vyhrazených zdvihacích zařízeních jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

K rozlišovacímu znaku vyhrazeného zdvihacího zařízení (znak ZZ) se připojí číslo třídy (ZZ I, ZZ II) a rozlišovací znak druhu osvědčení k činnosti

Činnost Znak na oprávnění Znak na osvědčení
Montáž M --
Opravy O --
Revize R R
Zkoušky Z Z
Zkoušky včetně revize elektrických zařízení výtahů Z/E Z/E

§ 6
Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení při montáži a uvádění do provozu

(1) Montáž vyhrazeného zdvihacího zařízení se provádí podle průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Zákonodárce jednoznačně potvrzuje, že montáž (instalace) zařízení se provádí výhradně dle průvodní dokumentace, tj. návodu výrobce.

(2) Ověřovací zkoušku provádí revizní technik před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě jiného právního nebo souvisejícího předpisu2).

Zákonodárce jednoznačně potvrzuje, že ověření podmínek bezpečného provozu jsou nedílnou součástí montáže (instalace) – plně v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Ověřovací zkoušku pak zákonodárce definuje v § 2 písm. f) naříézení vlády jako zkouškou vykonanou v rozsahu stanoveném předpisy BOZP, popřípadě též technickými podmínkami výrobce,

 • před uvedením do provozu (okamžik po provedení ověřovací zkoušky a uznání způsobilosti k trvalému užívání – viz § 2 písm. b) nařízení vlády),
 • po rekonstrukci nebo
 • podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení (zásadní změny zařízení, nahrazení nevyhovujících částí, změna technických či bezpečnostních parametrů – viz § 2 písm. a) nařízení vlády

(3) Bylo-li vyhrazené zdvihací zařízení po zkompletování vyzkoušené jeho výrobcem, ověřovací zkouška se nevyžaduje.

Zákonodárce jen stanovuje, že ačkoli dělá výrobce po montáži zkoušku, neprovádí ověřovací zkoušku.

§ 7
Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad

(1) Lhůty pro provedení odborných úkonů k prověření technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízení jsou stanoveny pro jednotlivá zařízení v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Stanoví-li průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení lhůty kratší, mají tyto lhůty přednost.

Lhůty jsou uvedeny pod jednotlivými body přílohy

2. Jeřáby, zdvihadla, kladkostroje vč. trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene:

 • zkouška před uvedením do provozu po přemístění jeřábu na nové pracoviště
 • 1x denně kontrola na začátku pracovní směny / před použitím
 • 1x 3 měsíce kontrola
 • revize a zkoušky – musí zohlednit prostředí, ve kterém zařízení pracuje (viz protokol o určení vnějších vlivů):
Skupina jeřábu Součinitel spektra zatížení a třídy Q(1) Lhůty revize zkoušky
1 0,125 (Q0 - Q2) 4 roky 8 roků
2 0,25 (Q3) 3 roky 6 roků
3 0,50 (Q4) 2 roky 4 roků
4 1,00 (Q5) 1 rok 2 roky
věžové, mobilní, nakládací, lanové jeřáby 1 rok 2 roky
stohovací jeřáby, kde se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem 1 rok 2 roky

3. Pracovní plošiny

 • 1x denně / na začátku každé směny (před použitím/ spuštěním) vizuální prohlídka a funkční zkouška obsluhou (podle podmínek výrobce a předpisů k BOZP)
 • 1x 3 měsíce běžná prohlídka (obsahuje všechny položky specifikované výrobcem a předpisů k BOZP)
 • 1x 1 rok zkouška

4. Stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu

 • zkouška před uvedením do provozu demontovaného zařízení před přemístěním na nové pracoviště
 • 1x denně / na začátku každé směny (před použitím/ spuštěním) vizuální prohlídka a funkční zkouška obsluhou (podle podmínek výrobce a předpisů k BOZP)
 • 1x do 3 měsíců kontrola (dle požadavků výrobce, provozních podmínek, intenzitě používání)
 • 1x 1 rok zkouška (dle návodu výrobce či místního provozního předpisu)

5. Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny

 • 1x denně / na začátku každé směny (před použitím/ spuštěním) vizuální prohlídka a funkční zkouška obsluhou (podle podmínek výrobce a předpisů k BOZP)
 • 1x do 3 měsíců kontrola (dle požadavků výrobce, provozních podmínek, intenzitě používání)
 • 1x 2 roky zkouška (dle návodu výrobce či místního provozního předpisu)
 • 1x 1 rok revize v mezidobí zkoušek (dle návodu výrobce či místního provozního předpisu – vždy vizuální prohlídka zařízení a ověření funkčnosti všech mechanismů)

6.1    Výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu

Odborná zkouška

Druh výtahu Interval - roky
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu 3
Výtahy určené pouze k dopravě nákladu a malé nákladní výtahy 6
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 6 měsíců

Odborná prohlídka

Druh výtahu Kategorie I Kategorie II.
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 2 týdny
 •  po 9 letech – první kontrola u výtahů k dopravě osob nebo osob a nákladu
 • 1x 6 let inspekční prohlídka (lhůtu lze překročit o 3 měsíce)

6.2 Svislé zdvihací plošiny

 • běžná prohlídka / servis dle návodu výrobce nebo místního provozního předpisu
 • 1x 1 rok přezkoušení dle návodu výrobce či místního provozního předpisu)

(2) Zprávy o kontrolách, revizích nebo zkouškách, včetně záznamu o jejich provedení do provozního deníku, vyhotoví osoba, která je provedla, v listinné nebo elektronické podobě.

Zákonodárce nestanovil žádný vzor pro obsah požadované zprávy, ani neučinil odkaz na konkrétní předpis (ba ani v obecné podobě). Vše zůstává v odpovědnosti odborné osoby a tak od poskytovatele služby k poskytovatelovi

(3) Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla další rizika; o ověření vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozního deníku, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákonodárce jen logicky doplňuje, co již bylo stvrzeno uvedeno u montáže, že součástí opravy musí být ověření, tj. zkouška po opravě ve smyslu definice uvedené v § 2 písm. e) NV: zkouška ověřující funkčnost, spolehlivost a bezpečnost zařízení po provedené opravě nebo po odstranění závad zjištěných revizí nebo zkouškou. Zkoušku provádí revizní technik – viz § 8 odst.

(4) Provozovatel nebo jím písemně pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

Logický dovětek k předchozímu ustanovení lze snad jen doplnit o nutnost přijmutí odpovídajících opatření k uvedení zařízení do souladu s požadavky předpisů.

§ 8
Kontroly, revize a zkoušky vyhrazeného zdvihacího zařízení

(1) Mimořádná zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení se provede

a) po provedené podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení,

b) po přemístění vyhrazeného zdvihacího zařízení, u kterého nelze vyloučit, že přemístěním došlo ke změně jeho technických nebo funkčních vlastností,

c) po opravě vyhrazeného zdvihacího zařízení, která byla provedena z důvodu přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení, kolize vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimořádné události, která mohla ovlivnit jeho nosné části nebo bezpečnostní komponenty.

Mimořádná zkouška je prováděna za účelem ověření funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti zařízení – viz § 2 písm. j nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

(2) Mimořádnou zkoušku provede a její rozsah stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.

Zákonodárce stvrzuje, že tento odborný úkon je plně v kompetenci odborné osoby a bez podílu provozovatele a s ohledem na ustanovení § 8 odst. 1 i bez jeho pochybení v povinnostech provozovatele (jestliže neprováděl podstatné změny, nepřemísťoval zařízení, neopravoval zařízení – pak by musel zkoušku a činnost revizního technika zajistit).

(3) Po provedené opravě nebo po odstranění závad zjištěných revizí, kontrolou nebo zkouškou, které měly vliv na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, se ověří kvalita provedených prací zkouškou po opravě.

Připomeňme jen, že opravu smí provádět pouze oprávněná organizace (viz § 5 odst. 1) a součástí této opravy je i ověření se záznamem (viz § 7 odst. 3).

(4) Zkoušku po opravě provede a její rozsah stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.

Ustanovení § 7 odst. 3 je doplněno o požadavek provedení zkoušky po opravě revizním technikem. Provozovatel tak bude mít záznam či zápis od oprávněné organizace a revizní zprávu.

§ 9
Revizní zpráva vyhrazených zdvihacích zařízení

Revizní zpráva vyhrazeného zdvihacího zařízení obsahuje

a) název a sídlo právnické osoby, jméno, popřípadě jména, a příjmení a sídlo podnikající fyzické osoby, která revidované vyhrazené zdvihací zařízení provozuje nebo bude provozovat,

b) určení, zda se jedná o revizi, zkoušku nebo mimořádnou zkoušku, a uvedení předpisu, podle kterého byla vykonána,

c) popis a technické parametry revidovaného vyhrazeného zdvihacího zařízení,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi nebo zkoušku provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument potvrzen elektronickým podpisem3),

e) datum zahájení a ukončení revize, zkoušky nebo mimořádné zkoušky, datum vypracování revizní zprávy a jejího předání a dobu platnosti revizní zprávy,

f) soupis použitých měřicích přístrojů,

g) seznam podkladů použitých k provedení revize, zkoušky nebo mimořádné zkoušky, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,

h) soupis provedených úkonů, jako je například prohlídka, zkouška, měření včetně zjištěných hodnot nebo vyhodnocení,

i) soupis zjištěných závad s uvedením právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k jejichž porušení došlo,

j) soupis zjištěných nebezpečí, která se mohou stát rizikem ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob nebo ohrožení majetku nebo životního prostředí,

k) slovní zhodnocení, zda technický stav vyhrazeného zdvihacího zařízení

1. splňuje požadavky bezpečného a spolehlivého provozu,

2. vykazuje ostatní závady uvedené v soupisu zjištěných závad; do doby jejich odstranění je další provoz možný podle podmínek stanovených provozovatelem na základě doporučení revizního technika,

3. je nevyhovující v důsledku závad uvedených v soupisu zjištěných závad, které vytvářejí rizika ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob při provozu tohoto zařízení,

l) vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, zkoušce nebo při provozu a údržbě vyhrazeného zdvihacího zařízení,

m) potvrzení o předání revizní zprávy revizním technikem.

Zpráva o revizi obsahuje množství údajů, které nebudou v tomto komentáři uvedeny. Jen je vhodné zdůraznit, že revizní zpráva obsahuje časové údaje: datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování revize, datum předání. To jsou údaje umožňující doložení provedení revize orgánům inspekce, které přijdou na kontrolu v „mezidobí“ – revize je provedena, ale provozovatel nemá v ruce doklad o jejím provedení.

§ 10
Požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení

(1) Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení

a) určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v takovém technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení; v případě výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zařízení z provozu,

c) zajistí, pokud není u vyhrazeného zdvihacího zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem,

d) udržuje průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek na vyhrazeném zdvihacím zařízení a jejich řádné vykonání ve lhůtách stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f) přijímá nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci provozních rizik; zjištěné nedostatky a závady jsou podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav vyhrazeného zdvihacího zařízení,

g) u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po nabytí účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody3) aktualizuje místní provozní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení v případě, že se mění účel jeho používání nebo okolní podmínky jeho provozu.

Tento poměrně jednoduchý a logický výčet základních povinností provozovatele je doplněn v příloze 3 k NV dalšími požadavky podle druhu zdvihacího VTZ. K výčtu a příloze lze zdůraznit a uvést:

 • pověřená osoba je manažerská pozice (více viz komentář k ustanovení § 12 odst. 1) pro realizaci základního dokumentu k provozování daného druhu zdvihacího VTZ
 • pro realizaci systému bezpečné práce s jeřáby, zdvihadla a kladkostroje (bod 1.5 přílohy 3 k NV)
 • pro realizaci pracovního systému pracovních plošin (bod 2.3.2 přílohy 3 k NV)
 • pro realizaci místního provozního předpisu stavebních výtahů (bod 3.3.4 přílohy 3 k NV)
 • pro realizaci místního provozního předpisu regálových zakladačů (bod 4.3.3 přílohy 3 k NV)
 • k provozovatelem vedené dokumentaci patří:
  • průvodní dokumentace, v zastoupení místní provozní předpis (viz § 10 odst. 1 písm. c) NV)
  • provozní deník (viz § 10 odst. 1 písm. d) NV, se záznamy o kontrolách, revizích, zkouškách – viz § 7 odst. 2 NV)
  • revizní zprávy (viz § 9 písm. m) NV – potvrzení o předání revizní zprávy)
  • písemné pověření osoby odpovídající za provoz zdvihacího VTZ (viz § 10 odst. 1 písm. a) NV)
  • doklady o školení pověřené osoby, obsluh, výsledku ověření znalostí (viz § 11 odst. 2 a § 12 odst. 6 NV), popř. zápis o zkoušce z odborné způsobilosti (viz § 12 odst. 5 NV)
  • kniha výtahu (viz bod 1.2 písm. k) přílohy 2 k NV)
  • kniha odborných prohlídek výtahu (viz bod 1.2 písm. l) přílohy 2 k NV)
  • systém bezpečné práce s jeřáby, zdvihadly a kladkostroji o obsahu dle bodu 1.3 přílohy 3 k NV
  • pracovní systém pracovních plošin o obsahu dle bodu 2.3.1 přílohy 3 k NV
  • místní provozní předpis stavebních výtahů o obsahu dle bodu 3.3.2 přílohy 3 k NV
  • místní provozní předpis regálových zakladačů o obsahu dle bodu 4.3.3 přílohy 3 k NV
  • prokazatelné seznámení s vyhotovenou dokumentací k provozu jeřábů, zdvihadel, kladkostrojů, stavebních výtahů, regálových zakladačů (viz body 1.4, 3.3.3, 4.3.2 přílohy č. 3 k NV)
 • provozovatel řídí provoz zdvihacího VTZ podle návodu výrobce, tohoto NV, dalších předpisů k zajištění BOZP (viz body 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 přílohy 3 k NV) a vyhotovené interní dokumentace (viz výše), která musí být vyhotovena před uvedením zařízení do provozu (viz body 1.2, 2.3, 3.3.1, 4.3 přílohy 3 k NV)
 • při provozu musí provozovatel brát v úvahu všechna rizika při práci, závažná / významná nebezpečí a možné nebezpečné situace a události (viz body 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 5.4 přílohy 3 k NV)
 • provozovatel výtahů zajistí stálým dispečinkem nebo systémem dálkového monitorování se stálou službou s nepřetržitým provozem nebo jiným systémem stálé služby, okamžité spojení s dopravovanými osobami (viz bod 5.3.2 přílohy 3 k NV).

(2) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž nebo opravy vyhrazených zdvihacích zařízení, svou činnost zajistí dostatečným počtem odborně způsobilých osob, technickým vybavením a přístroji a zpracuje postupy pro výkon odborných činností podle oprávnění vydaného podle § 8 a 9 zákona tak, aby byly provedeny všechny úkony potřebné k zajištění bezpečného provozu vyhrazených zdvihacích zařízení vyplývající z návodu k používání, z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z místního provozního předpisu.

Ustanovení doplňuje ustanovení § 5 odst. 2. Zdůrazněme požadavek na zpracování postupů pro výkon odborných činností. A připomeňme, že odkazovaná ustanovení zákona jsou poměrně širšího rozsahu, neboť se týkají oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám VTZ (a k plnění nádob plyny). Je jasně definováno, že se jedná o oprávnění organizace, tj. právnické osoby či podnikající fyzické osoby s platným oprávněním, která požadovanou činnost  vykonává prostřednictvím fyzické osoby s osvědčením (odborně způsobilá osoba) – nicméně, ve smyslu přílohy 1 k NV není definován znak pro opravy a montáže na osvědčeních fyzických osob (odborně způsobilých osob). Oprávněná organizace má v povinnosti vůči pověřené organizaci (TI ČR) oznamovat změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých osob do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 11
Požadavky na způsobilost osob k opravám vyhrazených zdvihacích zařízení

(1) Osobou odborně způsobilou k opravám vyhrazených zdvihacích zařízení je zletilá, svéprávná a zdravotně způsobilá fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení, která absolvovala zaškolení u zaměstnavatele, u něhož pracovala pod dohledem určené osoby odborně způsobilé k opravám vyhrazených zdvihacích zařízení. Délku zaškolení stanovuje zaměstnavatel vnitřním předpisem.

Blíže viz komentář k ustanovení § 5 odst. 1 a odst. 2.

(2) Ověřování odborné způsobilosti k opravám provádí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k opravám a provedla zaškolení. O ověření odborné způsobilosti vystaví doklad.

Vzhled dokladu k odborné způsobilosti k opravám zákonodárce nestanovil. V praxi tak bude velké množství různorodě vyhlížejících dokladů o způsobilosti s různorodým obsahem. Lze jen vyjádřit přesvědčení, že na dokladu ověření odborné způsobilosti budou uplatněny znaky ve smyslu přílohy 1 k NV.

§ 12
Požadavky na způsobilost pověřených osob k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen

(1) Pověřená osoba musí být řádně zaškolena. Rozsah a četnost školení písemně stanoví provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Pověřená osoba odpovídá za provoz zdvihacích VTZ – je manažerskou pozicí (viz § 10 odst. 1 písm. a) NV: odpovídá za provoz na základě písemného pověření provozovatele. Zákonodárce nestanovuje ani četnost takového školení, ani obsahovou stránku, dokonce ani odbornost školitele. Což v praxi může přinést praktické problémy v posuzování řádnosti provedení takového školení. Zdůrazněme, že pověřená osoba k obsluze VTZZ nebo vázání břemen má dohlížet na správnost práce obsluh či vazačů, pracuje s rizikem pádu osob či materiálu z výšky, což je velmi riziková činnost. Míra benevolence školení k nabytí vhodné odbornosti by tomu měla odpovídat.

Podle čl. 5.2 ČSN ISO 12 480 je pověřená osoba povinna:

 • zajistit bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného jeřábu/ů, příslušenství pro zdvihání, školením a dozorem
 • zajišťuje jednání se všemi zodpovědnými orgány, zajištění spolupráci při účasti více organizací
 • zajistit provádění příslušných prohlídek, inspekcí atd. a údržby zařízení
 • zajistit efektivní postupu při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření
 • zodpovídá v organizaci za řízení provozu jeřábů
 • zajišťuje určení kompetentních osob k obsluze jeřábu a manipulace s břemeny

Podle téhož článku normy musí mít pověřená osoba oprávnění zastavit provoz kdykoli zjistí, že další provoz může ohrozit bezpečnost.

(2) Osobou způsobilou k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen, s výjimkou výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladu, je fyzická osoba splňující požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která absolvovala školení s praktickým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení. Kvalifikovanou osobou je obsluha zařízení nebo vazač břemen.

Ustanovení zdůrazňuje, že obsluha zdvihacího VTZ nebo vazač je odbornou osobou, která u svého zaměstnavatele získává svoji odbornost školením a praktickým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby, jíž je opět obsluha či vazač. Zákonodárce opět nespecifikoval ani obsahovou stránku školení ani její délku, což může mít významný vliv na rozdílnou úroveň těchto osob. Zvláště, když školitelem je opět pouze vazač nebo obsluha. Zůstává tak pouze na zaměstnavateli, jak důsledně a odpovědně zaškolení pojme, jak vyhodnotí vhodnost (zkušenosti, znalosti aj. dovednosti) školitele.

(3) Ke zkoušce z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen může být připuštěn zletilý uchazeč, který je zdravotně způsobilý k obsluze vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo k vázání břemen, který absolvoval školení a praktický zácvik v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem provozovatele podle druhu a typu vyhrazeného zdvihacího zařízení a splňuje další požadavky podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Škoda, že zákonodárce blíže nespecifikoval alespoň časovou délku školení a nechal vše na zaměstnavateli, laikovi. Ten se sice může opřít o odbornost revizního technika, který bude předsedat zkušební komisi, nicméně již mnohokrát praxe prokázala značně rozlišnou úroveň v předávání potřebných informací (mnohdy může sklouznout více k teoretickému naplnění požadavku školení, než více připomenou praktické znalostí, vyvarování se chyb, zdůraznění rizik práce a jejich důsledků), což se může zle nevyplatit

(4) Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a vazače břemen se koná před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Rozsah osvědčení revizního technika je ve smyslu přílohy č. 1 – viz komentář k § 5 odst. 4.

(5) O zkoušce se sepisuje zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydán doklad o způsobilosti k obsluze vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí tohoto dokladu.

Je škoda, že se zákonodárce nezamyslel nad vzorem takového dokladu. V praxi tak bude velké množství různorodě vyhlížejících dokladů o způsobilosti s různorodým obsahem. Nicméně ke každému z nich bude muset být přiložen i zápis o zkoušce. Což bude tím rozhodujícím dokladem.

(6) Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo vázání břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky, a to v souladu s odstavci 3 a 4. O výsledku ověření znalostí musí být učiněn zápis podle odstavce 5.

Připomeňme, že ustanovení odstavců 3 a 4 pojednávají o předpokladech uchazeče (zletilost, zdravotní způsobilost, školení, zácvik) a zkoušce před tříčlennou zkušební komisí na čele s revizním technikem.

§ 13
Přechodné ustanovení

Doklady o způsobilosti pověřených osob a k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se považují za platné do doby pozbytí jejich platnosti, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Jinými slovy, od 1.7.2024 budou platit pouze nové doklady. Takže i kdyby zůstaly stávající "průkazy" v používání i nadále, musí držitel předložit doklad o ověření odborné způsobilosti.

§ 14
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

2) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy viz plné znění tohoto nařízení vlády.
Přístup k tomuto obsahu mají jen předplatitelé modulu:
VTZ profi

nebo přihlásit.

Přístup k tomuto obsahu mají jen předplatitelé modulu:
VTZ profi

nebo přihlásit.

Srovnání vyhlášky č. 19/1979 Sb., a NV č. 193/2021 Sb.

Nová právní úprava vyhrazených zdvihacích zařízení


K datu 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem technických zařízení. Uvedený zákon vymezuje předmět úpravy při zajišťování bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

V částce 89/2022 ze dne 30.6.2022 bylo oznámeno vydání prováděcích nařízení, tj. o vyhrazených technických zařízeních elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, a dále o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Účinnost uvedených nařízení vlády nabyla 1. 7. 2022, což je i datum nabytí účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. (dále jen zákona).

Pro vyhrazená zdvihací zařízení byla v minulosti platná vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb.

Tato vyhláška byla nahrazena Nařízením vlády  č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 

Zásady a principy nové právní  úpravy:

 • umožnit využití poznatků vědy a techniky v oblasti zdvihacích zařízení a poznatky z kontrolní, revizní a inspekční činnosti kontrolních orgánů, organizací a revizních techniků.
 • zachovat instituty dané již předchozí vyhláškou – revizní technik, oprávnění, osvědčení
 • v souladu se současným  systémem ověřování kvalifikací a vlastní činnosti kontrolních orgánů, organizací a revizních techniků.
 • určení základních požadavků na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení, které byly dosud obsahem ostatních předpisů k zajištěné BOZP a technických norem a tyto povýšit na úroveň právního předpisu a tím zajistit snazší vymahatelnost povinností osob v oblasti bezpečnosti vyhrazených zdvihacích zařízení.
 • vyřešení pozice revizního technika vyhrazených zdvihacích zařízení.
 • doplnění bližších požadavků na odbornou způsobilost podnikajících právnických a fyzických osob, které provádí montáž a provozují vyhrazená zdvihací zařízení.

Nejdůležitější změny provedené v novém NV č. 193/2022 Sb., pro výtahy a svislé zdvihací plošiny

§ 2 Vymezení pojmů

V § 2 jsou uvedeny potřebné pojmy pro výtahy a svislé zdvihací plošiny s jejich výkladem, které nebyly dosud v právních předpisech uvedeny a řešeny. Pojmy vycházejí z názvosloví technických norem profesních zvyklostí a obvyklého názvosloví.

 Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) podstatnou změnou zařízení takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, při kterém dojde k zásadním změnám, které odstraní zjištěná provozní rizika nebo nahradí stávající nevyhovující části, a ke změně technických parametrů a charakteristik nebo bezpečnostních parametrů zařízení,

b) uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu okamžik, kdy je nové nebo vyhrazené zdvihací zařízení, které prošlo podstatnou změnou, po provedení předepsané ověřovací zkoušky zařízení a uznání jeho způsobilosti k trvalému používání a bezpečnému provozu, uvedeno do provozu; s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle jiného právního předpisu,

c) odbornými úkony k prověření technického stavu vyhrazeného zdvihacího zařízení provádění předepsaných prohlídek, odborných prohlídek, kontrol, revizí, zkoušek, odborných zkoušek, ověřovacích zkoušek a inspekčních prohlídek ke zjištění provozních rizik,

d) odbornými úkony k navrácení vyhrazeného zdvihacího zařízení do stavu zajišťujícího bezpečný provoz soubor činností, jejichž cílem je odstranění zjištěných provozních rizik provedením podstatné změny vyhrazeného zdvihacího zařízení

e) zkouškou po opravě zkouška ověřující funkčnost, spolehlivost a bezpečnost vyhrazeného zdvihacího zařízení po provedené opravě nebo po odstranění závad zjištěných revizí nebo zkouškou

f) ověřovací zkouškou zkouška vykonaná v rozsahu stanoveném v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě též technickými podmínkami výrobce, před uvedením do provozu, po rekonstrukci nebo podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení,

g) místním provozním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní a technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele,

h) mimořádnou zkouškou zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení provedená ve stanovených případech za účelem ověření jeho funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti,

§ 3 Vyhrazená zdvihací zařízení

Dle  § 3 odst.1 písm. c)  se za vyhrazená zdvihací zařízení považují:

Výtahy pro dopravu osob a nákladů a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladů, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m.

Nově byly mezi vyhrazená zdvihací zařízení zařazeny svislé zdvihací plošiny.

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem.

§ 4 Zařazení vyhrazených zdvihacích zařízení

Nově bylo stanoveno určení tříd I. a II.  pro zařazení zdvihacích zařízení podle rizikovosti provozu.

Výtahy pro dopravu osob a nákladů (dále jen výtahy)  a svislé zdvihací plošiny (dále jen plošiny), které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladů, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m jsou vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. třídy.

§ 5 Požadavky na odbornou způsobilost osob pro montáže, opravy, revize a zkoušky

V požadavcích na odbornou způsobilost pro činnosti na výtazích a plošinách nedošlo ke změnám.

Montáž, opravy, revize, zkoušky výtahů a plošin mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9 zákona. Provádí-li provozovatel opravy výtahů a plošin musí být také držitelem oprávnění k opravám podle § 8 a § 9 zákona č. 250/2022 Sb.

Revize a zkoušky výtahů a plošin  mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle § 11 zákona.

§ 6 Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení při montáži a uvádění do provozu

Montáž vyhrazeného zdvihacího zařízení se provádí podle průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Ověřovací zkoušku provádí revizní technik před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu, s výjimkou výrobků, u nichž jsou podmínky uvedení do provozu stanoveny na základě jiného právního nebo souvisejícího předpisu.

Tímto ustanovením byl ukončen dlouhodobý rozpor v uplatňování požadavku na provádění ověřovací zkoušky provozovatelem podle § 5 vyhlášky č. 19/1979 Sb., a to u zařízení uváděných na trh po provedeném posouzení shody dříve autorizovanou osobou, dnes oznámeným subjektem podle zákona č. 90/2016 Sb.

§ 7 Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, způsob jejich ověřování a odstranění zjištěných závad

V § 7 jsou nově uvedeny požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení v tom smyslu, že provozovat lze jen vyhrazené zdvihací zařízení, jehož stav byl ověřen provedenými odbornými úkony k prověření technického stavu.

(1) Lhůty pro provedení odborných úkonů k prověření technického stavu vyhrazených zdvihacích zařízení jsou stanoveny pro jednotlivá zařízení v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Stanoví-li průvodní dokumentace vyhrazeného zdvihacího zařízení lhůty kratší, mají tyto lhůty přednost.

(2) Zprávy o kontrolách, revizích nebo zkouškách, včetně záznamu o jejich provedení do provozního deníku, vyhotoví osoba, která je provedla, v listinné nebo elektronické podobě.

(3) Vyhrazené zdvihací zařízení po opravě lze provozovat až po ověření, že opravou nebyla ohrožena bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a že nevznikla další rizika; o ověření vyhotoví záznam osoba, která opravu provedla, do provozního deníku, nebo vystaví doklad o zkoušce podle rozsahu provedené opravy v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4) Provozovatel nebo jím písemně pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

§ 8 Kontroly, revize a zkoušky vyhrazeného zdvihacího zařízení

V ustanovení je stanovena povinnost provádění předepsaných kontrol pro bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínky pro kontroly, revize a zkoušky vyhrazeného zdvihacího zařízení. Ve své podstatě se přejímají požadavky dosud řešené v českých technických normách, tj. u výtahů v ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007. Ustanovení dále nově uvádí provádění mimořádných zkoušek.

(1) Mimořádná zkouška vyhrazeného zdvihacího zařízení se provede

a) po provedené podstatné změně vyhrazeného zdvihacího zařízení,

b) po přemístění vyhrazeného zdvihacího zařízení, u kterého nelze vyloučit, že přemístěním došlo ke změně jeho technických nebo funkčních vlastností,

c) po opravě vyhrazeného zdvihacího zařízení, která byla provedena z důvodu přetížení vyhrazeného zdvihacího zařízení, kolize vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo po mimořádné události, která mohla ovlivnit jeho nosné části nebo bezpečnostní komponenty.

(2) Mimořádnou zkoušku provede a její rozsah stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.

(3) Po provedené opravě nebo po odstranění závad zjištěných revizí, kontrolou nebo zkouškou, které měly vliv na bezpečnost provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení, se ověří kvalita provedených prací zkouškou po opravě.

(4) Zkoušku po opravě provede a její rozsah stanoví revizní technik vyhrazených zdvihacích zařízení s kvalifikací pro zkoušené zařízení.

 § 9 Revizní zpráva vyhrazených zdvihacích zařízení

V § 9 je nově uveden obsah revizní zprávy vyhrazených zdvihacích zařízení, který je v současné době ustanoven pouze v technických normách. Původní vyhláška tuto problematiku neřešila. Mezi důležité body revizní zprávy, které musí být mimo jiné v revizní zprávě uvedeny patří:   

 • soupis zjištěných závad s uvedením právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci, k jejichž porušení došlo,
 • soupis zjištěných nebezpečí, která se mohou stát rizikem ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob nebo ohrožení majetku nebo životního prostředí,
 •  datum zahájení a ukončení revize, zkoušky nebo mimořádné zkoušky, datum vypracování revizní zprávy a jejího předání a dobu platnosti revizní zprávy,
 • slovní zhodnocení, zda technický stav vyhrazeného zdvihacího zařízení:

1. splňuje požadavky bezpečného a spolehlivého provozu,
2. vykazuje ostatní závady uvedené v soupisu zjištěných závad; do doby jejich odstranění je další provoz možný podle podmínek stanovených provozovatelem na základě doporučení revizního technika,
3. e nevyhovující v důsledku závad uvedených v soupisu zjištěných závad, které vytvářejí rizika ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob při provozu tohoto zařízení.

§ 10 Požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení

Ustanovení § 10 stanoví základní povinnosti pro provozovatele vyhrazených zdvihacích zařízení, které vychází z poznatků získaných při provozu vyhrazených zdvihacích zařízení, návodů výrobce a legislativy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Původní  vyhláška tuto problematiku neřešila.

(1) Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení

a) určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) udržuje vyhrazené zdvihací zařízení v takovém technickém stavu, aby byl zajištěn jeho bezpečný a spolehlivý provoz v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení; v případě výskytu nebezpečných situací přímo ohrožujících zdraví zúčastněných osob bezprostředně vyřadí vyhrazené zdvihací zařízení z provozu,

c) zajistí, pokud není u vyhrazeného zdvihacího zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem,

d) udržuje průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) zajistí podmínky pro provádění prohlídek, kontrol, revizí a zkoušek na vyhrazeném zdvihacím zařízení a jejich řádné vykonání ve lhůtách stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f) přijímá nápravná opatření pro odstranění zjištěných závad a minimalizaci provozních rizik; zjištěné nedostatky a závady jsou podkladem pro další provoz, plánování údržby a provedení oprav vyhrazeného zdvihacího zařízení,

g) u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po nabytí účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody aktualizuje místní provozní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení v případě, že se mění účel jeho používání nebo okolní podmínky jeho provozu.

Dále jsou v tomto ustanovení určeny podmínky pro osoby provádějící montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení

(2) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž nebo opravy vyhrazených zdvihacích zařízení, svou činnost zajistí dostatečným počtem odborně způsobilých osob, technickým vybavením a přístroji a zpracuje postupy pro výkon odborných činností podle oprávnění vydaného podle § 8 a 9 zákona tak, aby byly provedeny všechny úkony potřebné k zajištění bezpečného provozu vyhrazených zdvihacích zařízení vyplývající z návodu k používání, z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z místního provozního předpisu.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

V příloze jsou nově uvedeny rozlišovací znaky pro oprávnění a osvědčení.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Lhůty ověřování způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení k bezpečnému provozu

 V nařízení vlády jsou uvedeny potřebné pojmy s jejich výkladem, které nebyly dosud v právních předpisech uvedeny a řešeny. Pojmy vycházejí z názvosloví technických norem profesních zvyklostí a obvyklého názvosloví.

Pojmy pro výtahy:

a) servis je souhrn předepsaných profesních úkonů prováděných servisní osobou k zajištění stálé provozuschopnosti výtahu v provozu během jeho technické životnosti; potřebné postupy servisní osoby vycházejí z návodu k používání nebo z technických norem,

b) servisní osoba je právnická nebo fyzická osoba s odpovídajícím oprávněním, která disponuje odpovídajícím počtem odborně způsobilých zaměstnanců, materiálně technickým vybavením, postupy pro výkon servisu a pro zajištění bezpečné práce na výtazích při výkonu servisu,

c) odborně způsobilý zaměstnanec je zaměstnanec servisní osoby s odbornou způsobilostí servisního zaměstnance, odborného servisního zaměstnance nebo zkušebního technika, který je pověřený výkonem předepsaných profesních úkonů v oblasti servisu výtahů v provozu na základě postupů vypracovaných servisní osobou,

d) zkušební technik je odborně způsobilý zaměstnanec servisní osoby s kvalifikací revizního technika, který je pověřený servisní osobou k provádění zkoušek a který má osvědčení podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení s rozlišovacím znakem Z,

e) odborná prohlídka je prohlídka výtahu a funkční zkouška bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, kterou provádí odborný servisní zaměstnanec servisní osoby,

f) kontrola je posouzení technického stavu výtahu inspekčním orgánem za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik, stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění a přiblížení se úrovni bezpečného výtahu,

g) odborná zkouška je zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí nebo nebezpečných situací, kterou provádí zkušební technik servisní osoby,

h) provozní riziko je technické řešení nebo provedení konstrukce výtahu, které vyvolává nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních zaměstnanců nebo poškození majetku a životního prostředí,

i) úroveň bezpečného výtahu je stav technického provedení konstrukce výtahu, u něhož se nevyskytují provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v odpovídající technické normě a neshody ohrožující bezpečnost provozu,

j) podstatné změny výtahu jsou změny na vyhrazeném zdvihacím zařízení výtahu prováděné za účelem dosažení úrovně bezpečného výtahu nebo zvyšování užitných vlastností výtahu, případně jeho technické úrovně, dále změny technických parametrů, bezpečnostních komponent, změny nebo výměny částí výtahů, úpravy stavebních částí výtahu nebo výtahových prostor,

k) kniha výtahu je dokument obsahující základní technické údaje výtahu, určený k záznamům o zkoušce po ukončení montáže, posuzování shody, zkoušce po podstatných změnách, k záznamům o odborných zkouškách, kontrolách a odstraňování zjištěných provozních rizik výtahu vlastníkem nebo provozovatelem výtahu,

l) kniha odborných prohlídek je dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek vykonávaných servisní osobou.

Výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu

U vyhrazených výtahů uvedených se provádějí odborné zkoušky a odborné prohlídky. Odborné zkoušky a odborné prohlídky se provádějí ve lhůtách uvedených v tabulce č. 2 a 3.

Kontroly (inspekce) se provádějí pouze u výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladu.

Tabulka č. 2 lhůty odborných zkoušek výtahů

Druh výtahu

Lhůty (roky)

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy

 Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 6 měsíců.

 Tabulka č. 3 lhůty provádění odborných prohlídek

Druh výtahu

Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících

 

Kategorie I.

Kategorie II.

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti

Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 2 týdny.

U výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladu se první kontrola provede po 9 letech od uvedení výtahu do provozu. Opakované kontroly (inspekční prohlídky) se provádějí ve lhůtě 6 let. Stanovenou lhůtuje možné překročit nejvýše o 3 měsíce.

Svislé zdvihací plošiny 

Intervaly pro běžné prohlídky a řádný servis svislé zdvihací plošiny musí být dodržovány tak, jak je uvedeno v návodu výrobce nebo v místním provozním předpisu.

Svislé zdvihací plošiny musí být důsledně opakovaně přezkoušeny v intervalech nepřesahujících        1 rok. Rozsah přezkoušení musí být stanoven v návodu výrobce nebo v místním provozním předpisu.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Požadavky na bezpečný provoz vyhrazených zdvihacích zařízení

 V nařízení vlády č. 193/2022 Sb., jsou nově stanoveny požadavky na bezpečný provoz výtahů a plošin.

Provoz výtahů a plošin se řídí tímto nařízením, návodem výrobce a dalšími právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při provozu výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladu nebo svislých zdvihacích plošin musí být brána v úvahu všechna rizika při práci a významná a odpovídající nebezpečí.

Výtahy pro dopravu osob a nákladu

Výtahy mohou být provozovány jen pro ten účel a prostředí, pro které byly konstruovány, a musí být udržovány po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel výtahů zajistí stálým dispečinkem nebo systémem dálkového monitorování se stálou službou s nepřetržitým provozem, nebo jiným systémem stálé služby, okamžité spojení s dopravovanými osobami.

Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob

Při provozu svislé zdvihací plošiny musí být brána v úvahu všechna závažná nebezpečí, nebezpečné situace a možné události.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

nově uvádí minimální dobu odborné praxe která je požadovaná pro činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání

Nahrávám...
Nahrávám...