dnes je 17.6.2024

Input:

VTZ elektrická - vymezení pojmů důležitých pro elektrotechnickou praxi

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.2
VTZ elektrická - vymezení pojmů důležitých pro elektrotechnickou praxi

Ing. Karel Dvořáček

Komentář

NVP v § 2 definuje pojmy důležité pro elektrotechnickou praxi dotýkající se kvalifikace, předmětem činnosti a odpovědností

Revizní technik

Revizním technikem je odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, která má pro tuto činnost osvědčení o odborné způsobilosti vydané podle tohoto zákona

NVEZ v § 9 odkazuje na zákon č. 250/2021 Sb., kdo může být revizním technikem

NVP v § 8 definuje kvalifikaci revizního technika

Činnosti dle zákona č. 250/2021 Sb.

Revizí je posouzení provozní a technické bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 3) , popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy.

Montáží činnost, je činnost, při které jsou jednotlivé dílčí části spojovány v technologický celek, jeho část, nebo je jeho část spojována s pevnou nebo pohyblivou částí; montáží se rozumí i demontáž a zpětná montáž.

Opravou je zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení,

Údržbou je činnost prováděná na vyhrazeném technickém zařízení nebo jeho částech za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu tohoto zařízení, pokud se nejedná o opravu nebo montáž vyhrazeného technického zařízení.

Rekonstrukcí je nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace.

NVEZ v § 2 doplňuje a stanoví tyto definice

Dokumentace dle zákona č. 250/2021 Sb.

Průvodní dokumentací je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.

Provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3).

NVEZ v § 2 odst. k) doplňuje dokumentaci o pojem souhrnná revizní zpráva, kterou se rozumí:

k) souhrnnou zprávou o výchozí revizi doklad vypracovaný revizním technikem elektrických zařízení s využitím jednotlivých výchozích revizních zpráv částí vyhrazeného elektrického zařízení, z něhož je patrný jeho stav v době vykonání revize a splnění požadavků na bezpečnost práce a provozu tohoto zařízení a na jeho provozní dokumentaci, přípustná je listinná nebo elektronická podoba.

NVEZ v § 10 stanoví požadavky na zprávy o revizi vyhrazeného elektrického zařízení

NVEZ v příloze č. 2 uvádí Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize:

Příloha č. 2 nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň

Nahrávám...
Nahrávám...