dnes je 17.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

28.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Ing. Anna Vágnerová

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

UPRAVUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE V NÍZKOTLAKÝCH KOTELNÁCH

Zaměstnavatel .......................................... (název organizace, sídlo, IČ)

Zastoupený ............................ (jméno, funkce)

Odpovědnost za to, že provoz nízkotlaké kotelny (dále kotelny) bude v rámci organizace ................................................(uvést název, případně organizační složku) pravidelně provozován, kontrolován a revidován v souladu s právními předpisy1), průvodní dokumentací výrobců2), místními provozními a bezpečnostními předpisy3) a v souladu s požadavky obsaženými v příslušné technické normě4), přenáším v souladu s Pracovním a Organizačním řádem ze dne ........... na ................ (jméno a funkce).

Aniž by byly dotčeny Vaše základní povinnosti dané § 302 zákoníku práce, případně pravomocí vyplývající z Organizačního řádu ze dne .......................a Pracovního řádu...............ze dne, stanovuji:

A) rozsah pravomocí spojených s touto odpovědností takto:

1. Vyžadovat od zaměstnance pověřeného úkoly v prevenci rizik5), informace o platných místních provozních a bezpečnostních předpisech.

2. Ustanovit jednoho, případně více pracovníků, zodpovědných za provoz nízkotlaké kotelny a určit rozsah povinností ve vlastním organizačním statutu.

3. Ustanovit příslušný počet topičů s osvědčením6).

4. Z titulu funkce být neopominutelným účastníkem při tvorbě smluv, jejichž předmětem je montáž, oprava nebo údržba kotlů a zařízení, nebo zajištění odborné prohlídky kotelny.

5. Z titulu zastávané funkce vstupovat za účelem kontroly:

a) do obchodního vztahu, kdy předmětem díla je montáž, oprava nebo údržba kotelny.

b) do obchodního vztahu při dodavatelské činnosti servisu, revizí a kontrol kotlů dle uzavřené smlouvy9).

6. Z titulu zastávané funkce:

a) být neopominutelným účastníkem při přípravě smluv o kontrolní činnosti10) k provádění revizí 8) a kontrol zařízení kotelny7) dodavatelským způsobem,

b) být neopominutelným účastníkem při přejímce dodávek děl, kdy předmětem díla je montáž, oprava nebo servis kotlů a souvisejícího zařízení kotelny.

B) rozsah povinností spojených touto odpovědností takto:

1. Zajistit provoz kotelny a pravidelně kontrolovat činnost obsluhy kotelny (tzn. provozní deník, kontroly pojistných ventilů, tlakoměrů, teploměrů, vodoznaků a dalších zařízení dle provozního řádu).

2. Zajistit, aby kontrolní a revizní záznamy byly vedeny a uchovávány po stanovenou dobu a byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízení pracovní činnost i dozorovým a kontrolním orgánům 10).

3. Provádět průběžnou kontrolu odstraňování závad zjištěných při periodických nebo mimořádných kontrolách kotelny. Výsledky kontrol předkládat vedení organizace.

4. Průběžně s prováděním servisu a kontrol kotelny a odstraňování zjištěných závad předkládat vedení organizace návrhy na zlepšení bezpečného a hospodárného provozu kotelny.

5. Zajistit pravidelné revize souvisejících zařízení kotelny (např. elektrická, měření a regulace, atd.).

6. Zajistit pravidelné školení obsluhy nízkotlaké kotelny6).

7. Zajistit kontrolu, čištění a revize spalinových cest.11)

Vypracoval:............................... Schválil:...........................

V ............... dne........................

Komentář:

Nízkotlaké kotelny včetně nízkotlakých kotlů nejsou vyhrazeným technickým zařízením. Pro zajištění bezpečného provozu v nízkotlakých kotelnách platí ustanovení vyhl. ČUBP č. 91/1993 Sb.

Základní pojmy:

Kotelnou je objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel:

a) parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,

b) kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,

případně další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu.

Kotelna I. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW

Kotelna II. kategorie je kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW,

Kotelna III. kategorie je kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Technické řešení kotelny:

Projektová dokumentace kotelny musí obsahovat: výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a potřebnému tahu kotlů, návrh technického řešení a výpočet účinného větrání kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny, návrh technického řešení a výpočet zabezpečovacího zařízení kotlů dle ČSN 06 0830 a stanovení způsobu obsluhy (trvalá obsluha kotle, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek uvedených v provozním řádu kotelny nebo občasná obsluha kotle - pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených v provozním řádu kotelny).

Ke každému kotli je dodavatel povinen dodat kromě návodu k montáži, obsluze, provozu a údržbě také při uvádění výrobku na trh "Prohlášení o shodě" a osvědčení o jakosti a kompletnosti.

Účinné větrání se předpokládá za všech provozních stavů, tj. nejen po dobu provozu kotlů, ale i v případě jejich odstávky. V kotelnách, kde umístěny kotle s přirozeným tahem a které mají nucené větrání, musí být větrání provedeno jako větrání přetlakové - přívod vzduchu do kotelny.

Účinným větráním se rozumí takové proudění vzduchu ve větraném, prostoru, které zajistí snížení koncentrace oxidu uhelnatého a ostatních škodlivin na hodnotu nepřesahující nejvyšší přípustné hodnoty v souladu s požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti.

Podle vyhl. č. 91/1993 Sb., kotelny I. kategorie se zřizují v samostatných objektech, kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov. Pro zřizování plynových kotelen platí ČSN 07 0703.

Nouzové osvětlení:

U kotelen s půdorysnou plochou větší než 150 m2 s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové osvětlení v místech důležitých pro obsluhu kotle. Nouzové osvětlení není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu a u kotlů bez trvalé obsluhy, kromě únikových cest. Pracovníci obsluhy musí mít ruční svítilnu.

Tahové poměry kotlů:

Kouřové nástavce kotlů (sopouchy) musí být uzpůsobeny pro připojení zařízení k měření tahu a teplot spalin. Potřebný tah k hoření stanoví u kotlů jejich výrobce.

Povinnosti provozovatelů:

Provozovatel je povinen:

 • zajistit vydání provozního řádu a zavedení provozního deníku,

 • zajistit provoz kotelního zařízení v souladu s provozním řádem,

 • provádět preventivní a provozní údržbu kotelny, kontroly činnosti topičů a odborné prohlídky ve stanovených termínech,

 • zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,

 • dozírat, aby se v kotelně nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou a aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby,

 • zajistit obsluhu kotlů odborně způsobilými pracovníky – topiči

 • zajistit praktický zácvik, zkoušky a ověření znalostí topičů,

 • zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a výměnu ve stanovených lhůtách a vyžadovat používání těchto prostředků dle NV č. 390/2021 Sb.,

 • zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů,

 • označit dveře do kotelny předepsaným nápisem

 • odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelny a při revizích,

 • zjišťovat přítomnost oxidu uhelnatého ve lhůtách a způsobem stanoveným v provozním řádu,

 • uschovat provozní deník a zápisy o odborných prohlídkách kotelny po dobu nejméně tří let,

Provozní řád stanoví zejména počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič, způsob obsluhy, povinnosti pracovníků při provozu kotelny, lhůty a způsob kontrol zabezpečovacího zařízení, lhůty a způsob zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého, způsob, postup, rozsah a lhůty čištění kotlů, osoby oprávněné ke vstupu do kotelny a rozsah a lhůty zápisů do provozního deníku.

Údržba, opravy a prohlídky:

Provozovatel musí zajistit tzv. odborné prohlídky kotelny, a to před uvedením kotelny do provozu, po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů, při změně druhu paliva, vždy po jednom roce provozu kotelny, u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, např. tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídky vyhotoví zápis. Při prohlídce se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vody, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů. Současně i zda jsou provedeny revize vyhrazených technických zařízení v kotelně instalovaných.

Zdravotní a odborná způsobilost obsluh:

Obsluhou mohou být pověřeni pracovníci:

Starší 18 let, tělesně a duševně způsobilí vykonávat funkci topiče, kteří absolvovali alespoň týdenní zácvik při obsluze kotlů a vlastní osvědčení o způsobilosti topiče k samostatné obsluze nízkotlakých kotlů po úspěšné zkoušce před zkušební komisí. Ta se skládá z předsedy a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů.

Pokud uchazeč skládá zároveň zkoušku k obsluze plynových zařízení k otopu kotle, musí být členem zkušební komise též revizní technik plynových zařízení pro spotřebu plynu spalováním se jmenovitým tepelným výkonem alespoň 50 kW. O zkoušce musí být sepsán zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydáno osvědčení s platností pět let ode dne jeho vydání.

K obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Místo týdenního zácviku a zkoušky postačí poučení a zacvičení v obsluze kotlů.

Specifické povinnosti zaměstnanců:

Topiči jsou povinni znát obsluhované zařízení a udržovat ho v bezpečném stavu. Musí dodržovat provozní řády a návody výrobců k obsluze kotelního zařízení. V případě poruchy hlásit každou událost provozovateli a v případě nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu. Důležité jsou případy provozních stavů kotlů, kdy musí být kotel odstaven ihned z provozu. Tyto případy jsou definovány v § 11 vyhl. č. 91/1993 Sb. Jedná se např. o ztrátu vody ve vodoznacích parního kotle, vznik trhlin a větších netěsností na tlakovém celku, deformace výhřevných ploch kotle, výbuch v topeništi, špatná viditelnost, požár apod.

Při vícesměnném provozu musí topič předávat směnu svému nástupci. Je povinen vést provozní deník s údaji podle provozního řádu.

Místní provozní řád kotelny:

Tvorba místních provozních předpisů je uložena provozovateli. Ten odpovídá za obsah, může jej dle potřeby upravovat a pokud nemá vhodné podmínky, může si ho nechat vypracovat. Odpovědným však zůstává provozovatel, externí autor jen pomáhá. Může to být revizní technik, ale i kdokoliv jiný s dostatečnými znalostmi. Bezpečnostní technik jen zpravidla kontroluje, zda provozní řád je úplný a aktuální a je upraven na místní podmínky. Je nutné dát pozor na existenci závazných požadavků z průvodní a provozní dokumentace. Součástí místního provozního řádu jsou i provozní pokyny pro další zařízení instalovaná v kotelně (např. rozvody plynu, úprava topné vody, ohřev teplé vody apod.).

Provozní deník:

Základním dokladem zaměstnavatele prokazujícím péči o bezpečný a hospodárný provoz kotelny je provozní deník. Za jeho vedení odpovídá topič. Lhůty úkonů a obsah zápisů musí odpovídat požadavkům místního provozního řádu. Nadřízený pracovník provádí kontrolu provozu kotelny i provozního deníku, kde toto potvrdí svým podpisem.

Kontroly a revize:

Základním dokladem zaměstnavatele prokazujícím péči o bezpečný provoz kotelny je doklad o provedení odborné prohlídky kotelny. Jedná se o závěrečný doklad o bezpečném fyzickém stavu celého zařízení kotelny včetně komínu, platnosti revizí všech instalovaných vyhrazených zařízení, platné kvalifikaci pro obsluhu a úplnosti veškeré požadované provozní dokumentace dle NV č. 378/2001 Sb. Kvalifikace osoby, která provádí odbornou prohlídku není přímo předepsána, ale tento pracovník musí mít příslušné kvalifikační předpoklady a musí znát instalované zařízení.

Větrání kotelny:

Větráním se rozumí odstraňování škodlivin z pracovního prostoru, v tomto případě z kotelny, a to postupnou výměnou vzduchu za vzduch venkovní.

Větrání je zpravidla prováděno proudem čerstvého vzduchu, přiváděného převážně z venkovního prostoru. Znečištěný vzduch je odváděn do venkovního prostoru, mimo prostor kotelny.

Způsoby větrání jsou buď přirozené, nebo nucené. Výpočet větrání musí být součástí projektové dokumentace.

Spalinové cesty:

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv jsou uvedeny ve vyhlášce 34/2016 Sb., kde jsou uvedeny lhůty kontrol, čištění a revizí spalinových cest.

Ve vyhlášce je uvedeno, kdo a za jakých podmínek toto může provádět.

Nahrávám...
Nahrávám...