dnes je 16.7.2024

Input:

Technická inspekce České republiky

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Technická inspekce České republiky

Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí jakožto příspěvkové organizace. Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.

Podle ustanovení § 1 zákona č. 174/1968 Sb., zřídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí k výkonu odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení jedinou příspěvkovou organizaci. Touto organizací je:

Technická inspekce České republiky

U Balabenky 6

180 00 Praha 8

Působnost TIČR

Působnost Technické inspekce České republiky (dále jen "TIČR“) se vztahuje na všechny právnické osoby (dále jen "organizace“) a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti (dále jen "podnikající fyzické osoby“).

Z důvodů roztříštěné právní úpravy týkající se dozoru nad technickými zařízeními se působnost TIČR nevztahuje:

 1. na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy,

 2. na technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra nebo organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

 3. na technická zařízení před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovená k posuzování shody ustanovení § 12 zákona č. 22/1997 Sb., pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.

Vymezení činnosti TIČR

TIČR při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení:

 1. podává odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,

 2. ve stanovených případech provádí prohlídky, řídí a vyhodnocuje zkoušky, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek,

 3. ve stanovených případech prověřuje odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydává jim k tomu oprávnění,
  (Poznámka:
  Oprávnění k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny podle odstavce 3 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.),

 4. prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydává jim o tom osvědčení.

TIČR provádí svou činnost za poplatky stanovené prováděcím předpisem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem financí.

Pracovníci TIČR

Pověření pracovníci TIČR jsou:

 • oprávněni vstupovat do prostorů organizací a provozních prostor podnikajících fyzických osob za účelem provedení dozoru a k jeho provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek,

 • povinni před vstupem do prostorů organizací a provozních prostorů podnikajících fyzických osob informovat provozovatele,

 • povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona.

Za škodu způsobenou

Nahrávám...
Nahrávám...