dnes je 16.7.2024

Input:

Systém péče o provozovaná strojní zařízení

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.6
Systém péče o provozovaná strojní zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Odpovědnost za provoz strojních zařízení

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., pro bezpečný provoz a používání zařízení ukládá provozovateli následující povinnosti:

1) § 2 písm. e) a f) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., vést o zařízení průvodní dokumentaci a provozní dokumentaci;

2) § 2 písm. g) a § 4 odst. 2) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., mít zpracován místní provozní bezpečnostní předpis;

3) § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., používat zařízení k účelům, pro které bylo vyrobeno;

4) § 4 odst. 2. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., provádět následné kontroly 1× za 12 měsíců, nestanoví-li místní provozně bezpečnostní předpis (MPBP) nebo výrobce jinak.

Provozovatel tak musí podle pokynů výrobce či dodavatele zařízení stanovit ve svém MPBP co, kým a jak často bude kontrolovat. Pokud si určí pro kontroly elektrického strojního zařízení svého odborně způsobilého zaměstnance s kvalifikací minimálně podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., potom své povinnosti splnil a orgán inspekce práce nemůže mít problém.

§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukládá provozovateli odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány i se zřetelem i k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Základní povinností provozovatele i osob zodpovědných za provoz VTZ je to, aby dané zařízení bylo provozováno bezpečně.

Pokud je součástí strojního zařízení VTZ, pak musí být pro stroj určena osoba zodpovědná.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Osoba zodpovědná, která je řádně jmenována, se stává před úřady státní správy provozovatelem svěřených zařízení, a tudíž za ně nese plnou PROVOZNÍ zodpovědnost. Není však možné, aby nesla odpovědnost TRESTNÍ, protože tu nelze přenést jakýmkoliv způsobem a vždy zůstane na straně majitele vyhrazeného technického zařízení.

Obsluhy strojních zařízení

Činnost

Obsluhy provádí prohlídky strojních zařízení na svých jednotlivých pracovištích zrakem, sluchem a hmatem před zahájením směny a v průběhu celého pracovního cyklu.

Tato činnost je prováděna při dodržování předepsaných bezpečnostních vzdáleností od částí, které jsou pod napětím, v pohybu, nezajištěné apod.

Prohlížejí u strojů např. uzavření rozvaděčů, kompletnost a funkčnost osvětlení či jiných zařízení, stav spínacích prvků, koncových spínačů, funkčnost světelných závor apod., kontrolují chod strojů, jejich teplotu, poškození, přehřátí, zápach, zahoření apod.

Povinnosti obsluhy

a) provádět prohlídky přidělených strojních zařízení a svého pracoviště,

b) hlásit zjištěné závady přímému nadřízenému.

Odborná způsobilost obsluh

Obsluhy strojních zařízení se zaškolují prakticky podle návodu výrobce nebo dle MPBP.

Dále každý pracovník obsluhy strojního zařízení musí být minimálně pracovníkem seznámeným dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovníci seznámení (§ 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., bez elektrotechnické kvalifikace) jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s EZ a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. Seznámení a upozornění provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými, tzn. školení pracovníka seznámeného provádí pouze školitel BOZP.

Důležité upozornění v oblasti školení obsluh pro práci na elektrických strojních zařízeních je, že dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 MUSÍ být proškoleni všichni zaměstnanci bez elektrotechnické kvalifikace dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jsou to všichni zaměstnanci, kteří mohou přijít do styku s elektrickým zařízením (obecně tedy všichni lidé ve výrobě).

Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., bez elektrotechnické kvalifikace) jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci poučení vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí. Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými. Školení pracovníka poučeného tedy provádí elektrikář.

Stupně činností na strojních zařízeních

Skupiny strojů

Stroje jsou rozděleny do tří kategorií podle způsobu používání:

Kategorie A – na zařízení se pracuje denně nebo často.

Kategorie B – na zařízení se pracuje občas, tj. několikrát za měsíc až několikrát za týden.

Kategorie C – nevyužívaná strojní zařízení.

1) Prohlídky

Účelem prohlídky je zejména vizuálně ověřit, že stroje nejsou viditelně nebo jinak poškozeny a to tak, že by byla narušena jejich bezpečnost a vlastní provozuschopnost. Je důležité zachovávat strojní zařízení čisté. Pozornost věnujte zejména elektrickým zařízením strojů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Četnost: Denně před zahájením a v průběhu pracovní doby.

Zajišťuje: Pracovníci obsluhy, kteří o prohlídkách pořizují záznamy do provozního deníku strojního zařízení.

2) Kontroly

Kontroly dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., se týkají bezpečnostních prvků stroje.

Účelem kontroly je ověřit u strojních zařízení:

• zda jsou provozována v souladu s požadavky příslušných norem, předpisů, návodů výrobce apod.,

• zda při vlastním provozu neohrožují bezpečnost pracovníků a nenarušují spolehlivost a provoz jiných zařízení,

• zda při vlastním provozu nevznikly závady, nedošlo k poškození, uvolnění součástí, těsnosti, neporušení uzávěrů, nesprávnosti funkce apod.,

• zda se dle rozpisu provádí čištění, dotažení spojů apod., výměna kontrolek, filtrů, oleje a jiných strojních částí, které mají vliv na funkčnost a spolehlivost zařízení,

• zda je zajištěna bezpečnost elektrických zařízení (stop tlačítka, závory...).

Četnost kontrol:

Kategorie A – 1× za 12 měsíců dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nebo dle termínů v MPBP.

Kategorie B – 1× za 12 měsíců dle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Kategorie C – tyto stroje jsou odpojeny od elektrické sítě a neprovádějí se na nich pravidelné každoroční kontroly, ale kontroly pouze před použitím, které provádí kvalifikovaný údržbář, jenž stroj uvedl do provozu.

Kontroly lze provádět v rámci pravidelné údržby a spojit tak dvě činnosti do jedné.

Zajišťuje: Údržbáři s příslušnou kvalifikací (minimálně § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.), kteří o kontrole musí provést zápis s rozsahem provedených kontrol. Tento zápis se poté podepsaný uloží k provozní dokumentaci stroje.

Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou:

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení,

c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, bezpečným způsobem,

d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene,

e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem dodaným výrobcem nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným zaměstnavatelem,

f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy vyvolanými účinky elektřiny,

g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažení bleskem,

h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených

Nahrávám...
Nahrávám...