dnes je 27.5.2024

Input:

Strojní zařízení - úvod

9.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.1
Strojní zařízení – úvod

Martin Šturma – Igor Lüftner

Z laického pohledu je stroj neboli strojní zařízení vše, co není napájené přímo z rozváděče objektu, ale má svůj vlastní rozváděč. Ještě jednodušeji – je to každé zařízení, které má červené tlačítko (centrál nebo total stop tlačítko).

Při své každodenní práci možná chodíte přes automatické dveře u vchodu (to je stroj), jezdíte výtahem (to je stroj), vyskladňujete zboží rolovacími vraty (to jsou stroje), před vraty máte možná nakládací rampy či můstky (to jsou stroje), pro zálohování elektrické energie používáte dieselagregát (to je stroj) a v neposlední řadě je strojní zařízení i vzduchotechnika nebo např. velké klimatizace s chladícím výkonem větším než 12 kW.

Základním právním předpisem v oblasti strojních zařízení je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních (dále jen "Směrnice"), která byla implementována do českého právního řádu nařízením vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. Směrnice se týká strojních zařízení uváděných na trh a do provozu.

Příručka pro uplatňování směrnice 2006/42/ES (v podstatě podrobný komentář) je zdarma ke stažení v českém jazyce na adrese ec.europa.eu/docsroom/documents/9202 .

Od vydání českého překladu Příručky byla směrnice několikrát novelizována a nová Příručka k aktuálně platnému znění Směrnice je ke stažení na ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/machinery_cs , ovšem pouze v anglickém jazyce.

Směrnice v čl. 2 definuje strojní zařízení a jejich součásti následovně:

a) strojní zařízení jsou:

 1. soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití,
 2. soubor uvedený v bodě 1, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie a pohybu,
 3. soubor uvedený v bodě 1 nebo 2, který je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci,
 4. soubory strojních zařízení uvedené v bodě 1, 2 nebo 3, nebo soubor neúplných strojních zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby fungovaly jako integrovaný celek, tj. strojní linka,
 5. soubor spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla

b) neúplná strojní zařízení – soubor, který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení, nebo do jiného neúplného strojního zařízení, nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje tato Směrnice; poháněcí systém je neúplným strojním zařízením.

c) bezpečnostní součásti – taková součást strojního zařízení:

 • která plní bezpečnostní funkci,

 • která se uvádí na trh samostatně,

 • jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost osob,

 • která není nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo, nebo pomocí níž je možno nahradit běžné součásti nezbytné pro fungování strojního zařízení.

Součástí strojního zařízení mohou být vyhrazená technická zařízení (VTZ). Dle § 6b zákona č. 174/1968 Sb., jsou vyhrazenými technickými zařízeními zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru Technické inspekce ČR (TIČR). Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. V naprosté většině případů jsou stroje elektrické, tedy jejich součástí je vyhrazené elektrické zařízení (pohony, řízení, regulace, osvětlení atd.).

Norma ČSN EN 60204-1 ed. 2 uvádí příklady elektrických strojů v informativní Příloze C:

 • stroje na zpracování kovů – kovoobráběcí a tvářecí stroje,

 • stroje na zpracování plastů a pryže – stroje vstřikovací, protlačovací, vyfukovací, formovací na termosety, zdrobňovací,

 • strojní zařízení na zpracování dřeva – stroje dřevozpracující a laminovací, strojní rámové pily,

 • montážní stroje,

 • stroje pro manipulaci s materiálem – roboty, dopravníky, přemisťovací stroje, stroje pro skladování a vyskladňování,

 • textilní stroje,

 • stroje pro chladírenství a vzduchotechniku,

 • strojní zařízení pro výrobu zboží a obuvi z kůže a imitace kůže – řezací a děrovací stroje, zdrsňovací, brousicí, lešticí, ostřihovací a kartáčovací stroje, stroje na obuvnické výlisky, napínací stroje,

 • zvedací zařízení (viz též ČSN EN 60204-32 ed. 2 ) – jeřáby, kladkostroje,

 • strojní zařízení pro potravinářský průmysl – mísicí stroje, stroje na přípravu těsta, na výrobu koláčů a zákusků, na zpracování masa,

 • stroje pro polygrafický a papírenský průmysl, stroje na výrobu lepenky – stroje tiskařské, dokončovací, řezačky, skládací, navíjecí, podélné řezačky,

Nahrávám...
Nahrávám...