dnes je 17.6.2024

Input:

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.28.2
Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

Ing. Anna Vágnerová

Smlouva o kontrolní činnosti

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

...................................................................................................

jméno organizace, sídlo, IČ, DIČ

zastoupenou ....................................................... (jméno, funkce)

dále jen "objednatel“

a

........................................................................................................................

jméno organizace nebo podnikající fyzické osoby, sídlo, IČ, DIČ

zastoupenou ....................................................... (jméno, funkce)

s oprávněním k revizní činnosti dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb., ev.č. ....................................

a

osvědčením dle § 11 zákona č. 250/2021 Sb. k provádění revizí kotlů příslušné třídy

ev.č. .....................................................

dále jen "zhotovitel“

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je vykonávání kontrolní činnosti - provádění periodických revizí a zkoušek kotlů, které jsou oběma stranami dohodnuty takto:

......................................................................................................................

(uvést druh a zadání kontrolní činnosti)

1.2 Konkrétní druh plnění předmětu smlouvy včetně případných upřesnění podmínek plnění je podrobně specifikováno v každém jednotlivém Zadání kontrolní činnosti, které bylo oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsáno a takto byla jeho platnost a účinnost pravomocně potvrzena (dále jen “Zadání“). Každé takovéto Zadání je oběma smluvními stranami považováno za dodatek k této smlouvě, který tvoří její nedílnou část.

1.3 Objednatel není zavázán touto smlouvou k zadání odborného úkonu zhotoviteli.

2. Všeobecné podmínky

2.1 V případě, že předmětem plnění je provedení takového odborného úkonu, který může být podle obecně platných předpisů prováděn pouze osobou, která k tomu má zvláštní odbornou způsobilost, může na straně zhotovitele tento úkon vykonávat pouze takto odborně způsobilá osoba.

2.2 Seznam předmětných technických zařízení nebo přesné vymezení oblasti, jichž se ve smyslu této smlouvy týká povinnost zhotovitele provést odborný úkon, a upřesnění druhu odborné činnosti včetně přesné specifikace dokumentačních výstupů bude vždy součástí Zadání vypracovaného objednatelem.

2.3 Termín stanovený ke splnění zadaného odborného úkonu je vždy přesně specifikován v Zadání, a to počtem pracovních dnů, během kterých je zhotovitel povinen zadané úkoly provést a dokončit. Za plnění termínu se považuje buďto v určeném termínu zhotovitelem vyhotovená a objednateli smluveným způsobem předaná zpráva, která obsahuje informace nebo údaje v podobě, struktuře a obsahu, které jsou buďto přesně specifikovány v Zadání, nebo jsou upraveny zvláštními obecně platnými předpisy. V případě provádění technických revizí jsou požadovanými dokumentačními výstupy Revizní zpráva (případně revizní kniha), nebo Zápis z kontrolní prohlídky, případně další dokumenty uvedené v Zadání, a to formou upřesněnou v této smlouvě.

2.4 Rozsah práce zhotovitele sjednaný oběma stranami ke splnění zadaného úkolu je vždy přesně specifikován v Zadání, přičemž součástí upřesnění uvedeného v Zadání může být i oběma stranami dohodnuté ocenění, ať už vyjádřené cenou jedné započaté hodiny odvedené práce nebo celkovou cenu za provedení úkonu. Volba způsobu specifikace rozsahu činnosti záleží na objednateli.

2.5 V případě, že zhotoviteli ve včasném dokončení odborného úkonu brání příčiny na straně objednatele nebo na straně objednatelova zákazníka, je zhotovitel oprávněn svůj odborný úkon přerušit a to způsobem, který je popsán v příloze “Všeobecné podmínky plnění smlouvy o kontrolní činnosti“ (dále jen “Podmínky plnění“). Právoplatným přerušením činnosti zhotovitele se přerušuje doba, během níž je zhotovitel povinen svůj úkon provést, a to až do chvíle, kdy je odborný, kontrolní nebo poradenský úkon opět obnoven způsobem popsaným v příloze Podmínky plnění.

2.6 Obě strany se dohodly na smluveném předávání zpráv takto:

a) e-mailem na elektronické adresy druhé smluvní strany, přičemž elektronická adresa zhotovitele je uvedena v této smlouvě a elektronická adresa objednatele, určená pro každou určitou zakázku je uvedena vždy pod číslem zakázky, s nímž je zhotovitel seznámen v Zadání,

b) datovou schránkou, přičemž ID datové schránky zhotovitele je uvedeno v této smlouvě a ID datové schránky objednatele vždy pod číslem zakázky,

c) doporučeným dopisem do administrativního sídla druhé smluvní strany, přičemž adresa administrativního sídla zhotovitele i objednatele je uvedena v této smlouvě.

2.7 Pro případy, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny závady bezprostředně ohrožující lidské zdraví, majetek nebo okolní prostředí, předá zhotovitel odpovídající písemné upozornění neprodleně vedoucímu příslušného pracoviště, na kterém byla závada zjištěna. Není-li tento přítomen, je místem určení takovéto informace podatelna objednatele.

3. Práva a povinnosti zhotovitele

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku I. této smlouvy, a to v termínech a rozsahu uvedeném v Zadání.

3.2 Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu s touto smlouvou, zájmy a pokyny objednatele, jakož i v souladu s obecně platnými právními předpisy. Přitom je povinen počínat si s odbornou péčí.

3.3 Zhotovitel je povinen, aby se dle telefonické, osobní nebo písemné domluvy a dle patřičného upřesnění ze strany objednatele dostavil na místo realizace úkonu na prohlídku zařízení nebo areálu nebo na předání věcných informací k úkonu nebo ke koordinační domluvě a dále pokračovat v provádění odborného úkonu. Pokud tak zhotovitel neučiní dvakrát po sobě, považují obě strany tento postup ze strany zhotovitele za vážné porušení této smlouvy, které dává objednateli právo s okamžitou platností od této smlouvy odstoupit.

3.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení informovat objednatele o těch skutečnostech, které brání řádnému plnění předmětu smlouvy.

3.5 Dle obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu, nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami.

3.6 Zhotovitel je povinen seznámit všechny své pracovníky a spolupracovníky, kteří se budou případně podílet na plnění činnosti pro objednatele dle této smlouvy, se všemi podmínkami, které upravují chování pracovníků a spolupracovníků zhotovitele v areálu místa realizace úkonu.

4.

Nahrávám...
Nahrávám...