dnes je 17.6.2024

Input:

Povinnosti obsluh stavebních výtahů

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.10.3
Povinnosti obsluh stavebních výtahů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Při obsluze musí být stavební výtah neustále sledován a nikdy se nesmí nechat naložená plošina stát bez dozoru.

Při provozu stavebních výtahů je zakázáno zejména:

  • používat stavební výtah jiným způsobem, než stanoví výrobce v návodu k obsluze;

  • v pracovním prostoru se nesmějí zdržovat žádné nepovolané osoby;

  • zaměstnancům je zakázáno obsluhovat stavební výtah bez použití osobních ochranných pracovních prostředků specifikovaných v návodu výrobce;

  • stavební výtah nesmí jeho obsluha předat k užívání neoprávněné osobě;

  • stavební výtah přetěžovat;

  • stavební výtah se nesmí používat za špatné viditelnosti a ve tmě;

  • pokračovat v provozu při zjištění nepravidelnosti funkce pohybových mechanismů;

  • vyřazovat z funkce nebo měnit nastavení bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, tlačítka nouzového zastavení apod.) s výjimkou funkčního vyzkoušení;

  • ponechat po ukončení provozu na stavebním výtahu jakékoliv předměty.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Obsluhy musejí vždy používat osobní ochranné pracovní prostředky dle návodu výrobce. Jedná se zejména o ochrannou přilbu, bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, celotělový bezpečnostní postroj se spojovacím lanem do 1,5 metru délky (bez pohlcovače energie, zpomalovačů a tlumičů pádu) a další prostředky vyjmenované v návodu.

Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky musejí mít platnou revizi dle normy ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.

Zahájení provozu

Před zahájením provozu stavebního výtahu je nutno se přesvědčit, co je zapsáno v provozním deníku zdvihacího zařízení z minulé směny, zapsat datum a hodinu nástupu s podpisem.

Na začátku každé směny před použitím stavebního výtahu obsluha provede vizuální prohlídku a funkční zkoušku podle návodu výrobce. Poruchy vzniklé při provozu je nutné ihned hlásit osobě pověřené za VTZ ZZ a jejich výskyt zapsat do provozního deníku.

Provoz stavebního výtahu

Obsluhy se při provozu stavebního výtahu primárně řídí návody výrobce.

V návodu výrobce musejí být uvedeny informace pro určené používání, provoz šachetních a klecových zábran, nakládání klece a možná omezení polohy, rozmístění a zabezpečení zatížení, použití zakrytí možných mezer, nezatěžování střechy klece, ovládání stavebního výtahu, funkce všech ovladačů přístupných uživateli uvnitř klece, v ohrazení základu a na nástupištích, podmínky prostředí (např. maximální rychlost větru při provozu) apod.

Náklad je nutné ukládat na plošinu pokud možno souměrně na střed, přitom se musí dbát na nosnost stavebního výtahu.

Stavební výtah je třeba vždy nakládat tak, aby přístupy k nakládání a vykládání, jakož i místo ovládání zůstaly volné.

Náklad musí být umístěn bezpečně. Materiál, který má tendence sklouznout nebo je vyšší než plošina, popř. by se mohl převrhnout, musí být zabezpečen (např. proti náhlému nárazovému větru).

Neskladné (dlouhé) díly nesmějí při transportu vyčnívat z plošiny.

Materiál se musí umísťovat v bezpečné vzdálenosti minimálně 50 cm od pohyblivých částí stavebního výtahu.

Provoz a poruchy

Při provozu je nutno sledovat

Nahrávám...
Nahrávám...