dnes je 17.6.2024

Input:

Povinnosti obsluh regálových zakladačů

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.9.3
Povinnosti obsluh regálových zakladačů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Základní povinnosti obsluh regálových zakladačů jsou:

  • převzít si od provozovatele zdvihací zařízení v bezpečném a způsobilém stavu;

  • před zahájením prací zkontrolovat technický stav zdvihacího zařízení a veškeré případné příslušenství;

  • nezasahovat do zdvihacích zařízení neodborným způsobem;

  • postupovat při obsluze (užívání) podle návodu výrobce a tohoto místního provozního předpisu;

  • odstavit zdvihací zařízení z provozu při nebezpečí či při špatném stavu zařízení (při poruše);

  • veškeré poruchové stavy či závady musejí být neprodleně oznámeny osobě pověřené za VTZ ZZ a jejich zjištění zapsáno do provozního deníku;

  • používat osobní ochranné pracovní prostředky dle návodu výrobce (zejména pak ochranu hlavy);

  • obsluhovat pouze ty konkrétní regálové zakladače, na které byla proškolena a na která má doklad o způsobilosti k obsluze;

  • dbát, aby se v pracovním okolí nezdržovaly nepovolané osoby a v oblasti manipulace bylo vyhrazené pásmo;

  • před vjetím do manipulační uličky se přesvědčit, že se žádná osoba nezdržuje v uličce a ulička je bez překážek, jakékoliv spadlé předměty musejí být neprodleně odstraněny;

  • nepřekročit nejvýše přípustné zatížení zakladače; náklad na zakládací zařízení je nutno umístit nebo jej na něm zajistit tak, aby se nemohl posunout nebo spadnout;

  • uložit zboží v regálech tak, aby nemohlo zasahovat do prostoru pojezdu zakladače;

  • při opuštění zakladače vytažením spínacího klíče zabránit použití nepovolanými osobami; vytažení klíče musí být možné pouze v poloze "Vypnuto";

  • přesvědčit se o funkčnosti brzd, provozních koncových vypínačů a výstražných zařízení;

  • v pravidelných obdobích cvičit nouzové opuštění stanoviště obsluhy a manipulační uličky a zacházení s hasicími přístroji;

  • bezpečnostní zařízení zakladačů a prostoru regálů nesmějí být neúčinná nebo zneužívána;

  • okamžitě opustit regálový zakladač v případě katastrofy (např. při požáru).

Při provozu regálového zakladače je zakázáno zejména:

  • používat regálový zakladač jiným způsobem, než stanoví výrobce v návodu k obsluze;

  • v pracovním prostoru se nesmějí zdržovat žádné nepovolané osoby;

  • zaměstnancům je zakázáno obsluhovat regálový zakladač bez použití osobních ochranných pracovních prostředků specifikovaných v návodu výrobce (nejdůležitější je ochranná přilba);

  • regálový zakladač nesmí jeho obsluha předat k užívání neoprávněné osobě;

  • pokračovat v provozu při zjištění nepravidelnosti funkce pohybových mechanismů či pojezdů;

  • vyřazovat z funkce nebo měnit nastavení bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, tlačítka nouzového zastavení apod.) s výjimkou funkčního vyzkoušení;

  • ponechat po ukončení provozu na regálovém zakladači jakékoliv předměty;

  • opustit regálový zakladač při zapnutém hlavním vypínači, spuštěném motoru atd.;

  • provozovat regálový zakladač při nedostatečném osvětlení.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Obsluhy musejí vždy používat osobní ochranné pracovní prostředky dle návodu výrobce. Jedná se zejména o ochrannou přilbu, sluchátka (ochrana proti nadměrnému hluku) a další prostředky vyjmenované v návodu.

Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky musejí mít platnou revizi dle normy ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.

Zahájení provozu

Před zahájením provozu regálového zakladače je nutno se přesvědčit, co je zapsáno v provozním deníku zdvihacího zařízení z minulé směny, zapsat datum a hodinu nástupu s podpisem a zejména překontrolovat, nejsou-li v manipulační uličce neoprávněné osoby nebo nežádoucí předměty.

Obsluha se musí denně před zahájením provozu přesvědčit o funkčnosti brzd, provozních koncových spínačů a výstražných zařízení. Chybná funkce brzd, provozních koncových spínačů a blokování či výskyt jiných zřejmých nebezpečných závad jsou důvodem k okamžitému zastavení provozu. Poruchy vzniklé při provozu je nutné ihned hlásit osobě pověřené za VTZ ZZ a jejich výskyt zapsat do provozního deníku.

Provoz regálového zakladače

Regálové zakladače, s obsluhou na zakladači, musejí být vybaveny stanovištěm obsluhy. Stanoviště je umístěno na vozíku zdvihu nebo pojíždí odděleně od vozíku zdvihu nebo je umístěno pevně na zakladači. Zakladače s automatickým řízením nemusejí být stanovištěm řidiče vybaveny. Musí být ale k dispozici zařízení, které umožňuje nouzový provoz nebo provoz při údržbě provizorním ručním řízením z bezpečného stanoviště. Zakladač musí být uveden do provozu zvláštním spínacím klíčem. Tento klíč musí být ve spínací skříňce na místě, z kterého je zakladač ovládán. Vytažení klíče může být možné pouze v poloze "Vypnuto". Klíč pro spínač druhu provozu (ručně, automatika) musí být s klíčem pro zajištění chodu totožný nebo trvale spojen, jestliže je takové uzamykatelné zajištění použito. Tento klíč může být vytažen pouze v poloze "Automatika" na zakladači nebo alternativně "Ručně" z pevného místa ovládání.

Na stanovišti řidiče musejí být ovladače pro všechny motorické pohyby. Ovladače musejí být provedeny a uspořádány tak, že jsou snadno a bezpečně ovladatelné z místa řidiče a je vyloučeno nechtěné zapnutí. Ovladače pro pohyby zakladače, min. pro pojezd a zdvihání, musejí být provedeny tak, že s výjimkou uzavřené kabiny jsou pro provedení všech pracovních pohybů zapotřebí trvale obě ruce obsluhy. Tyto ovladače se musejí po uvolnění samočinně vypnout.

Na ovladačích musejí být směry pohybu trvale a srozumitelně označeny značkami nebo nápisy. V prostoru ovladače musí být umístěn spínač nouzového vypnutí, kterým lze přímo či nepřímo všechny pohony ve všech fázích vypnout. Musí být jednoznačně označen a proveden tak, že se nemůže samočinně vrátit do výchozí polohy.

Při automatickém provozu musí být zakládací zařízení blokováno tak, že se může vysouvat pouze tehdy, je-li zakladač v klidu.

Provoz regálového zakladače, který není schválen a označen pro provoz v nebezpečných místech, jako je prostředí s nebezpečím vznícení nebo výbuchu, je zakázán.

Přístup a

Nahrávám...
Nahrávám...