dnes je 17.6.2024

Input:

Povinnosti obsluh pracovních plošin

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.8.3
Povinnosti obsluh pracovních plošin

Martin Šturma – Igor Lüftner

Při provozu pracovní plošiny je zakázáno zejména:

 • používat pracovní plošinu jiným způsobem, než stanoví výrobce v návodu k obsluze;

 • v pracovním prostoru plošiny se nesmějí zdržovat žádné osoby;

 • práce v blízkosti elektrického vedení je zakázána;

 • plošina se nesmí přetěžovat;

 • plošina se nesmí používat za špatné viditelnosti a ve tmě;

 • je zakázáno umisťovat, zakotvovat a zavěšovat břemena na plošinu;

 • je zakázáno tlačit stroj nebo jiné předměty před plošinou;

 • nesmí se pojíždět s plošinou, pokud je ve zdviženém stavu a je na ní osoba;

 • je zakázáno používat plošinu s vysunutou zásuvkou podvozku;

 • je zakázáno opírat plošinu o stěny nebo konstrukce;

 • zaměstnancům je zakázáno obsluhovat plošinu bez použití osobních ochranných pracovních prostředků;

 • během pracovní činnosti se zdviženou pracovní plošinou musí být plošina zajištěna proti rozjetí;

 • je zakázáno lézt na zábradlí plošiny a vyklánět se;

 • plošina se nesmí používat jako jeřáb nebo výtah, pokud to není schváleno výrobcem nebo kvalifikovanou osobou;

 • šplhání po výsuvné konstrukci plošiny je zakázáno;

 • plošinu nesmí její obsluha předat k užívání neoprávněné osobě;

 • pokračovat v provozu při zjištění nepravidelnosti funkce pohybových mechanismů či pojezdů;

 • používat k provozním účelům, vyřazovat z funkce nebo měnit nastavení bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, tlačítka nouzového zastavení apod.) s výjimkou funkčního vyzkoušení;

 • ponechat po ukončení provozu na plošině jakékoliv předměty;

 • opustit pracovní plošinu při zapnutém hlavním vypínači, spuštěném motoru atd.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Obsluhy musejí vždy používat osobní ochranné pracovní prostředky dle návodu výrobce. Jedná se zejména o následující prostředky: pracovní oděv, celotělový bezpečnostní postroj se spojovacím lanem do 1,5 metru délky (bez pohlcovače energie, zpomalovačů a tlumičů pádu), 2 karabiny (háky s bezpečnostní pojistkou), ochranná přilba, prstové rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle nebo bezpečnostní štít, případně sluchátka (ochrana proti nadměrnému hluku) a další prostředky vyjmenované v návodu.

Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky musejí mít platnou revizi dle normy ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení.

Před zahájením provozu zdvihacích zařízení je nutno se přesvědčit, co je zapsáno v provozním deníku pracovní plošiny z minulé směny, zapsat datum a hodinu nástupu s podpisem.

Závady zjištěné při prohlídce a kontrole funkce zdvihacího zařízení je nutno zapsat do provozního deníku, nahlásit pověřené osobě a vyžádat si opravu. Zdvihací zařízení smí být dáno do provozu až po odstranění závad ohrožujících spolehlivost a bezpečnost provozu.

Provoz a poruchy

Při provozu je nutno sledovat spolehlivou funkci pracovní plošiny.

Vyskytne-li se při provozu závada ohrožující bezpečnost, je nutno okamžitě vypnout zdvihací zařízení, vrátit ovládací přístroj do vypnuté polohy, zapsat závadu do provozního deníku a nahlásit pověřené osobě, která musí zajistit opravu. Zdvihací zařízení smí být dáno do dalšího provozu až po odstranění závady a po souhlasu provozního či revizního technika (dle závažnosti závady).

Ukončení provozu

Po ukončení provozu je nutno:

 1. zapsat veškeré nedostatky zjištěné při provozu, které sice neohrožují bezpečnost, ale které je nutno odstranit, do provozního deníku;
 2. zajet s pracovní plošinou na jí vyhrazené místo a umístit ji do transportní polohy;
 3. nastavit ovládací přístroje do vypnuté polohy;
 4. odstranit ze stanoviště obsluhy veškeré nežádoucí předměty a uložit případná mazadla, čisticí prostředky, nářadí apod., určené pro krátkodobou potřebu a údržbu do příslušné skříňky mimo stanoviště obsluhy a uklidit stanoviště;
 5. provést další opatření předepsaná výrobcem pracovní plošiny.

Záchrana z výšky

V případě potřeby evakuace osob z pracovní plošiny je zpravidla možné použít nouzové spuštění pracovní plošiny. Nelze-li použít nouzové spuštění, pak je nutné přivolat místně příslušnou jednotku HZS s odpovídajícím technickým vybavením pro záchranu z výšky.

Opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny

Provozovatel musí po každém odstavení pracovní plošiny provést opatření, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití neoprávněnými osobami.

Zajištění pracovní plošiny proti neoprávněnému použití

Obsluha po ukončení prací a při odstavení plošiny na určené místo ji vždy zajistí tak, nemohlo dojít k jejímu neoprávněnému použití.

Zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny

Prostor pod místem práce je vždy zabezpečen proti vstupu osob, které se neúčastní pracovní činnosti. Zabezpečení se realizuje zamezením přístupu nepovolaných osob na pracoviště a do ohroženého prostoru – bezpečnostní značení, vymezení prostoru, organizační opatření.

Znalost nebezpečných míst

Pokud se má plošina použít v nebezpečném prostředí, kde jsou přítomné hořlavé nebo výbušné plyny nebo částice, musí se použít plošina navržená/určená pro toto prostředí podle doporučení výrobce nebo kvalifikované osoby.

Rozmístění zatížení

Zatížení a jeho rozložení na plošině a všech rozšířeních plošiny musí odpovídat jmenovité nosnosti podle výrobce.

Udržování vůle od překážek

Obsluha musí zajistit, aby byla nad hlavou udržována odpovídající vzdálenost od překážek.

Před pohybem plošiny obsluha musí vizuálně kontrolovat prostor kolem plošiny ve směru plánované jízdy stejně jako ve směru, kterým se bude plošina pohybovat v závislosti na aktivaci ovladačů.

Při pohybu pracovní plošiny obsluha musí:

a) nepřetržitě vizuálně kontrolovat prostor ve směru pohybu, včetně nad a pod pracovní plošinou;

b) pohybovat se rychlostí, která je vhodná pro bezpečný provoz;

c) počítat se vzdáleností, po kterou se bude plošina pohybovat nebo popojede po uvolnění nebo navrácení ovladačů do neutrální polohy;

d) pohybovat se s pracovní plošinou dále od překážek před použitím pojezdu plošiny nebo použitím ovladačů plošiny plnou rychlostí;

e) nenaklánět přes zábradlí, když se plošina zdvihá nebo pojíždí blízko překážek;

f) nenaklánět se nikdy přes ovládací panel pracovní plošiny;

g) neumisťovat předměty na ovládací panel pracovní plošiny;

h) zajistit bezpečnost všech ostatních osob na pracovní plošině během pohybu plošiny.

Při jízdě k pracovní ploše, od ní nebo po ní obsluha musí:

a) nastavit polohu plošiny, aby se

Nahrávám...
Nahrávám...