dnes je 17.6.2024

Input:

Povinnosti obsluh jeřábů a zdvihadel a povinnosti vazačů

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.7.4
Povinnosti obsluh jeřábů a zdvihadel a povinnosti vazačů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Obsluha jeřábu a zdvihadla musí:

 • být kompetentní ve vázání břemen a znalosti dorozumívacích znamení;

 • být seznámena s hasicími přístroji na jeřábu;

 • být seznámena se všemi způsoby nouzového opuštění jeřábu;

 • mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu.

Vazač musí:

 • být schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost;

 • být zaškolen ve způsobech vázání;

 • být zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení;

 • být schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene;

 • mít příslušné oprávnění k vázání břemen.

Zahájení provozu

Před zahájením provozu zdvihacích zařízení je nutno se přesvědčit, co je zapsáno v provozním deníku zdvihacího zařízení z minulé směny, zapsat datum a hodinu nástupu s podpisem a překontrolovat, nejsou-li na jeřábové dráze, v průjezdném profilu či dosahu zdvihacího zařízení neoprávněné osoby nebo nežádoucí předměty.

Při vypnutém hlavním spínači a s ovládacími přístroji ve vypnuté poloze prohlédne:

 1. nejsou-li na jeřábové dráze volně ležící předměty a zda bezpečnostní zařízení nevykazuje zjevné závady apod.;
 2. zda strojní a elektrické zařízení zdvihadel nevykazuje viditelné závady, jako např.:
  • vytékající olej z hydraulického systému, trvalé deformace ocelových konstrukcí, trhlinky ve svárech apod.;

  • uvolněné nebo vypadlé šrouby, matice a jiné spojovací součásti;

  • stav pojezdových brzd, stav brzdy zdvihu u mostových jeřábů;

  • hrubé poškození nosných lan, uchycení jejich konců u elektrických kladkostrojů a koček;

  • poškozené pohyblivé napájecí vedení nebo kotvící zařízení elektrického vedení;

  • překontrolovat, popřípadě doplnit stav oleje v převodovkách apod.

Po prohlídce a zapnutí spínačů se provedou všechny pohyby se zdvihacím zařízením bez zátěže, ověří funkce koncových vypínačů, zvukové signalizace apod.

Závady zjištěné při prohlídce a kontrole funkce zdvihacího zařízení je nutno zapsat do provozního deníku ZZ, nahlásit pověřené osobě a vyžádat si opravu. Zdvihací zařízení smí být dáno do provozu až po odstranění závad, ohrožujících spolehlivost a bezpečnost provozu. Drobnější závady může odstranit jeřábník sám, pokud má k tomu příslušnou kvalifikaci (vyučen v oboru).

Provoz a poruchy

Při provozu je nutno sledovat spolehlivou funkci ovládacích prvků, brzd, zejména zdvihové. Při zvedání prvního břemene těžšího, než je polovina nosnosti zdvihacího zařízení, je nutno přezkoušet bez popojíždění funkci zdvihové brzdy, zda neprokluzuje a u hydraulických systémů nedochází k poklesu břemene.

Vyskytne-li se při provozu závada ohrožující bezpečnost, je nutno okamžitě vypnout hlavní vypínač ZZ, vrátit ovládací přístroj do vypnuté polohy, zapsat do provozního deníku zdvihacího zařízení a nahlásit pověřené osobě, která musí zajistit opravu. ZZ smí být dáno do dalšího provozu až po odstranění závady a po souhlasu provozního či revizního technika (dle závažnosti závady).

Ukončení provozu

Po ukončení provozu je nutno:

 1. zapsat veškeré nedostatky zjištěné při provozu, které sice neohrožují bezpečnost, ale které je nutno odstranit, do provozního deníku ZZ;
 2. zajet se ZZ na jemu vyhrazené místo;
 3. vyjet s kladnicí do takové polohy, aby hák s kladnicí neohrožoval osoby, vozidla apod.;
 4. vypnout jeřábový počítač či spínač s obdobnou funkcí a nastavit ovládací přístroje do vypnuté polohy;
 5. odstranit ze stanoviště obsluhy veškeré nežádoucí předměty a uložit případná mazadla, čisticí prostředky, nářadí apod., určené pro krátkodobou potřebu a údržbu, do příslušné skříňky mimo stanoviště obsluhy a uklidit stanoviště;
 6. provést další opatření předepsaná výrobcem ZZ.

Přeprava břemen

Při přepravě břemen se musí jeřábník řídit pokyny vazače, během přepravy musí vazač sledovat břemeno. Břemeno se smí zvednout jen do takové nejvyšší polohy, aby mezi horní hranou kladnice spodní části elektrického kladkostroje bylo minimálně 600 mm. Při tom však nesmí dojít k najetí na bezpečnostní koncový vypínač, je-li tento nastaven níže, musí se zdvih vypnout ovládacím přístrojem dříve, aby nedošlo k jeho vypnutí. Nemůže-li obsluha ze svého stanoviště uvedenou vzdálenost spolehlivě odhadnout nebo lze-li předpokládat při malých výškách zdvihu, že vyjíždění do horní polohy bude časté, je nutno stanovenou vzdálenost automaticky vypínat omezovacím koncovým vypínačem.

Se zavěšeným břemenem se smí pojíždět tak, aby nedošlo k většímu nebo nebezpečnému rozhoupání břemen, které by způsobilo silné rázy v konstrukci nebo ohrozilo osoby a okolní zařízení.

Po uvázání nebo zavěšení břemene je nutno nejprve pozvolna napnout vázací nebo závěsný prostředek, překontrolovat uvázání nebo závěs a teprve potom dát pokyn k jeho přepravě.

Břemeno je nutno uložit na podložky dostatečné pevnosti tak, aby se nemohlo sesmeknout nebo převrátit, aby vázací prostředek nebyl poškozen a mohl se bez násilí sejmout.

Nebezpečná břemena, jako nádoby se stlačeným plynem, hořlaviny atd., je možné přepravovat jen se schválením provozního nebo revizní technika (zařízení, postup, zajištění, rizika).

Vazač je odpovědný za stav a udržování svěřených mu prostředků pro vázání a zavěšování, jejich přepravu při zavěšení na háku a jejich ukládání v místě jim vykázaném, za bezpečné uvázání nebo zavěšení břemene, jeho uložení a odvázání a je spoluodpovědný s jeřábníkem za způsob přepravy břemene, pokud ji sám řídí.

Součinnost jeřábů při zvedání

Zvedání břemene pomocí dvou nebo více jeřábů nebo zdvihacích mechanismů ne jednom jeřábu vyžaduje zvýšené nároky na plánování a dozor než při zvedání jedním jeřábem. Proto se s přihlédnutím na obtížnost této operace součinné zvedání používá jen tehdy, když rozměry, vlastnosti, hmotnost nebo pohyby břemene

Nahrávám...
Nahrávám...