dnes je 14.4.2024

Input:

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3
Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních

Igor Lüftner – Martin Šturma

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací.

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném PZ musí být dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací (TIČR), k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny (činnost uvedená v ČSN 07 8304). Konkrétní fyzické osoby musí mít od pověřené organizace pro tyto činnosti osvědčení. Platnost oprávnění je 10 let a platnost osvědčení je 5 let.

Pravost a platnost oprávnění a osvědčení lze zkontrolovat na webových stránkách TIČR, která vede jejich veřejnou evidenci.

Rozsah způsobilosti osvědčení a oprávnění pro VTZ plynová:

M montáže a opravy

R revize a zkoušky

Z  jen pro zkoušky

Oprávnění a osvědčení obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

Rozsah oprávnění a osvědčení
Skupiny a podskupiny
A 1 Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv
A 2 Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů
B Zařízení pro skladování plynů
C 1 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
C 2 Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
C 3 Plnění a čerpání nádrží vozidel plyny
C 4 Plnění tlakových nádob k dopravě plynů (platí pouze pro oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny)
D Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
E 1 Kompresorové stanice
E 2 Regulační stanice plynu
F 1 Plynovody v budovách na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
F 2 Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
F 3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F 4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F 5 NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
F 6 Rozvody technických plynů
G 1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí a průmyslových tepelných zařízení
G 2 Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
G 3 Pece a průmyslová tepelná zařízení bez omezení výkonu a spotřebiče na vytápění nebytových prostor s výkonem 50 kW a více, popřípadě jiné typy spotřebičů neuvedené ve skupině G 1, G 2 nebo G 4
G 4 Stabilní plynové motory ve strojovnách, kotelnách
H Zařízení pro vypouštění hasebních plynů

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící revize a zkoušky

Nahrávám...
Nahrávám...