dnes je 16.7.2024

Input:

Osoba odpovědná za provoz plynových zařízení

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.4
Osoba odpovědná za provoz plynových zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Před uvedením PZ do provozu musí provozovatel povinně a písemně ustanovit osobu odpovědnou pro všechna vyhrazená plynová zařízení, která bude přítomna u zkoušek, při převzetí dokumentace dodavatele a u veškerých dalších činností na PZ (kromě obsluhy).

Osoba odpovědná musí být odborně způsobilá a být pravidelně školena a přezkušována. Osoba odpovědná za VTZ má direktivně předepsáno odborné vzdělání pouze pro obor elektro. Pokud byste tedy jmenovali pro ostatní VTZ (plynová, tlaková, zdvihací) jako osobu odpovědnou středoškoláka se všeobecným vzděláním, ale prokazatelně proškoleného z platné legislativy k danému zařízení a prokazatelnou praxí na tomto druhu zařízení, pak neporušíte žádný právní předpis.

Pro výkon osoby odpovědné a všech činností s ní spojených je ale vhodné, aby tyto osoby měly příslušnou kvalifikaci v daném odvětví, např. není správné pověřovat zodpovědností za provoz plynových zařízení elektromontéra. Z pohledu maximální bezpečnosti plynových zařízení a se správným pojetím osoby odpovědné včetně výkonu jejích činností je pro tuto funkci nejlepší revizní technik daného plynového zařízení, tzn. zavázat si revizního technika příkazní smlouvou a udělat z něj tak osobu odpovědnou za PZ. Tak donutíte revizního technika, aby za svou práci stoprocentně ručil a zodpovídal se z ní, načež to nebude brát jako běžnou rutinní práci. Upozorňujeme na to, že NV č. 192/2022 Sb. neumožňuje vykonávat revize a zároveň osobu odpovědnou u tlakových zařízení, u ostatních VTZ to možné je.

Osoba odpovědná za VTZ nemá trestní zodpovědnost, ta zůstává vždy na zaměstnavateli (provozovateli).

Osoba odpovědná má tak pouze standardní zodpovědnost dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a v případě pochybení tedy může být vystavena sankcím.

Provozovatel musí vypracovat Jmenování osoby odpovědné za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení plynových podle § 15 odst. 2 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., kterým se ustanoví osoba odpovědná.

Popis činností osoby odpovědné za PZ

Provozovatel si musí vytvořit rozsah kompetencí a odpovědností osoby odpovědné dle vlastních požadavků s přihlédnutím k právním předpisům a technickým normám pro dané zařízení. Níže je uveden pouze příklad rozsahu kompetencí a odpovědností osoby odpovědné.

Kompetence osoby odpovědné

 • rozhodovat o provozní způsobilosti plynových zařízení,

 • kontrolovat, aby plynové zařízení nebylo uvedeno do provozu bez provozních předpisů nebo předběžných provozních předpisů výrobce (pro zkušební provoz, seřizování apod.), předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, revizí a zkoušek, stejně tak jako i plynové zařízení, o kterém je známo, že by mohlo ohrozit bezpečnost,

 • rozhodnout o okamžitém operativním řešení vyvarování se možného neprovozování plynového zařízení, u kterého byla v revizní zprávě či mimořádné situaci shledána závada bránící bezpečnému provozu (v případě nekonání statutárního orgánu),

 • vyžadovat prošetření všech mimořádných provozních stavů v průběhu najíždění, provozu a odstavování a požadovat předložení návrhů nápravných opatření,

 • jmenovat a odvolávat osoby pověřené obsluhou plynových zařízení,

 • zpracovávat změny v provozních předpisech na základě sledování provozních podmínek,

 • neprodleně informovat statutární orgán o nedodržení zákonných povinností pro plynová zařízení,

 • zastupování statutárního orgánu při kontrolách státní správy na základě jmenování,

 • založení požadavku na objednání oprav závad po revizích pro oddělení údržby.

Odpovědnost osoby odpovědné

 • zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu,

 • zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu,

 • vytvoření kompletních seznamů plynových zařízení a dohled nad jejich zavedení do centrální evidence,

Nahrávám...
Nahrávám...