dnes je 2.6.2023

Input:

Osoba odpovědná za provoz elektrických zařízení

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.2
Osoba odpovědná za provoz elektrických zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1 musí provozovatel určit osobu odpovědnou (OO) za provoz EZ. OO může být fyzická osoba zaměstnaná provozovatelem, nebo může být zajištěna dodavatelsky.

Statutární zástupce společnosti jmenuje osobu odpovědnou, aby na ni přenesl valnou většinu svých právních povinností. Takto pověřená osoba podpisem jmenovací listiny musí vykonávat minimálně ty činnosti EZ, které jsou popsané v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1. Pokud chce provozovatel po osobě zodpovědné ještě jiné činnosti nad rámec zmíněné normy, může tak učinit, ale pouze se souhlasem jmenované osoby.

Osoba odpovědná je kompetentní k tomu, aby například přebírala revizní zprávy od revizních techniků. Je tedy nutné, aby měla elektrickou kvalifikaci a byla reviznímu technikovi oponentem. Podpisem revizní zprávy totiž potvrzuje její přijetí a zároveň souhlas s jejím zněním a jejími závěry.

Např. OO doprovázející revizního technika by měla mít odbornou způsobilost min. podle § 7 vyhlášky č. 50/1978 Sb. (odborná způsobilost pracovníka pro řízení činnosti) k provedení nutných zajišťovacích úkonů pro revidovaná zařízení (zajišťování EZ pro účely provedení revize viz ČSN EN 50110-1 ed. 3 , čl. 4.1 Bezpečná práce a obsluha a čl. 6.2 Práce bez napětí).

Pokud OO přijme tuto odpovědnost a jmenování podepíše, měla by si být jista, že všechna EZ, za která bude zodpovídat, jsou provozuschopná a bezpečná. Měla by si být jista, že všechna zařízení splňují požadavky na úplnost dokumentace, revizí, odstranění závad z revizí atp.

Vzor pověření osoby odpovědné za EZ:

POVĚŘENÍ k činnostem zajišťujícím provoz vyhrazených technických zařízeních elektrických
Společnost .....................

se sídlem ................., IČ: ..................

zapsaná do obchodního rejstříku u .................., oddíl ............, vložka ............. zastoupená ............................

(dále jen Zmocnitel)

tímto ve smyslu ustanovení dle:

ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1 (elektrická zařízení) v platném znění

vyhl. č. 73/2010 Sb. v platném znění

§ 6b, § 6c zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění

§ 2, § 3, § 4 a příslušné přílohy Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v platném znění

§ 3, § 4 a příslušné přílohy Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. v platném znění

§ 414 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

§ 33 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění

pověřuje

pana ........................., narozeného .............., trvale bytem .............................. osobní číslo: ..........., zaměstnance společnosti .......................... (dále jen Zmocněnec),

činnostmi souvisejícími s bezpečným zajištěním provozu vyhrazených elektrických technických zařízení ve společnosti .................... na adrese .....................................;
a dále ke všem jednáním a ke všem právním úkonům souvisejícím s touto činností a provozem uvedených zařízení provozovaných a vlastněných společností

.........................

Jmenovaný jako zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům vyplývajících z platných legislativních předpisů. Zároveň je zmocněnec oprávněn jednat za společnost ......................... v rozsahu nezbytně nutném k naplnění právní odpovědnosti.

Zmocněnec nesmí odpovědnost vyplývající z tohoto pověření přenášet na třetí strany.

Toto pověření platí do odvolání.

Výkon, povinnosti, pravomoci a zodpovědnosti se řídí přílohou "Popis činností osoby odpovědné", která je nedílnou součástí tohoto pověření.

Zmocněnec přebírá zodpovědnost za bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení pouze v případě, že zařízení protokolárně převzal. Pokud Zmocněnec zařízení protokolárně nepřevzal, je za jeho bezpečný provoz zodpovědný statutární orgán..................

V .................. dne

statutární orgán

Pověření bez připomínek v celém rozsahu přijímám a souhlasím s podmínkami výkonu osoby zodpovědné, uvedené v příloze "Popis činností osoby odpovědné" tohoto pověření.

Osoba odpovědná

Příloha

 

k Pověření k činnostem zajišťujícím provoz vyhrazených elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1

Nahrávám...
Nahrávám...