dnes je 27.5.2024

Input:

Obnovitelná energie

24.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4
Obnovitelná energie

Úřad pro publikace Evropské unie

PŘEHLED DOKUMENTU

Směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Směrnice je přepracovává a zrušuje předchozí právní předpisy (směrnice 2008/28/ES , směrnice (EU) 2015/1513 a směrnice Rady 2013/18/EU ).

 • Stanoví společný systém pro podporu energie z obnovitelných zdrojů * napříč různými odvětvími. Směrnice zejména:

  1. stanovuje závazný cíl Evropské unie (EU) pro podíl energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie v roce 2030,
  2. vůbec poprvé reguluje samospotřebu a
  3. zavádí společný soubor pravidel pro využití obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny, vytápění a chlazení a dopravě v EU.
 • Větší využívání energie z obnovitelných zdrojů bude hrát klíčovou roli v boji proti změně klimatu, při ochraně našeho životního prostředí a snížení naší energetické závislosti a také přispěje k vedoucí pozici EU v oblasti technologií a průmyslu a k tvorbě pracovních míst a k hospodářskému růstu, a to i ve venkovských a izolovaných oblastech.

KLÍČOVÉ BODY

Podpora obnovitelných zdrojů energie je jedním z cílů energetické politiky EU. Větší využívání energie z obnovitelných zdrojů je důležitou součástí balíčku opatření potřebných ke snížení emisí skleníkových plynů a k dosažení souladu s  Pařížskou dohodou o změně klimatu z roku 2015rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky (2020 až 2030) .

Toto přepracované znění směrnice – spolu s  revidovanou směrnicí o energetické účinnosti (směrnice (EU) 2018/2002 ), která změnila směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti, a novým nařízením o správě (nařízení (EU) 2018/1999 ) – je součástí balíčku opatření Čistá energie pro všechny Evropany , jehož cílem je stanovit nová, komplexní pravidla pro regulaci energetiky na období 2020–2030.

Směrnice obsahuje:

 • celkový závazný cíl EU ve výši alespoň 32% podílu energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2030,

 • pravidla pro nákladově efektivní a tržně orientovanou finanční podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů,

 • ochranu režimů podpory před změnami, které vystavují stávající projekty riziku,

 • mechanismy spolupráce mezi členskými státy EU a mezi členskými státy a zeměmi mimo EU,

 • zjednodušení administrativních postupů v případě projektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie (včetně jednotných kontaktních míst, lhůt a digitalizace),

 • vylepšený systém záruky původu rozšířený tak, aby se vztahoval na všechny obnovitelné zdroje energie,

 • pravidla, která umožňují spotřebitelům vyrábět vlastní elektřinu, ať už samostatně, nebo jako součást společenství pro obnovitelné zdroje, a to bez zbytečných omezení,

 • v odvětví vytápění a chlazení:

  1. roční zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v tomto odvětví o 1,3 procentního bodu,
  2. právo spotřebitele odpojit se od neúčinných systémů dálkového vytápění a chlazení a
  3. přístup třetích stran pro dodavatele energie z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla a chlazení do sítí dálkového vytápění a chlazení,
 • v odvětví dopravy:

  1. závazný cíl ve výši 14 % se specifickým dílčím cílem pro pokročilá biopaliva ve výši 3,5 % a
  2. limity pro konvenční biopaliva a postupné vyřazování biopaliv s vysokým rizikem, že nedojde k omezení emisí,
 • posílená kritéria udržitelnosti EU pro bioenergii díky rozšíření jejich působnosti tak, aby se týkala všech paliv vyráběných z biomasy bez ohledu na konečné využití energie.

Tato směrnice:

 • zajišťuje, že je závazného cíle EU dosaženo nákladově efektivním způsobem,

 • stanoví stabilní evropský tržně orientovaný přístup k elektřině z obnovitelných zdrojů,

 • poskytuje dlouhodobou jistotu investorům a urychluje řízení pro získávání povolení k výstavbě,

 • umožňuje spotřebitelům, aby se účastnili transformace energetiky, a udílí jim právo k výrobě vlastní energie z obnovitelných zdrojů,

 • zvyšuje využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblasti vytápění a chlazení a v odvětví dopravy,

 • posiluje kritéria udržitelnosti EU týkající se

Nahrávám...
Nahrávám...