dnes je 17.6.2024

Input:

Montáž, opravy a údržba zdvihacích zařízení

4.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.6
Montáž, opravy a údržba zdvihacích zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Montáž

1. Montáže smí provádět pouze organizace oprávněná dle zákona č. 250/2021 Sb.

Vyhrazené zdvihací zařízení I. třídy lze uvést do provozu jen na základě osvědčení vydaného pověřenou organizací podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb., které provozovatel uchovává po celou dobu provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení. Uvedení do provozu se pověřené organizaci (TIČR) ohlašuje alespoň 15 dní předem.

2. Při montáži, demontáži a přepravě ZZ musejí být dodrženy návody výrobce a obecně platné předpisy. Za bezpečnost pracujících při montážních a demontážních pracích, eventuálně při přepravách zařízení, odpovídá firma, která práci provádí.


3. Osoba pověřená za zdvihací zařízení je povinna zajistit úpravu, popř. vyklizení potřebného prostoru a je povinna zajistit prostor pod jeřábem proti úrazu.

4. ZZ a jeho vybavení musejí odpovídat schválené technické dokumentaci výrobce, mechanismy musejí být promazány, bezpečnostní zařízení správně seřízena.

5. Montáž, demontáž, údržba a opravy musejí být prováděny odborně při dodržení všech zásad bezpečnosti práce. Montážní prostředky a nářadí (ochranné pásy, pomocná lana, kladky, zvedáky apod.) musejí být před prvním použitím pečlivě prohlédnuty, zda nejsou nepřípustně poškozeny.

6. Ověřovací zkoušku provádí revizní technik před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu. Bylo-li vyhrazené zdvihací zařízení po zkompletování vyzkoušené jeho výrobcem, ověřovací zkouška se nevyžaduje. Protokol o ověřovací zkoušce je součástí průvodní dokumentace dodávané výrobcem.

7. Dodavatel musí provozovateli po montáži předat návod pro obsahující pokyny pro instalaci, používání, provoz, údržbu a demontáž.

Opravy a údržba

 1. K zajištění spolehlivosti provozu a bezpečnosti technického stavu zdvihacího zařízení musí být prováděna jejich odborná údržba a opravy.
 2. Údržba a opravy se provádějí:
  1. preventivně na základě stanoveného časového plánu;
  2. na základě výsledku revizní zkoušky, revize nebo inspekce;
  3. průběžně dle návodů výrobce;
  4. v případě poruchy nebo poškození mechanismu či konstrukce zdvihacího zařízení;
  5. u
Nahrávám...
Nahrávám...