dnes je 17.6.2024

Input:

Lhůty kontrol pracovních plošin

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.8.1
Lhůty kontrol pracovních plošin

Martin Šturma – Igor Lüftner

Na pracovních plošinách s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m se dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a ČSN ISO 18893 musí provádět:


1) Vizuální prohlídka a funkční zkouška
Každý den nebo na začátku každé směny před použitím pracovní plošiny obsluha před spuštěním provede vizuální prohlídku a funkční zkoušku pracovní plošiny v rozsahu a způsobem podle návodu výrobce a ČSN ISO 18893 čl. 5.2.3. Obsluha pracovní plošiny o prohlídce provede záznam do provozního deníku.

2) Běžná prohlídka
pracovní plošiny musí být provedena v intervalu, který nesmí překročit 3 měsíce, a musí obsahovat všechny položky specifikované výrobcem pro běžnou prohlídku v návodu a položky dle ČSN ISO 18893 čl. 5.2.4. Pracovník údržby o běžné prohlídce provede záznam do provozního deníku.

3) Revizní zkouška
se provádí 1x za 12 měsíců, podle pokynů výrobce v návodu a dle ČSN ISO 18893 čl. 5.2.5. Revizní technik předává zprávu o revizní zkoušce s vypracovanou dle § 9 NV č. 193/2022 Sb. a provede o revizní zkoušce záznam do provozního deníku.

Svislé zdvihací plošiny

Intervaly pro běžné prohlídky a řádný servis svislé zdvihací plošiny musejí být dodržovány tak, jak je uvedeno v návodu výrobce.

Svislé zdvihací plošiny musejí být důsledně opakovaně přezkoušeny v intervalech nepřesahujících 1 rok. Rozsah přezkoušení musí být stanoven v návodu výrobce.

Ověřování elektrických zařízení zdvihacích strojů

Musí být prováděno ověřování elektrických zařízení zdvihacích strojů dle kapitoly 18 normy ČSN EN 60204-32 ed. 2 . Případné pokyny výrobce pro ověřování elektrických zařízení zdvihacích strojů se musejí rovněž dodržovat. Ověřování se provádí 1x za rok (lhůta vychází z přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.). Ověřování provádí revizní technik elektrických zařízení s rozsahem osvědčení minimálně E2 nebo elektrotechnik minimálně s § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Osoba provádějící ověřování vyhotovuje zprávu o ověřování elektrického zařízení zdvihacího stroje.

Pravidelné technické prohlídky autoplošin a plošin tažených za motorovým vozidlem

Je-li plošina opatřena SPZ, pak se musejí rovněž standardně provádět pravidelné technické prohlídky silničních vozidel na STK dle § 40 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve lhůtách dle kategorie vozidla.

Pokud průvodní dokumentace výrobce pracovní plošiny stanoví lhůty kratší, musejí mít takto stanovené lhůty v průvodní dokumentaci přednost před lhůtami stanovenými v právních předpisech a technických normách.

Činnost Provádí Dle Lhůta
prohlídka před spuštěním proškolená obsluha ZZ _Hlk140828579ČSN ISO 18893 čl. 5.2.3 před použitím každý den nebo na začátku každé směny
běžná prohlídka pracovník údržby Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., ČSN ISO 18893 čl. 5.2.4 min. 1× za 3 měsíce
revizní zkouška (roční prohlídka dle terminologie ČSN ISO 18893) revizní technik ZZ NV č. 193/2022 Sb., ČSN ISO 18893 čl. 5.2.5 min. 1× za 12 měsíců
mimořádná zkouška revizní technik ZZ nařízení vlády č. 193/2022 Sb. po provedených podstatných změnách atd.
ověřování elektrických zařízení zdvihacích strojů revizní technik EZ či elektrotechnik s § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. ČSN EN 60204-32 ed. 2 , kapitola 18 min. 1× za rok

Prohlídka pracovní plošiny před spuštěním dle ČSN ISO 18893 , čl. 5.2.3:

Před použitím každý den nebo na začátku každé směny musí obsluha provést vizuální prohlídku a funkční zkoušku, zahrnující minimálně:

a) provozní a nouzové ovladače;

b) bezpečnostní vlastnosti;

c) osobní ochranné pracovní prostředky;

d) pneumatický, hydraulický a palivový systém na netěsnosti;

e) svazky kabelů a vodičů;

f) ztracené, poškozené, opotřebované nebo chybějící ochranné kryty nebo díly;

g) pneumatiky (kde je to vhodné, tlak v pneumatikách), kola a spojovací prvky kol;

h) instrukce, výstrahy, značení ovladačů a návod (návody) k používání;

i) konstrukční položky, výsuvná konstrukce a opěrné prvky;

j) pracovní plošina včetně zábradlí, podlaha, kotvení a upevnění;

k) čistota a obecné znaky poškození;

l) činnost brzd a účinnost;

m) světla (pokud je to vhodné);

n) hladiny kapalin zahrnující chladicí kapalinu motoru, motorový olej a hydraulický olej;

o) kolíky a kolíkem zabezpečená zařízení a viditelné poškození nosných prvků pracovní plošiny a výsuvné

konstrukce;

p) činnost stabilizátorů/opěr, výsuvných a výkyvných náprav;

q) další položky specifikované výrobcem.

Dle ČSN ISO 18893 , čl. 6.6 před použitím pracovní plošiny a v jeho průběhu musí být pracovní prostor kontrolován, zda se na něm nevyskytují možná nebezpečí, jako jsou např.:

a) propadliny nebo díry (včetně těch, které jsou zakryté vodou, ledem, blátem atd.);

b) šikmé plochy;

c) boule,

Nahrávám...
Nahrávám...