dnes je 16.7.2024

Input:

Lhůtník technických zařízení: Plynová zařízení

21.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4
Lhůtník technických zařízení: Plynová zařízení

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES stanovuje technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, která se používají k vaření, chlazení, klimatizaci, vytápění prostor, ohřevu užitkové vody, osvětlení a praní, a rovněž hořáky s nuceným průtokem vzduchu a topná tělesa vybavená těmito hořáky (čl. 2 bod 1)). Vybavení musí být v souladu s tímto nařízením též (čl. 3 bod 2)).

Základní požadavky na spotřebiče plynových paliv jsou stanoveny v příloze I. Posuzování shody s požadavky provádí oznámený subjekt (modul B, C2, D, E, F, G) – příloha III.

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení a provádí jejich revize (§ 1 odst. 1). Přitom za plynová zařízení se považují VPZ, nejsou-li v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení (§ 1 odst. 2 a 3).

Provedením revizí nebo zkoušek je pověřen revizní technik s platným osvědčením (§ 2 odst. 1). Revize jsou výchozí, provozní, popř. mimořádná (§ 4 odst. 1 a 5), a rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, technická dokumentace a odborná způsobilosti obsluhy. Jsou-li součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů – ve zprávě o revizi zařízení se o tom učiní záznam (§ 4 odst. 2). Zkouškou zařízení je jeho přezkoušení po dokončení montáže nebo rekonstrukce (§ 9 odst. 1) organizací, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení.

Kontrolu zařízení (posouzení stavu provozovaného zařízení) smí provést osoba zaškolená v obsluze zařízení, která prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice (§ 3 odst. 2). Kontrola se provádí ročně a pořizuje se o ní záznam do provozního deníku zařízení (§ 3 odst. 2 až 4).

Základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů jsou stanoveny harmonizovanou normou ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky. Norma platí jak pro nově instalované plynovody, tak i pro rekonstruované nebo rozšiřované plynovody (plyn, LPG); nikoli však pro flexibilní propojení mezi tlakovou nádobou na LPG a samostatným spotřebičem.

Požadavky pro obsluhu, provádění kontrol a revizí, vedení provozního deníku, zpracování místního provozního řádu a provoz plynových zařízení, včetně dovezených stanovuje národní norma ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu. Norma neplatí pro taxativně vyjmenovaných 12 druhů plynových zařízení (např. pro přepouštění plynů, pro chladicí a mrazicí zařízení, pro použití čpavku v zemědělství, pro svářecí a pájecí soupravy, řezací a pálicí stroje a další). Norma stanovuje mj. společné bezpečnostní zásady vztahující se zejména na odvzdušňování, odplynění, meze výbušnosti (v příloze 5 jsou uvedeny meze výbušnosti běžných hořlavých složek topných plynů, příloha 6 obsahuje příklady výpočtů mezí výbušností směsí se vzduchem), kontrolu ovzduší a zjišťování netěsností; čl. 64 odkazuje na první pomoc v přílohách 2 až 4 (v příloze 2 jsou zásady první pomoci při otravách oxidem uhelnatým, acetylénem, čpavkem a chlórem; v příloze č. 3 zásady první pomoci při popálení a v příloze 4 zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem).

Při provozování tlakových technických zařízení je důležité sledování nabytí odborné způsobilosti konkrétních osob (uživatelů / obsluh) pověřených činností s těmito tlakovými technickými zařízeními, zvlášť, jedná-li se o vyhrazené nebo určené tlakové technické zařízení. Tabulka č. 1 přináší přehled odborné způsobilosti takovýchto pracovníků a periodu opakování jejich školení.

Tabulka č. 1 Přehled způsobilosti uživatelů – obsluh provozovatele

osoba školení nabytí oprávnění doklad předpis
pracovník odpovědný za provoz kotlů --- ustanovení provozovatelem --- ČSN 07 0710 čl. 4 d)
topič nízkotlakých kotelen o výkonu nad 50 KW perioda: 1x 5 let
zápisy o školení a zkoušce
zácvik, komisionální zkouška (RT) osvědčení vyhl. č. 91/93 Sb.
ČSN 38 6405 čl. 44
obsluha kotle o výkonu do 50 KW perioda: nestanovena
seznámení s předpisy --- vyhl. č. 91/93 Sb.
obsluha ostatních plynových zařízení perioda: 1x 3 roky
záznam o poučení
seznámení s předpisy, přezkoušení (RT) --- vyhl. č. 91/93 Sb.
ČSN 38 6405 čl. 43
Nahrávám...
Nahrávám...