dnes je 17.6.2024

Input:

Lhůtník technických zařízení: Elektrická zařízení

21.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5
Lhůtník technických zařízení: Elektrická zařízení

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh zahrnuje elektrická zařízení určená pro použití (§ 1 odst. 2):

 • v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1000 V

 • v rozsahu pro stejnosměrný proud od 75 do 1500 V.

Základní požadavky bezpečnostních zásad jsou uvedeny v příloze č. 1, přičemž v příloze č. 2 jsou vyjmenovány zařízení a jevy, které nespadají do oblasti působení tohoto nařízení:

 • elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;

 • elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely;

 • elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy;

 • elektroměry;

 • zásuvky a vidlice pro domácnost;

 • zařízení pro napájení elektrických ohradníků;

 • rádiové a elektromagnetické rušení;

 • specializovaná elektrická zařízení pro použití na lodích, v letadlech a na železnicích, která vyhovují bezpečnostním předpisům vypracovaným mezinárodními orgány, v nichž jsou členské státy Evropské unie zastoupeny,

 • 9. hodnotící soupravy vyrobené na míru pro profesionály výlučně pro účely použití ve výzkumných a vývojových zařízeních určených pro tyto účely.

Elektrická zařízení lze uvést na trh až po posouzení shody, které si provádí výrobce sám (modul A) – viz příloha č. 3.

Základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, které může vzniknout při normálním použití tohoto elektrického zařízení, určuje ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.

Podmínky pro elektrickou instalaci, která se nenachází v běžném prostředí, definuje např. harmonizovaná norma ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací. Norma obsahuje specifické požadavky pro navrhování, výběr, zřizování a výchozí revize elektrických instalací v nebezpečných prostorech nebo prostorech souvisejících s výbušnými atmosférami, které se nalézají v normálních atmosférických podmínkách (v jiných podmínkách se materiály chovají odlišně, např. v podmínkách většího obsahu kyslíku nehořlavé materiály mohou prudce hořet).

Základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny je ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny. Společně s definicí požadavků na výchozí revize a pravidelné revize, je definován také formulář zprávy o revizi elektrického zařízení a zprávy o revizi hromosvodu. Norma mimo jiné:

Řada ČSN 33 má v současnosti na 117 platných norem.

Při provozování elektrických technických zařízení je důležité sledování nabytí odborné způsobilosti konkrétních osob (uživatelů / obsluh) pověřených činností s těmito elektrickými technickými zařízeními, zvlášť, jedná-li se o vyhrazené nebo určené elektrické technické zařízení. Tabulka č. 8 přináší přehled odborné způsobilosti takovýchto pracovníků a periodu opakování jejich školení.

a) definuje druhy prostředí podle vnějších vlivů s příslušnými lhůtami period revizí:

 • v prostředí základním a normálním je perioda pětiletá,

 • ve venkovním prostředí, pod přístřeškem, je perioda čtyřletá,

 • v studeném, horkém nebo vlhkém prostředí je perioda tříletá,

 • v prostředí s otřesy, s nebezpečím požáru či výbuchu je perioda dvouletá,

 • v mokrém prostředí či prostředí s výraznou korozní agresivitou je perioda každoroční;

b) definuje druhy prostorů se zvýšeným rizikem ohrožených osob s příslušnými lhůtami period revizí:

 • budovy zděné, obytné a kancelářské s pětiroční periodou,

 • budovy rekreační (ubytovací, hotely, ...), školní (školy, školky) s tříroční periodou,

 • prostory ke shromažďování více než 250 osob (kulturní či sportovní zařízení, obchodní domy, stanice hromadné dopravy), objekty či jejich části provedené z hořlavých materiálů s dvouroční periodou,

 • pojízdné a převozné prostředky roční periodou.

Na toto dělení navazuje i norma ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize, která definuje požadavky na provádění výchozích a pravidelných revizí v elektrických instalacích a na vypracování zpráv o revizích. Mimo jiné definuje druhy prostory s vybavením, od kterého pak definuje lhůty periodických

Nahrávám...
Nahrávám...