dnes je 27.5.2024

Input:

Komentář k ustanovení § 12 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o VTZ tlakových (Zkouška z odborné způsobilosti)

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.12
Komentář k ustanovení § 12 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o VTZ tlakových (Zkouška z odborné způsobilosti)

Ing. Antonín Voříšek

KOMENTÁŘ

Nejdůležitější změna oproti současné praxi TI ČR při vykonávání zkoušek uchazečů o osvědčení je předpis o složení zkušební komise, která musí být tříčlenná a předsedou komise je vždy zaměstnanec pověřené organizace. Také u zkoušek topičů je nutno vyhodnocovat výsledek písemné části zkoušky.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb., k tomu stanoví:

Provozovatelé

Provozovatelé tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Provozovatelé tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů zejména zajistí:

a) podle provozních předpisů výrobce vypracování místních provozních předpisů pro uvádění kotlů a tlakových nádob do provozu, řízení provozu a odstavování z provozu, včetně provozu za mimořádných podmínek a případů odstavení z provozu z důvodů nebezpečí z prodlení. Místní provozní předpisy stanoví i povinností a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců s přihlédnutím k místním podmínkám. Při zpracování místních provozních předpisů se postupuje v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v souladu s § 19 odst. 1 písm. a),

b) místní provozní předpisy pro tlakové nádoby zejména jde-li o provoz nádob:

1. při kterém dochází ke zhoršení nebo změně chemického složení a mechanických vlastností materiálu nádoby vlivem pracovní tekutiny případně prostředí,

2. s pracovní tekutinou působící silně agresivně na stěny nádoby,

3. při pracovní teplotě stěny nad + 300 °C nebo pod 0 °C,

4. s žíravými, jedovatými a výbušnými plyny a kapalinami nebo jejich parami,

c) ustanovení zaměstnance, a podle míry rizika případně více zaměstnanců, odpovědných za provoz tlakových nádob nebo kotlů, přičemž rozsah povinností odpovědných zaměstnanců určí provozovatel vlastním organizačním předpisem,

d) potřebnou obsluhu a údržbu nádob,

e) provádění revizí a zkoušek podle stanoveného plánu v rámci plánovité údržby,

f) ustanovení potřebného počtu revizních techniků,

g) odbornou způsobilost všech zaměstnanců podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizích nádob, soustavně sledování jejich činnosti,

h) pro práci, revize a prohlídky v nádobách a v kotlích bezpečné odpojení od možného zdroje energií a dále kontrolu ovzduší a přijetí opatření k vyloučení možnosti otrav, udušení nebo výbuchu a použití bezpečného osvětlení a ručního elektromechanického nářadí v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

i) pro práci, revize a prohlídky v nádobách a v kotlích potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné oděvy, masky, přilby, boty, rukavice, bezpečnostní osvětlení, ochranné pásy, žebříky, lana, čisticí prostředky, popřípadě jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících,

j) vedení evidence všech tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů, jejich změn a spolehlivou úschovu a přístupnost jejich dokumentace,

k) pravidelné servisní prohlídky podle pokynů dodavatele na bezpečnostní a tlakové výstroji, jako jsou pojistné ventily, elektrické a elektronické systémy spojené s bezpečností ochrany, regulace, měření, blokády a signalizace. Při kontrole elektronických signalizací, blokád a ochran se postupuje podle bodu 2.10.1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Řídicí systém musí být nastaven pro tyto bezpečnostní prvky tak, aby nemohlo dojít k přestavení nastavených bezpečnostních limitů a hodnot za běžného provozu obsluhou,

l) v případě nutnosti nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistí jejich výměnu,

m) stanovení způsobu vedení provozních záznamů,

n) odstranění zjištěných a jemu oznámených závad.

KOMENTÁŘ

Povinnosti provozovatele, které spočívají v zajištění potřebné provozní dokumentace, kvalifikované obsluhy, prvků preventivní a běžné údržby, bezpečnosti práce při provádění revizí, prohlídek a zkoušek, vedení evidence provozovaných VTZ tlakových, oznamování orgánům inspekce práce vznik pracovních úrazů a havárií a odstraňování zjištěných závad a další byly částečně převzaty z technických norem a podstatně rozšířeny. Zvláštní ustanovení platí pro péči o technickou způsobilost pojistných ventilů.

Osoba odpovědná

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů

Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů zejména

a) sleduje provoz tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů z hlediska bezpečnosti jejich provozu,

b) do provozu nepřipustí nádoby a kotle bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby a kotle, u nichž nebyla posouzena shoda podle jiného právního předpisu 13)  a u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život zaměstnanců,

c) hlásí všechny změny na nádobách reviznímu technikovi,

d) sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby a kotle byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje,

e) ve spolupráci s revizním technikem vypracovává plán provádění revizí a zajistí přípravu nádob a kotlů k revizím a zkouškám,

f) dbá pokynů revizního technika.

KOMENTÁŘ

Tato funkce byla původně stanovena v ČSN 69 0012 – Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, avšak ignorace ustanovení této technické normy bylo vzhledem k Listině základních práv a svobod nepostižitelné. Při tom se jedná o jeden z nejdůležitějších prvků zajištění bezpečného provozu TNS.

Revizní a zkušební technik

Revizní technik a zkušební technik pro nádoby na plyny

§ 22 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.


Požadavky na vzdělání a délka praxe na vyhrazených tlakových zařízeních pro revizní techniky a TNP zkušební techniky

Činnost na vyhrazeném tlakovém Vzdělání Praxe v oboru
Revize a zkoušky Kotle I. – III. třída, tlakové nádoby I. třída Střední vzdělání strojního, elektrotechnického nebo stavebního směru s maturitní zkouškou. 3 roky
Vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického a stavebního směru. 2 roky
Kotle IV. třída, tlakové nádoby II. třída Střední vzdělání strojního, elektrotechnického nebo stavebního směru s maturitní zkouškou. 2 roky
Periodické zkoušky tlakových nádob na plyny Střední vzdělání strojního, elektrotechnického nebo stavebního směru s výučním listem. 3 roky
Střední vzdělání strojního, elektrotechnického nebo stavebního směru s maturitní zkouškou. 2 roky

Podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 192/2022 Sb.:

Revizní technik

4.1. Revizní technik je pověřený provozovatelem k vykonávání revizí a zkoušek nádob a má pro tuto činnost příslušné osvědčení podle zákona.

4.2. Revizní technik provádí revize a provádí a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Revizní technik vyhotovuje revizní zprávu o revizi nebo zkoušce.

4.3. Revizní technik navrhuje na základě výsledku revize opatření k odstranění zjištěných nedostatků a také navrhuje okamžité odstavení vyhrazeného tlakového zařízení z provozu v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život, zdraví nebo bezpečnost fyzických osob nebo může způsobit škodu na majetku.

4.4. Revizní technik může na základě zjištění zkrátit lhůty revizí pro zajištění technické bezpečnosti s ohledem na stav zařízení, opotřebení a vývoj čerpání životnosti při uvažované době následného provozu.

4.5. Revizní technik při plnění svých povinností zejména musí:

a) provádět řádně revize a zkoušku v souvislosti s uváděním vyhrazeného tlakového zařízení do provozu nebo provozem vyhrazeného tlakového zařízení,

b) seznámit se řádně s evidencí všech tlakových nádob stabilních nebo parních a kapalinových kotlů vedenou provozovatelem,

c) seznámit se s konstrukcí, materiálem, parametry, pracovní tekutinou a funkcí tlakových nádob stabilních anebo parních a kapalinových kotlů podle jejich průvodní dokumentace,

d) znát v potřebném rozsahu příslušné pokyny a předpisy 5)  týkající se zejména provozu tlakových nádob stabilních anebo parních a kapalinových kotlů a dbát o jejich dodržování,

e) ve spolupráci se zaměstnanci odpovědnými za provoz tlakových nádob nebo parních nebo kapalinových kotlů vypracovat a sledovat plán provádění revizí,

f) provádět revize a zkoušky a přesvědčovat se při nich o stavu tlakových nádob stabilních anebo parních a kapalinových kotlů a jejich obsluze a údržbě; zjišťovat, zda a jak byla splněna předchozí nařízení a opatření,

g) navrhovat potřebná bezpečnostní opatření a o výsledku revizí a zkoušek provést revizní zprávu,

h) spolupracovat s orgány inspekce práce a pověřené organizace a dbát jejich pokynů a příkazů,

i) navrhovat nezbytná opatření nutná ke zjištění stavu nádoby tlakových nádob stabilních anebo parních a kapalinových kotlů, například demontáž izolací, vestavby, odstranění nátěrů a podobně,

j) vyjadřovat se o způsobilosti tlakových nádob stabilních nebo parních a kapalinových kotlů pro její uvedení do provozu při výchozí revizi.

4.6 Revizní technik nesmí být současně ve funkci zaměstnance odpovědného za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních anebo parních a kapalinových kotlů a ve funkci zaměstnance zajišťujícího provoz, obsluhu a údržbu tlakových nádob stabilních a parních a kapalinových kotlů jím revidovaných.

KOMENTÁŘ

Vydáním zákona č. 262/2006 Sb., bylo konečně po mnoha letech zakotveno povolání revizního technika VTZ tlakových do našeho právního řádu. Existovaly totiž obavy, že při existenci privátních notifikovaných osob (nyní se používá termín "oznámená osoba") s celoevropskou působností, jejichž zaměstnanci při posuzování technické bezpečnosti VTZ tlakových jsou odborně zdatní, se stanou služby

Nahrávám...
Nahrávám...