dnes je 16.7.2024

Input:

Elektrická zařízení

13.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6.1
Elektrická zařízení

Igor Lüftner - Martin Šturma

Plán údržby musí být tvořen s ohledem na stáří zařízení, četnost jeho používání, průvodní dokumentaci výrobce zařízení, nebezpečí, které jeho provoz vytváří, působení vnějších vlivů, kvalifikaci osob, které jej používají atd. Plán je obvykle tvořen pro roční, případně několikaletou činnost osob pověřených údržbou.

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a TNI 33 2000-5-51 je základní dokument, který obsahuje základní požadavky na návrh elektrického zařízení včetně vyhotovování základních podkladů a určuje druh prostředí, ve kterém jsou instalace a technická zařízení provozovány. Bez tohoto dokumentu není možné řádně určit termíny revizí EZ a stanovit podmínky pro jejich provozování.

Místní provozní bezpečnostní předpis zaměstnavatele (zkráceně MPBP) se zabývá bezpečnou prací na elektrických zařízeních všech typů včetně strojů, určuje zhodnocení rizik ze samotné činnosti, určuje pracovní postupy, návod na školení obsluh, plány revizí a kontrol, postupy údržby, osoby odpovědné za EZ, používání ochranných pracovních pomůcek a osoby, které smějí na jednotlivých EZ pracovat. MPBP může v některých případech nahradit návod k obsluze. Zpracovává se také pro rozvodny vysokého i nízkého napětí.

NV č. 406/2004 Sb. v § 6 ukládá povinnost zpracovat písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem (zkráceně DOPV). Měli byste mít zpracovaný provozní dokument, jenž bude popisovat místa, která jsou kvalifikována jako prostředí nebezpečí výbuchu. Je nutné si přitom uvědomit, že nejde jen například o výbušné látky typu technických plynů či mouky, ale také o zcela běžná zařízení, jakými jsou rozvody zemního plynu či propan-butanu, který se jakkoliv upravuje na tlaku (plynové regulační stanice) či se skladuje v zásobnících. Dále nařízení v Příloze č. 2 stanoví, že v prostorech s nebezpečím výbuchu smějí být činnosti, při nichž může vznikat výbušná atmosféra nebo které mohou způsobit iniciaci výbušné atmosféry, stejně jako činnosti, které mohou vzájemným působením s jinou činností vyvolat nebezpečí výbuchu, prováděny pouze na základě vyplnění písemného příkazu k provedení prací, tzv. "příkazu V". Zaměstnavatel zavede systém vydávání příkazů V k tomu pověřeným zaměstnancem tak, aby příkaz V byl vydán před zahájením výkonu práce. Obdobně funguje písemný příkaz k provedení prací na vysokém napětí, tzv. "příkaz B".

Doklady o školení obsluh s elektrotechnickou kvalifikací i bez ní ve formě prezenční listiny a osvědčení o odborné způsobilosti obsluh dle NV č. 194/2022 Sb. jsou naprosto nejdůležitější součástí provozní dokumentace, poněvadž jednoznačně prokazují způsobilost osob k obsluze.

Jmenování osoby odpovědné za činnosti zajišťující bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení elektrických dle § 8 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.

Zprávy o výchozích a pravidelných revizích dle NV č. 190/2022 Sb. a příslušných norem jsou jedny ze stěžejních dokumentů hodnotících bezpečnost VTZ elektrických. Výchozí revizní zpráva se musí archivovat po celou dobu životnosti zařízení a zároveň je vhodné ji vždy předkládat reviznímu technikovi při pravidelné revizi v souboru průvodní dokumentace. Pokud výchozí revizní zprávu nemáte k zařízení, které je staré desítky let, není to dobře, ale revizní technik to nebude považovat za závadu. Nebudete-li ji ale mít k novému zařízení, je to pro revizního technika důvod pochybovat o bezpečnosti samotného zařízení a napíše vám to jako závadu do revizní zprávy. Zpětně však po uvedení do provozu výchozí revize provést nelze. Pravidelné revizní zprávy by měly být uloženy pouze a jen v poslední platné podobě, nic vás nezavazuje mít schovány všechny provozní revize a také je po vás případný inspektor nemůže chtít. Chcete-li si je archivovat například z důvodu evidence závad či protokolů o odstranění závad, dělejte to, ale mimo provozní dokumentaci. Zásadním požadavkem pak je, aby u revizní zprávy, ve které byly konstatovány závady, byl protokol o jejich odstranění, nebude-li tento protokol u revize či zapsáno odstranění závady přímo v revizi, vystavujete se postihu ze strany inspektorů, protože nejste schopni doložit, že jste splnili svou zákonnou povinnost a závady skutečně odstranili.

Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize jsou vyjmenovány v Příloze č. 2 k NV č. 190/2022 Sb.:

Pro výchozí revize

a) průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci;

b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace;

c) výchozí

Nahrávám...
Nahrávám...