dnes je 22.9.2023

Input:

Dokumentace výtahů a svislých zdvihacích plošin

7.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.5
Dokumentace výtahů a svislých zdvihacích plošin

Ing. Bohumil Pivoňka

Od 1. 7. 2022 nabyly účinnosti nové bezpečnostní předpisy:

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který nahradil zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečnostní práce,

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které nahradilo vyhlášku č. 19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Dle § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. mezi vyhrazená zdvihací zařízení patří výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m.

Tento článek uvádí nejdůležitější povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob ve vztahu k vedení dokumentace vyhrazených technických zdvihacích zařízení u výtahů a svislých zdvihacích plošin po celou dobu jejich provozu podle požadavků zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a souvisejících technických předpisů a ČSN.

Dokumentací výtahů a svislých zdvihacích plošin dle bezpečnostních předpisů zejména rozumí:

Průvodní dokumentace - soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení

Provozní dokumentace - soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kniha výtahu - dodává v případě instalace nového výtahu dodavatel výtahu.
Dokument obsahující základní technické údaje výtahu, určený k záznamům o zkoušce po ukončení montáže, posuzování shody, zkoušce po podstatných změnách, k záznamům o odborných zkouškách, inspekčních prohlídkách a odstraňování zjištěných provozních rizik výtahu vlastníkem/provozovatelem výtahu. Vzor Knihy výtahu je uveden v příloze A ČSN 27 4002 a může obsahovat i více informací.

Kniha odborných prohlídek - dodává dodavatel výtahu nebo servisní firma.

Dokument určený k záznamům o provádění, výsledcích a závěrech odborných prohlídek vykonávaných pracovníky servisní firmy. Vzor je Knihy odborných prohlídek je uveden v příloze C ČSN 27 4002.

Návody/pokyny pro provoz výtahu je dokument vypracovaný dodavatelem výtahu v souladu s ČSN EN 13015+A1 nebo s ČSN 27 4002. Výtahy se smějí používat jen pro ten účel a prostředí, pro které byly konstruovány a musí být udržovány po celou dobu své životnosti v mezích bezpečného provozu podle návodu/pokynů k používání.

Tyto dokumenty musí být udržovány v řádném stavu a musí umožnit provádění záznamů do těchto dokumentů oprávněným osobám.

Provozovatel je povinen dle zákona č. 250/2021 Sb. zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se mimo jiné považuje:

a) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,

b) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb. ve vztahu k dokumentaci musí:

a) zajistit, pokud není u vyhrazeného zdvihacího zařízení k dispozici, jeho průvodní dokumentaci u výrobce nebo dodavatele zařízení; pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví požadavky pro bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení místním provozním předpisem,

b) udržovat průvodní dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihacího zařízení záznamy v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po nabytí účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody aktualizovat místní provozní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení v případě, že se mění účel jeho používání nebo okolní podmínky jeho provozu.

Udržování dokumentace v aktuálním stavu je nezbytné pro provádění revizí, zkoušek, prohlídek, odborných zkoušek, kontrol a inspekčních prohlídek a rekonstrukcí/podstatných změn.

Technická dokumentace výtahu

U každého výtahu, který byl uveden do provozu, musí být k dispozici dále uvedená technická dokumentace. Do této dokumentace musí být průběžně doplňovány všechny změny prováděné na konstrukci výtahu.

Konkrétní požadavky na dokumentaci výtahů jsou uvedeny v ČSN 27 4002.

I.  Výtahy uváděné na trh po účinnosti technického předpisu

Výtahy uváděné na trh po účinnosti technického předpisu musí být vybaveny technickou dokumentací v rozsahu stanoveném tímto platným technickým předpisem a souvisejícími harmonizovanými normami doplňovanou závěry z provedených kontrol/inspekčních prohlídek výtahů a záznamy v rozsahu ČSN 27 4002.

Technická dokumentace musí obsahovat nejméně tyto dokumenty: 

1. Návod na normální používání

Návod na používání musí poskytnout nezbytné informace pro normální používání výtahu a pro vyprošťování osob, jak je uvedeno v EN 13015+A1 a zvláště pak pro:

a)

Nahrávám...
Nahrávám...