dnes je 27.5.2024

Input:

Dokumentace o ochraně plynových zařízení před výbuchem

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4.6
Dokumentace o ochraně plynových zařízení před výbuchem

Igor Lüftner – Martin Šturma

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. hovoří o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zaměstnavatel dle § 2 tohoto nařízení musí přijímat taková opatření, aby v tomto pořadí:

1) předcházel vzniku výbušné atmosféry,

2) zabránil iniciaci výbušné atmosféry,

3) snížil škodlivé účinky výbuchu tak, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců․

Proto NV v § 6 ukládá zaměstnavateli povinnost zpracovat písemnou dokumentaci o ochraně před výbuchem (zkráceně DOPV). DOPV je zpracována v návaznosti na výsledky posuzování rizika výbuchu podle § 3 nařízení vlády. Touto dokumentací se prokazuje vždy:

 • provedení identifikace nebezpečí a specifikace ohrožení a posouzení rizika výbuchu,

 • přijetí preventivních a ochranných opatření,

 • klasifikace prostorů podle § 4 odst. 1 písm. a) nařízení vlády,

 • určení prostorů a zařízení, u nichž budou uplatňovány požadavky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

 • zřízení, používání a udržování pracoviště včetně technického vybavení, stejně jako instalace, uvedení do provozu, provoz, údržba zařízení včetně monitorovacích a výstražných zařízení v souladu se zvláštními právními předpisy, uvedenými ve zmíněném nařízení vlády,

 • v případech, kdy plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou nebo více zaměstnavatelů, zajišťuje postup podle tohoto nařízení každý zaměstnavatel v rozsahu činností, které spadají pod jeho kontrolu; zaměstnavatelé přitom berou v úvahu i přilehlé prostory, do nichž může výbušná atmosféra proniknout otvory nebo jinými cestami.

DOPV vypracuje zaměstnavatel před zahájením výkonu práce; při změně pracoviště, zařízení nebo organizace práce, které jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ji aktualizuje.

Možné zdroje iniciace výbušné atmosféry:

 • elektrické jiskry v případě vadné nevhodné elektroinstalace, při zapínání a vypínání elektrických přístrojů a obvodů, uvolňování spojů v elektrických obvodech apod.,

 • vzájemný prudký náraz kovových povrchů,

 • úder blesku do prostředí s výskytem výbušné atmosféry,

 • statická elektřina ve formě výbojů z elektricky nabitých izolovaných částí, např. používáním nevhodných osobních ochranných pracovních prostředků,

 • horké povrchy, které jsou důsledkem svařovacích prací i činností jiného charakteru (např. při tepelném dělení potrubního materiálu proudem kyslíku); horký povrch může být způsoben také závadou na systému předehřevu nebo v nevhodné elektroinstalaci,

 • elektrický oblouk vznikající během obloukového svařování,

 • plameny používané v rámci autogenního tavného svařování během provádění oprav,

 • mechanicky vznikající jiskry, které jsou průvodním jevem při procesech broušení a dělení trubního materiálu (např. prostřednictvím uhlových brusek).

Zaměstnavatel po provedení technických nebo organizačních opatření podle § 2 a posouzení rizika výbuchu podle § 3:

 • klasifikuje prostory s prostředím nebezpečí výbuchu na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu podle přílohy č. 1 k nařízení,

 • zabezpečí v těchto klasifikovaných prostorech plnění dalších požadavků podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

 • označí místa vstupu do prostorů s nebezpečím výbuchu bezpečnostními značkami výstrahy s černými písmeny EX označujícími "nebezpečí – výbušné prostředí":

Zaměstnavatel přijme další nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, kterými v prostorech s nebezpečím výbuchu zabezpečí, aby

 • v takových pracovních podmínkách nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců,

 • s ohledem na posouzení rizika výbuchu byla po dobu přítomnosti zaměstnanců nebo jiných osob vhodnými technickými prostředky náležitě monitorována, vyhodnocována a kontrolována výbušná atmosféra.

Zaměstnavatel na základě výsledků posouzení rizika výbuchu roztřídí prostory na prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu:

 • Prostor s nebezpečím výbuchu je prostor, ve kterém se výbušná atmosféra může vyskytnout v množství vyžadujícím opatření k zajištění bezpečnosti a

Nahrávám...
Nahrávám...