dnes je 17.6.2024

Input:

Bezpečnostní opatření pro opravy a údržbu zdvihacích zařízení

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.6.1
Bezpečnostní opatření pro opravy a údržbu zdvihacích zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Definice dle ČSN 27 0142 :

Jeřáb – stroj pro cyklickou činnost určený pro zdvihání a přemisťování břemen v prostoru, která jsou zavěšena na háku nebo uchopena jiným prostředkem.

Zdvihadlo – zdvihací zařízení, jímž se přemisťuje břemeno ve svislé přímce, nebo ve svislé rovině, vymezené pojezdovou dráhou.

Lhůty kontrol

Pokud průvodní dokumentace výrobce vyhrazeného zdvihacího zařízení stanoví lhůty kratší, musejí mít takto stanovené lhůty v průvodní dokumentaci přednost před lhůtami stanovenými v právních předpisech a technických normách.

Zařízení Činnost Provádí Dle Lhůta
jeřáby a zdvihadla denní inspekce obsluha ZZ ČSN ISO 9927-1 denně, před zahájením provozu
běžná inspekce (kontrola) pracovník údržby NV č. 193/2022 Sb., ČSN ISO 9927-1 1x za 3 měsíce nebo častěji
revize revizní technik ZZ NV č. 193/2022 Sb. dle skupiny jeřábu a zdvihadla
revizní zkouška revizní technik ZZ NV č. 193/2022 Sb. dle skupiny jeřábu a zdvihadla
mimořádná inspekce/zkouška revizní technik ZZ ČSN ISO 9927-1 , NV č. 193/2022 Sb. po provedených změnách, po mimořádné události
zvláštní posouzení revizní technici ZZ a EZ, statik a geodet ČSN ISO 12482 na konci návrhové životnosti (max. po 20 letech provozu)
vázací a manipulační prostředky kontrola vazač, revizní technik ZZ ČSN ISO 12480-1 , SBP před použitím, resp. 1x za rok
ocelové konstrukce prohlídka pracovník údržby ČSN 73 2604 dle ŘPKÚ nebo Provozního předpisu pro provoz ocelových konstrukcí
jeřábová dráha (součást stavebního objektu) zaměření (rektifikace) autorizovaný geodet ČSN 73 2604 , ČSN 73 5130 po 5 nebo 10 letech

Denní inspekce

Před začátkem každé pracovní směny musí být provedena vizuální kontrola a funkční zkouška zdvihadla pro zjištění případných závad.

Denní inspekci provádí pracovník obsluhy nebo pracovník údržby. Funkční zkoušky se provádějí bez zatížení, kde je to možné z kabiny jeřábu.

Dle ČSN ISO 12480-1 , Příloha A, se při denní inspekci provádějí následující úkony:

a) kontroly předepsané návodem k používání;

b) kontrola uložení všech lan v kladkách a bubnech;

c) vizuální kontrola elektrického zařízení, zejména zda není znečištěno olejem, mazivy, vodou nebo jinými nečistotami;

d) vizuální kontrolu stavu příslušných náplní provozních kapalin, jako např. mazacího oleje a chladicí

kapaliny a/nebo jejich únik z kterékoliv části systému;

e) funkční kontrola všech bezpečnostních, vypínacích a nouzových zařízení provedená se zvýšenou

opatrností z důvodu možného výskytu poruchy;

f) funkční kontrola indikačního zařízení nosnosti jeřábu a provedení požadovaného denního testu tohoto zařízení;

g) kontrola, zda ukazatel vyložení odpovídá parametrům namontovaného výložníku, pokud toto zařízení není součástí zařízení uvedeného v bodě f);

h) kontrola správné funkce zařízení uvedených v bodech f) a g) změnou vyložení bez břemene;

i) kontrola tlaku vzduchu ve všech pneumatických systémech, např. v brzdách;

j) kontrola funkce světel, stěračů a ostřikovačů;

k) vizuální kontrola kol a stavu pneumatik u mobilních jeřábů;

l) funkční kontrola všech ovládacích prvků jeřábu bez břemene;

m) kontrola funkce všech akustických výstražných zařízení;

n) z důvodu bezpečnosti a požární prevence kontrola čistoty celého jeřábu, odstranění případně uložených nádob od oleje, čisticích prostředků, nástrojů nebo materiálů kromě těch, které jsou uloženy na určených místech; kontrola stavu přístupových a únikových cest a hasicích přístrojů;

o) kontrola stavu a účinnosti zajištění proti účinkům větru (pokud je instalováno) a odstranění případných překážek z jeřábové dráhy;

p) kontrola účinku brzd a spojek před zahájením provozu;

q) kontrola před zahájením provozu, zda na zařízeních nebo ovládacích prvcích nebyly dodatečně instalovány výstražné tabulky nebo provoz jeřábu nebyl jinak omezen.

Běžná inspekce (kontrola dle terminologie v NV č. 193/2022 Sb.)

Běžné inspekce provádějí pracovníci údržby v intervalech ne delších než 3 měsíce, je-li zdvihadlo v provozu. V nepříznivém prostředí jsou lhůty kratší.

Nepředpokládá se nutnost demontáže kterékoliv části zdvihadla během této inspekce, avšak musí být provedeno odstranění krytů (např. koncových vypínačů) pro provedení údržbářské a inspekční činnosti.

Při inspekci se musí ověřit, že provozní kniha a návod pro obsluhu jsou na jeřábu dostupné a že obsahují aktuální údaje. Běžná inspekce musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodu, ale minimálně to je vizuální kontrola celého zařízení, kontrola funkčnosti zabezpečovacích a indikačních systémů (zejména funkce zastavení STOP) a kontrola správné funkce celého zdvihadla a kontrola hydraulického systému.

Lhůty

Nahrávám...
Nahrávám...