dnes je 27.5.2024

Input:

197/2022 Sb., Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

č. 197/2022 Sb., Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
ZÁKON
ze dne 24. června 2022
o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje zvláštní postupy v oblasti územního plánování a stavebního řádu při umisťování, povolování a provádění staveb sloužících ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se podle jiných právních předpisů upravujících postupy při umisťování, povolování a provádění staveb.
§ 2
Nezbytná stavba
(1) Nezbytnou stavbou je stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu vysídlených osob v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pokud jde o
a) stavbu nebo soubor staveb pro bydlení nebo ubytování, vzdělávání, výchovu a školské služby, zdravotní nebo sociální služby a s nimi související stavby technické a dopravní infrastruktury,
b) změnu v účelu užívání stavby podmíněnou změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, nebo
c) změnu dokončené stavby.
(2) Nezbytnou stavbou podle odstavce 1 není stavba nebo soubor staveb, změna v účelu užívání nebo změna dokončené stavby podléhající posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
(3) Nezbytná stavba je stavbou dočasnou, jejíž doba trvání nesmí přesáhnout 3 roky ode dne nabytí právních účinků společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru podle § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 3
(1) Stavebníkem nezbytné stavby je Česká republika nebo její příspěvková organizace, státní podnik, státní organizace, kraj, obec nebo jimi zřízená nebo založená právnická osoba.
(2) Vlastníkem nezbytné stavby může být pouze osoba uvedená v odstavci 1. Pokud je postupem podle § 14 nezbytná stavba změněna na stavbu trvalou, lze ji po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně doby trvání nezbytné stavby převést pouze na osoby uvedené v odstavci 1.
ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 4
Rozhodnutí o výjimce
(1) Nezbytnou stavbu lze umístit pouze v souladu s územně plánovací dokumentací nebo na základě rozhodnutí o výjimce.
(2) Rada obce a v obcích, kde se rada obce nevolí, zastupitelstvo obce může na žádost stavebníka rozhodnout o výjimce z těch ustanovení územního plánu nebo regulačního plánu, která znemožňují umístit nezbytnou stavbu na pozemku v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo ploše přestavby, a to v plochách se stávajícím nebo požadovaným způsobem využití bydlení,
Nahrávám...
Nahrávám...