dnes je 17.6.2024

Input:

Regálové zakladače

27.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.3.6
Regálové zakladače

Ing. Pavel Krejcar

Regálové zakladače jsou kolejnicemi vedená zařízení s pojezdem a zdviháním pro uskladňování a vyskladňování a/nebo manipulaci se zbožím. Řízení zakladače může být ruční až automatické. Stanoviště obsluhy zahrnuje stanoviště řidiče a pracovní prostory obsluhy; stanoviště řidiče je místem na zakladači, odkud lze řídit pohyb zakladače.

Zakladač musí odpovídat použitým materiálem, druhem, provedením a vybavením příslušným předpisům.

Rozdělení do skupin

Regálové zakladače, s obsluhou na zakladači, musejí být vybaveny stanovištěm obsluhy. Stanoviště je umístěno buď na vozíku zdvihu, nebo pojíždí odděleně od vozíku zdvihu, nebo je umístěno pevně na zakladači. Zakladače s automatickým řízením nemusejí být stanovištěm řidiče vybaveny; musí ale být k dispozici zařízení, která umožňují nouzový provoz nebo provizorní ruční řízení z bezpečného stanoviště (při údržbě).

Regálové zakladače a jejich příslušenství musejí být vhodné pro provoz ve specifickém pracovním prostředí, např. teplota, prach a výpary, oheň a výbuch. Rozvody a elektrické díly musejí být v souladu s požadavky EN 418, prEN 954-1 a EN 60204-1 a musí být, jak zakladače, tak jejich příslušenství, konstruovány tak, že nedojde k ohrožení osob. Kde je to nutné, musejí být stroje a podskupiny opatřeny zarážkami.

Provoz

Všechna zdvihová ústrojí musejí být vybavena účinnými brzdami nebo rovnocennými zařízeními schopnými bezpečně zastavit pohyby zdvihového ústrojí se zkušební hmotností ze jmenovité rychlosti a udržet vozík zdvihu v poloze zastavení. Brzdy musí působit automaticky, jakmile je přerušen přívod energie.

Aby byla při zdvihání a spouštění vymezena horní a dolní poloha zařízení, musí být instalovány horní a dolní koncové zarážky.

Kde není kontrolována hmotnost břemene dříve, než je převzato strojem, musí být stroj vybaven systémem ochrany před přetížením.

Regálové zakladače s vozíkem zdvihu, který je určen k dopravě osob a který může být zdvižen výše než 1,5 m, s výjimkou použití vřetenového pohonu nebo přímo působících hydraulických pohonů, musí být vybaven zachycovačem.

Omezovač rychlosti spouštění musí být uveden v činnost při rychlosti menší než 0,7 m.s-1 nebo při 1,4násobné jmenovité rychlosti, když tato překračuje 0,5 m.s-1.

Stroj musí být schopen brzdit a zastavit bezpečně z jmenovité rychlosti pojezdu s nosností včetně obsluhy, bez nepřípustných rázů.

Pro bezpečné zastavení stroje na konci pojezdu musejí být instalovány stanovené prostředky.

Na stroji musí být instalováno zařízení k zabránění vykolejení, např. deska s profilovým výřezem kolem hlavy kolejnice, které musí být účinné i v případě prasknutí pojezdových kol nebo vodicích válečků.

Stroj a koleje musejí být konstruovány a postaveny tak, že se stroj nepřevrátí i v průběhu působení bezpečnostních zařízení.

Regálové vozíky

Regálové vozíky musejí vyhovovat stanoveným požadavkům. Dále musí být kontrolována správná poloha regálového vozíku na zdvihovém ústrojí.

Bezpečnost přesuvny musí být zajištěna za všech provozních podmínek.

Návod k provozu regálových zakladačů

Výrobce musí, pro zajištění bezpečnosti práce, dodat ve formě návodu k provádění montáže potřebné informace o správném sledu montáže, hmotnosti podsestav a další důležité informace. Práce spojené s postavením, rozebráním a odklízením musejí být provedeny osazenstvem, které bylo speciálně vyškoleno pro tento účel a upozorněno na rizika spojená s prováděnými pracemi. Na práci musí dohlížet k tomuto účelu odpovědná osoba.

Výrobce musí dále dodat návod pevně stanovující nutné informace o sledu uvedení do provozu. Uvedení do provozu smí být provedeno jen personálem, který je pro tento účel vyškolen a upozorněn na rizika spojená s těmito pracemi. Na práce při uvedení do provozu musí dohlížet odpovědná osoba, která se ještě před uvedením zařízení do provozu přesvědčí, že příslušná bezpečnostní zařízení a systémy jsou instalovány a jsou funkční.

Zkoušky regálových zakladačů

Nežli je stroj poprvé uveden do provozu, musí být zkoušen kvalifikovanou osobou, autorizovanou pro tuto činnost. Zkouškou se ověřuje, že jsou dodrženy technické podmínky pro stavbu a zařízení a všeobecně uznávaná pravidla současného stavu techniky. Zkouška sestává z přezkoušení, prověření konstrukce a přejímacího zkoušení. Přezkoušení a ověření konstrukce se může provést u výrobce; přejímací zkouška instalovaného a připraveného zařízení k provozu musí být provedena u uživatele. V případě typově schváleného bezpečnostního záchytného ústrojí – zachycovače (včetně omezovače rychlosti spouštěním) musí být provedena zkouška se záměrným uvedením omezovače rychlosti spouštění v chod s užitnou nosností zvětšenou o hmotnost řidičů (75 kg každý) a hmotnost příslušných částí stroje; a to při rychlosti chodu ne menší než je jmenovitá. Jestliže zachycovače nejsou typově schválené, musí být provedena zkouška volným pádem, se shora uvedeným zatížením.

O výsledcích zkoušek musí být uchován písemný záznam, včetně:

 • jednoznačné identifikace stroje,

 • rozsahu zkoušení s údajem o požadovaných dodatečných dílčích zkouškách,

 • výsledku zkoušení s uvedením zjištěných závad,

 • posouzení, zda je možné uvedení zařízení do provozu, nebo zda je nutno jeho další provoz nepřipustit,

 • jména, data a podpisu zkoušející osoby.

Provozní informace

Výrobce musí dodat instrukční příručku obsahující:

 1. všechny nutné informace pro bezpečnou obsluhu a provoz stroje a jeho připojeného příslušenství, včetně požadavků a omezení pro stanovené břemeno,

 2. informace k bezpečné údržbě, opravě a odstranění závad stroje a jeho připojeného příslušenství,

 3. seznam součástí, které se snadno opotřebovávají, spolu s přibližným údajem, jak často a/nebo s podmínkami pro jejich výměnu.

Označení

Každý stroj musí být opatřen:

 1. trvanlivým a snadno čitelným výrobním štítkem, obsahujícím nejméně tyto informace:

  • jméno a adresa výrobce,

  • typ stroje,

  • číslo série,

  • rok výroby,

  • nosnost (bez osob),

  • počet osob, které smějí jet na stroji,

  • CE značení certifikace (kde je to patřičné);

 2. nosností a počtem osob, které smějí jet na stroji (musí být vyznačeno na stroji viditelně a dále musí být písemně napsáno pro obsluhu);

 3. vhodnými instrukcemi, týkajícími se obsluhy zařízení, umístěnými na stanovišti obsluhy;

 4. pro upozornění na zvláštní rizika musí na stroji být vyznačena varovná upozornění ve formě textu a/nebo piktogramu, např.: "Tento stroj smí obsluhovat a na tomto stroji smí jezdit pouze oprávněná osoba“ nebo "Vstup povolen pouze oprávněným osobám“.

Podmínky pro bezpečný provoz stroje

Aby byl zajištěn řádný a bezpečný provoz stroje a v případě potřeby též speciálního zařízení, musí výrobce v instruktážní příručce uvést, že uživatel musí splnit provozní požadavky v příručce uvedené.

Zahrnuty musí být nejméně následující provozní požadavky:

 • regálový zakladač smí být použit pouze pro účel, pro který byl původně určen,

 • regálový zakladač smí být obsluhován pouze vhodnými a spolehlivými osobami, starými nejméně 18 let, které jsou školeny a výslovně uživatelem nebo oprávněným zástupcem písemně pověřeny řízením stroje (požadavek na minimální věk neplatí, když na osobu je dohlíženo v průběhu školení),

 • počet osob, které jedou na stroji, nesmí přesáhnout maximální počet, specifikovaný výrobcem na výrobním štítku; na stroji není dovoleno jet neoprávněným osobám,

 • obsluha stroje musí nejméně jednou za den prověřit řádnou funkci brzd, koncových spínačů a výstražných zařízení; jestliže kterékoli z těchto zařízení nepracuje, nebo v případě jiných zřejmě rizikových vad, nesmí být stroj do jejich odstranění používán. Jestliže se podobné závady vyskytnou v průběhu provozu, musí být provoz okamžitě přerušen. Všechny závady musejí být okamžitě ohlášeny a druh závady zaznamenán do knihy závad nebo podobného dokumentu,

 • před jízdou v regálové

Nahrávám...
Nahrávám...