dnes je 17.6.2024

Input:

Pracovníci obsluhy zdvihacích zařízení

4.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.4
Pracovníci obsluhy zdvihacích zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Pravidelná školení obsluh ZZ a vazačů musejí být prováděna na základě požadavku nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Minimální požadavky na obsluhy ZZ a vazače stanovuje nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a v případě jeřábů a zdvihadel norma ČSN ISO 12480-1 v kapitolách 5.3 a 5.4. Minimální požadavky na školení obsluh pracovních plošin jsou stanoveny v normě ČSN ISO 18878 . Minimální požadavky na školení jeřábníků jsou stanoveny v normě ČSN ISO 9926-1 . Osobou způsobilou k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen je fyzická osoba splňující požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která absolvovala školení s praktickým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení. Kvalifikovanou osobou je obsluha zařízení nebo vazač břemen.

Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení a vazače břemen se koná před tříčlennou zkušební komisí. O zkoušce se sepisuje zápis. V případě kladného výsledku zkoušky je uchazeči vydán doklad o způsobilosti k obsluze vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo pro vázání břemen; zápis o zkoušce je nedílnou součástí tohoto dokladu. Doklad o způsobilosti k obsluze pracovní plošiny se vypracovává dle vzorů v ČSN ISO 18878 . Ověřování znalostí obsluhy vyhrazeného zdvihacího zařízení anebo vazačů břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejpozději jednou za 2 roky, dle § 12, odst. (6) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. Při školení musí být obsluha seznámena s právními předpisy a technickými normami, s dokumentací provozovatele a s průvodní dokumentací od výrobce (návody k obsluze). Pro samotné školení musí být vypracována směrnice, která je odsouhlasena technikem BOZP vzhledem k povinnostem zaměstnanců, které plynou ze zákoníku práce.

Školení probíhá jak teoreticky, tak prakticky pro konkrétní zdvihací zařízení a pro konkrétní pracoviště. Obsluha smí ovládat pouze ta konkrétní zdvihací zařízení, na která byla proškolena.

Příklady situací, kdy je nutné provést opakované školení, ale nejen v těchto případech:

 • zhoršení dovedností;

 • po nehodě, nebo když se jí jen těsně uniklo při provozu nebo používání zdvihacího zařízení,

 • když se změní podmínky na pracovišti způsobem, který může ovlivnit bezpečný provoz zdvihacího zařízení;

 • nové technologie zdvihacího zařízení a pracovní postupy.

Pracovníci provádějící obsluhu, prohlídky a údržbu musejí být rovněž proškoleni o dodržování zásad bezpečnosti práce ve výškách (včetně správného používání osobních ochranných pracovních prostředků) – musejí mít platné školení bezpečnosti práce ve výškách dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

 1. Obsluhovat, tj. samostatně ovládat zdvihací zařízení a vázat, zavěšovat mohou jen osoby duševně a tělesně způsobilé, starší 18 let:
  • vyškolené a prakticky zaučené, mající platný jeřábnický průkaz příslušné třídy a vazačský průkaz příslušné třídy.

 2. Jeřábník může obsluhovat jen jeřáby té třídy, na které má vystaven průkaz. Průkazy musejí mít jeřábníci a vazači při výkonu práce stále u sebe, nebo musejí být snadno dosažitelné.
  • Jeřábníci musejí být seznámeni s předpisy pro obsluhu zdvihacích zařízení dle pokynů výrobce a ČSN ISO 12480-1 , včetně předpisů na pracoviště, na kterém pracují. Dále musejí být seznámeni se základy mechaniky, elektrotechniky a s funkcí hlavních součástí jeřábů a zdvihadel.

 3. Povinností je provádět pravidelná školení obsluh ZZ a vazačů. Minimální
Nahrávám...
Nahrávám...