dnes je 28.9.2022

Input:

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 (částky 43/2022 až 92/2022)

8.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 (částky 43/2022 až 92/2022)

JUDr. Anna Janáková

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/2022 Sb., o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně.

MPSV sdělilo, že u něj byl uložen Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2021 - 2022 ze dne 29. ledna 2021 uzavřený dne 31. ledna 2022 mezi smluvními stranami Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu a Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Zákon č. 90/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem novely je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se mění směrnice 2010/65/EU a zrušuje směrnice 2000/59/ES, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Změny spočívající v doplnění, příp. zpřesnění stávajících povinností provozovatelů či velitelů námořních plavidel, jež byly na unijní úrovni reflektovány přijetím shora uvedených směrnic. Novela má 46 novelizačních bodů. Účinnost: 1. květen 2022.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 94/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel.

Novela hlavně přináší novou přílohu vzoru formuláře Oznámení o předání odpadu. Účinnost: 1. květen 2022.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 95/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu.

Novela přináší zejména doplnění zvláštních činností (jejichž výkon je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a ochrany členů posádky lodě nebo námořní plavby), základních a rozšířených činností na lodích používajících jako palivo plyn nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí, a při plavbě v polárních vodách. Účinnost: 1. květen 2022.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19.

Vyhláška byla vydána k provedení zákona o ochraně veřejného zdraví a zavádí systém epidemiologické bdělosti (dále jen "surveillance") pro onemocnění COVID-19. Má dvě přílohy, přičemž v první stanoví základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci onemocnění COVID-19, postupy při epidemiologickém šetření při podezření na výskyt onemocnění COVID-19 a druhy protiepidemických opatření a způsob jejich provádění a rozsah shromažďovaných údajů, způsob a lhůty jejich hlášení. V druhé příloze stanoví další údaje uváděné v žádance o laboratorní vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenu viru SARS-CoV-2 zasílané elektronickou formou prostřednictvím informačních systémů orgánů ochrany veřejného zdraví. Účinnost: 1. květen 2022.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č.103/2022 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně.

MPSV sdělilo, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2021 - 2022, který byl uzavřen mezi vyšším odborovým orgánem - Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů - Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, je závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 23.1, 23.41 a 23.42. S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce ČR a na internetových stránkách MPSV (http://www.mpsv.cz). Účinnost: 1. květen 2022.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

Vyhláška byla vydána k provedení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších změn a doplňků, a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků jiných států.

Vyhláška má 36 paragrafů, 12 příloh. Vyhláška stanoví zejména vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin, požadavky k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, při nakládání s výbušninami, a na stanovených pracovištích; dále stanoví předpoklady na odbornou způsobilost stanovených organizací a fyzických osob při stanovených činnostech, a podrobnější požadavky na pracoviště, technická zařízení a pracovní prostředí.

Vyhláška ruší vyhlášky Českého báňského úřadu:

• č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem,

• č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních,

• č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (a vyhlášek, které ji měnily).

Účinnost: 1. červenec 2022.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 124/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

Vyhláška mění:

• ve 20 novelizačních bodech vyhlášku č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších změn a doplňků.

• ve 4 novelizačních bodech vyhlášku č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších změn a doplňků.

• ve 4 novelizačních bodech vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

• ve 2 novelizačních bodech vyhlášku č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Účinnost: 1. červenec 2022.

Nařízení vlády č. 138/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů.

Nařízení bylo vydáno k provedení zákoníku práce. Stanoví, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání příslušející zaměstnancům podle zákoníku práce, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku nebo zvýšený podle příslušných prováděcích pracovněprávních předpisů a podle zákona č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se zvyšuje o 8,2 %. Účinnost: 1. červen 2022.

Nařízení vlády č. 139/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při uznání invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, příslušející vojákovi nebo pozůstalým po něm podle jiného právního předpisu, se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě zvýšený podle prováděcích právních předpisů o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým se zvyšuje o 8,2 %. Účinnost: 1. červen 2022.

Nařízení vlády č. 140/2022 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

Nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nařízení stanoví, že náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem

Nahrávám...
Nahrávám...