dnes je 17.6.2024

Input:

Lhůty kontrol výtahů pro dopravu osob a nákladu

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.11.1
Lhůty kontrol výtahů pro dopravu osob a nákladu

Martin Šturma – Igor Lüftner

a) Pravidelné servisní úkony k zajištění provozuschopnosti výtahu dle Přílohy B, tabulka B.1 ČSN 27 4002

Výkon servisu musí zajistit průběžné provádění kontrolních a servisních úkonů vedoucích k zajištění provozuschopnosti výtahu, které jsou zohledněny v postupech servisní firmy pro výkon servisu tak, aby k jejich naplnění došlo v časových intervalech daných návodem k používání nebo českými technickými normami.

Servisní firma musí mít zpracovány postupy provádění servisních úkonů k zajištění průběžné provozuschopnosti výtahu, a tyto postupy musí na vyžádání předložit vlastníkovi/provozovateli výtahu, se kterým má uzavřenu smlouvu o poskytování servisu.

Tabulka B.1 ČSN 27 4002 Typické příklady servisních úkonů

 
Části a díly výtahu Doporučená četnost provádění Provádí servisní firma Provádí provozovatel
Strojovna a prostor pro kladky
— přístup, žebřík, poklopy, dveře a ohrazení 1× za 3 měsíce ×
— osvětlení, větrání, hasicí přístroj, montážní lampa 1× za 3 měsíce ×
— vybavení — tabulky, návody, příslušenství 1× za 3 měsíce ×
— pohon výtahu (výtahový stroj, hydraulický agregát) 1× za 3 měsíce ×
— koncový vypínač 1× za 3 měsíce ×
— výtahový rozváděč 1× za 3 měsíce ×
— omezovač rychlosti 1× za 3 měsíce ×
— převáděcí kladky 1× za 3 měsíce ×
— nosné prostředky 1× za 3 měsíce ×
— lano omezovače rychlosti 1× za 3 měsíce ×
— dorozumívací zařízení 1× za 3 měsíce ×
— elektrická instalace 1× za 3 měsíce ×
Výtahová šachta ×
— vybavení nástupišť – nákladišť – osvětlení 1× za 14 dnů × ×
— ohrazení šachty 1× za 14 dnů × ×
— vodítka, kotvy 1× za 3 měsíce ×
— nárazníky 1× za 3 měsíce ×
— elektrická instalace šachty 1× za 3 měsíce ×
— vyvažovací závaží, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače, vodící kladky 1× za 3 měsíce ×
— vyvažovací (kompenzační prostředky) 1× za 3 měsíce ×
— závěsné kabely 1× za 3 měsíce ×
— zařízení pro zastavování klece ve stanicích 1× za 3 měsíce ×
— hydraulický válec 1× za 3 měsíce ×
— přístup do prohlubně 1× za 3 měsíce ×
— napínací zařízení lana OR 1× za 3 měsíce ×
— bezpečnostní lano 1× za 3 měsíce ×
— bezpečnostní a ovládací spínače 1× za 3 měsíce ×
— stav ohrazení výtahové šachty a klece výtahu z dostupných míst 1× za 3 měsíce ×
Klec
— osvětlení 1× za 14 dnů ×
— ovládače 1× za 14 dnů ×
— nouzová signalizace 1× za 14 dnů ×
— dorozumívací zařízení 1× za 14 dnů ×
— tabulky, návody, výrobní štítek 1× za 3 měsíce ×
— dveře klece, pohon, spínače 1× za 3 měsíce ×
— bezpečnostní clona, bezpečnostní práh 1× za 3 měsíce ×
— podlaha (spínače) 1× za 3 měsíce ×
— stěny, strop 1× za 3 měsíce ×
— hlídač lan, upevnění nosných prostředků, vodící čelisti, zachycovače 1× za 3 měsíce ×
— vážící zařízení Při odborné zkoušce ×
— odkláněcí a převáděcí kladky 1× za 3 měsíce ×
— upevnění vyvažovacích (kompenzačních) prostředků 1× za 3 měsíce ×
— upevnění závěsných kabelů 1× za 3 měsíce ×
— bezpečnostní a ovládací spínače 1× za 3 měsíce ×
— revizní jízda 1× za 3 měsíce ×
— systém zastavování ve stanicích 1× za 14 dnů ×
— funkce světelné clony, je-li použita 1× za 14 dnů ×
Šachetní dveře
— funkce zajišťovacích prvků 1× za 14 dnů ×
— funkce dveřních mechanismů a pohonů 1× za 3 měsíce ×
— zavírače, dovírače 1× za 3 měsíce ×
— nouzové otevírání 1× za 3 měsíce ×
Nástupiště
— ovládače 1× za 14 dnů ×
— signalizace 1× za 3 měsíce ×
— návody 1× za 3 měsíce ×
— osvětlení přístupových cest Určí provozovatel ×

b) Odborná prohlídka dle ČSN 27 4002 – prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu. Rozsah odborné prohlídky stanovuje Příloha C ČSN 27 4002 , není-li k dispozici dodavatelem výtahu stanovený servisní plán.

Četnost: Uvedena v tabulce níže.

Druh výtahu Lhůty provádění odborných prohlídek v měsících
Kategorie I.Výtahy uvedené do provozu po 1. 4. 1999 Kategorie II.Výtahy uvedené do provozu před 1. 4. 1999
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti 3 2
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 3

- U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a malých nákladních výtahů – odborná prohlídka 1× za 6 měsíců.

- Pokud byla u výtahů kategorie II. odstraněna zjištěná provozní rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle Přílohy B ČSN 27 4007 , platí pro tyto výtahy lhůty v kategorii I.

Zajišťuje: Odborný servisní pracovník servisní firmy, tj. revizní technik zdvihacích zařízení se způsobilostí v rozsahu R, Z/E (Revize a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů), R, Z, Z/E (Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů) pro kategorie:

d – Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby.

e

Nahrávám...
Nahrávám...