dnes je 2.6.2023

Kontroly, revize a údržba provozovaných plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb., § 19 se u provozovaného PZ musí pravidelně provádět:

Přístupné pro: VTZ profi

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeníchGarance

12.5.2023, Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR - TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a…

Vysokotlaké regulační stanice plynuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysokotlakými regulačními stanicemi plynu se podrobně zabývá norma ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky, a dále technická pravidla TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení a TPG…

Přístupné pro: VTZ profi

Plynová hasicí zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plynová hasicí zařízení jsou vyhrazená plynová zařízení dle NV č. 191/2022 Sb., která spadají pod skupinu H a jsou též vyhrazenými tlakovými zařízeními (neboť jejich součástí jsou tlakové zásobníky) a vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle vyhlášky…

Přístupné pro: VTZ profi

Uvádění nových a rekonstruovaných plynových zařízení do provozuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: VTZ profi

Legislativní zdroje k vyhrazeným plynovým zařízením a ostatní předpisyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Přístupné pro: VTZ profi

Provoz vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Povinnosti provozovatele plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.…

Přístupné pro: VTZ profi

Dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: VTZ profi

Definice a rozdělení vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozování technických zařízení, na kterých neprovádíte kontroly, zkoušky, revize či údržbu, je v případě úrazu, úmrtí nebo škody v souvislosti s tímto zařízením klasifikováno jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb.…

Přístupné pro: VTZ profi

Osoby způsobilé k činnostem na plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Přístupné pro: VTZ profi

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na ocelové přechodové schody

10.5.2023, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Provoz a revize tepelných čerpadel

5.5.2023, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Požadavky na vypnutí a odpojení fotovoltaiky od elektrické instalace a distribuční soustavy

3.5.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Požadavky na vypnutí a odpojení fotovoltaiky od elektrické instalace a distribuční soustavyNová vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví požadavky na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Dotaz: Chemické látky / H-věty a P-věty

2.5.2023, Ing. Kristýna Lanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Nové normy ELEKTRO - duben 2023

25.4.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy ELEKTRO - duben 2023Nové normy pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2023.

Nové normy ELEKTRO - duben 2023

25.4.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy ELEKTRO - duben 2023Nové normy pro elektrotechniku a příbuzné obory, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2023.

Pracovní postupy pro odborné vzdělávání

25.4.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Přístupné pro: VTZ profi

Nové normy VTZ (kromě elektrických), které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2023

25.4.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ

Nové normy VTZ (kromě elektrických), které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2023Nové normy pro vyhrazená zařízení tlaková, plynová a zdvihací a zařízení strojní, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2023.

ČSN 12464-1 - hodnota URG

21.4.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz: Isopropylalkohol - množství

17.4.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Rozvod technických plynů - kontrola pojistného ventilu

11.4.2023, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: VTZ profi

Nové právní předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů v době od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 (částky 1/2023 až 47/2023)Garance

31.3.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 11/2023 Sb., o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě. Vyhláška byla vydána k provedení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a v souladu s příslušnými předpisy EU upravuje podmínky zdravotní způsobilosti žadatele…

Přístupné pro: VTZ profi

Odborná způsobilost elektro u zahraničních pracovníků

28.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návštěvy a dodavatelé jiné firmy na pracovišti zaměstnavatele

27.3.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rukojeti a držadla - součást zařízení

20.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah/rozdíl mezi požadavky odst. 2 a 3 § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

19.3.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revize, zkoušky a údržba kotlůGarance

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakožto preventivní údržba se dle požadavků NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 07 0710 čl. 95 na kotlích musí provádět následující pravidelné revize a zkoušky, které smí provádět pouze revizní…

Obsluhy kotlů - topiči dle NV č. 192/2022 Sb.Garance

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby provádějící obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – parních a kapalinových kotlů je

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (TNP)Garance

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Uvádění nových TNP (tlakových nádob k dopravě plynů) do provozuGarance

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle § 11 NV č. 192/2022 Sb., každou vyrobenou TNP musí výrobce podrobit prvním zkouškám postupem dle ČSN 07 8305 čl. 232. Osoba, která řídila a vyhodnotila první a periodickou zkoušku tlakové nádoby na plyny, nevyhotoví revizní zprávu, ale v případě úspěšnosti…

Periodické zkoušky TNPGarance

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá nádoba na plyny se podrobuje periodické zkoušce. Způsob, rozsah a lhůty periodické zkoušky jsou určeny v pokynech výrobce a v právních předpisech pro přepravu nebezpečných věcí.

Uvádění nových a rekonstruovaných kotlů do provozuGarance

15.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stejně jako TNS i kotle jsou vyrobeny buď dle českých norem ČSN 07 0620Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů, ČSN 07 0622Výroba parních a horkovodních kotlů a ČSN 07 0623Technická dokumentace kotlů, nebo dle souboru evropských norem ČSN EN…

Kontrola elektrických spotřebicčů

14.3.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revize a zkoušky TNS, kontroly bezpečnostní výstrojeGarance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle požadavků nařízení vlády č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 musí revizní technik provádět na tlakových nádobách následující pravidelné revize a zkoušky:

Revizní techniciGarance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Revizní technik je pověřený provozovatelem k vykonávání revizí a zkoušek VTZ tlakových a má pro tuto činnost příslušné osvědčení vydané pověřenou organizací (TIČR) podle zákona č. 250/2021…

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - výroba, montáž a rekonstrukceGarance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před samotnou výrobou projektant nakreslí a vypočte TZ dle výrobních technických norem. Projektant musí mít příslušné Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podle zákona č. 360/1992 Sb. Podle…

Údržba a čištění tlakových nádob stabilních (TNS)Garance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádění údržby a její termíny jsou zavedeny v plánu údržby zpracovaného dle Řádu preventivních kontrol, revizí a údržby dle NV č. 101/2005 Sb. Plán údržby provozovatel nastavuje s přihlédnutím k pokynům výrobce, jsou-li…

Definice a rozdělení vyhrazených tlakových zařízeníGarance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základními předpisy pro provoz, kontroly, revize a činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních jsou:

Osoba odpovědná za provoz vyhrazených tlakových zařízeníGarance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle § 8, odst. (4) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. má provozovatel VTZ tlakových povinnost písemně jmenovat osobu odpovědnou za bezpečný provoz vyhrazených tlakových zařízení (zkráceně…

Tlakové nádoby stabilní (TNS)Garance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - povinnosti provozovateleGarance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatelé tlakových nádob dle NV č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012 zejména zajistí:

Provoz vyhrazených tlakových zařízeníGarance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)Garance

8.3.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parní a horkovodní kotleGarance

8.3.2023, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Nahrávám...
Nahrávám...