dnes je 27.5.2024

Input:

Provozní a průvodní dokumentace

13.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.6
Provozní a průvodní dokumentace

Igor Lüftner - Martin Šturma

Dle NV č. 378/2001 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. Provozovatel či majitel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat. Základními dokumenty jsou návody k obsluze a údržbě zařízení, výrobní dokumentace k zařízení (například pasport či výkres), řád preventivní údržby, protokol o určení vnějších vlivů, místní provozní bezpečnostní předpis, dokumentace o ochraně před výbuchem, doklady o školení obsluhy elektrických zařízení, jmenování osoby odpovědné za EZ, výchozí a pravidelné revizní zprávy, provozní deníky všech zařízení, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, záznam o provádění pravidelné údržby, protokoly o pravidelných zkouškách (například ochran u VN zařízení nebo pojišťovacích ventilů), dokumentace skutečného provedení elektrického zařízení a prohlášení o shodě CE.

Průvodní dokumentace dle definice v § 2 NV č. 378/2001 Sb. je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

U elektrických instalací podle čl. 132.13 normy ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice a dále podle čl. 7.1.3 normy ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV Část 1: AC , pokud možno i u elektrických instalací s jmenovitým napětím nad AC 1 kV musí být k dispozici dokumentace skutečného provedení díla od zhotovitele (dodavatele) zařízení, která tak slouží jako průvodní dokumentace. Součástí průvodní dokumentace zhotovitele (dodavatele) elektrické instalace je rovněž zpráva o výchozí revizi elektrické instalace včetně v ní uvedených příloh – detailně o výchozí revizi pojednává NV č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed. 2 . Nakonec pro případy vyhrazených elektrických zařízeních I. třídy je součástí průvodní dokumentace zhotovitele také osvědčení vydané pověřenou organizací (TIČR) za účelem uvedení tohoto zařízení do provozu.

Návod k obsluze a údržbě dle zákona č. 634/1992 Sb. je návod výrobce pro používání technického zařízení. Musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace zařízení a další informace, které jsou důležité pro užívání zařízení. Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním zařízení a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání zařízení. Pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu viz Přílohu č. 2 k NV č. 116/2016 Sb. a v ní bod 1.0.6

Nahrávám...
Nahrávám...