dnes je 4.12.2023

Input:

Nová právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a něco navíc

2.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.17
Nová právní úprava bezpečnosti vyhrazených technických zařízení a něco navíc

Mgr. Bc. Lucie Kyselová

Dne 30. června 2021 byl ve Sbírce zákonů pod č. 250/2021 Sb., v částce 106 zveřejněn zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který rekodifikuje zastaralou právní úpravu celého jednoho segmentu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jeho účinnost je stanovena k 1. červenci 2022, tedy délka legisvakance odpovídá důležitosti přípravy na novou aplikační praxi. Původní účinnost navrhovaná předkladatelem byla právě počátek roku 2022, ale ta se ukázala jako zcela nerealizovatelná a odráží nepříznivý vývoj epidemiologické situace spojený s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v Evropě a jeho dopady na průběh legislativního procesu návrhu zákona i návrhů jeho prováděcích právních předpisů, kdy lze předpokládat náročné jednání o jejich finální podobě v rámci samostatných legislativních procesů.

Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou technikou, je pro resort Ministerstva práce a sociálních věcí velmi důležitá. Prosadit rekodifikaci celé velké oblasti bylo časově i co do složitosti jednání značně náročné. Přesto se právě v této těžké pandemické době, kdy je vše komplikovanější než běžně, podařilo prosadit návrh zákona, na který se v české republice čeká od devadesátých let minulého století.

Cílem úpravy zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení je zakotvit oblast bezpečnosti provozu těchto zařízení moderním způsobem, protože se doteď tato oblast řídila v mnoha ohledech překonanými právními předpisy ze 70. let minulého století. Při jeho tvorbě se podařilo najít společnou řeč všech stran, kterých se zákon týká, včetně sociálních partnerů a jedná se tedy o kompromisní návrh. Na zákonu s resortem spolupracovala například i Hospodářská komora a Státní úřad inspekce práce. Schválený návrh je proto velmi komplexní a detailně prodiskutovaný.

Předložená úprava vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií, nebo o jednoznačnou úpravu odborných způsobilostí osob, které v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních pracují. Zákon s sebou přináší také snížení administrativní zátěže a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti.

Lze mít za to, že zákon též dopomůže ke zvýšení vzájemného pochopení mezi zaměstnavatelem, obsluhou vyhrazeného technického zařízení a revizním technikem, případně inspektorem, při projednávání podmínek provozu daného technického zařízení, což přinese zvýšenou záruku jejich bezpečného provozování.

Zásadní navrhované věcné změny se týkají zejména vymezení pojmu vyhrazené technické zařízení a členění jejich jednotlivých druhů, tedy stanovení, že se dělí na zdvihací, elektrická plynová a tlaková, dále stanovení pravidel pro odbornou způsobilost osob v této oblasti, stanovení povinnosti orgánů státní správy, vymezení povinností právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob dotčených materií zákona, formálního zakotvení evidence odborně způsobilých osob a oprávnění. Zde je však nezbytné zdůraznit, že ve vztahu k praxi je zákon pouze část odpovědí na praktickou změnu systému, zbylá část nového systému bude závislá na podobě připravovaných prováděcích předpisů. Velmi podstatnou změnou také bude skutečnost, že Technická inspekce České republiky bude od účinnosti metodicky řízena přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí, oproti současnému pojetí, kdy tak činí Státní úřad inspekce práce. Přesto však, s ohledem na skutečnost, že kontrola zůstala v působnosti orgánů inspekce práce, předpokládá se i nadále velmi úzká spolupráce mezi odborníky inspekce práce a technické inspekce.

Technická inspekce nově povede databázi revizních techniků, což dopomůže ke zpřehlednění systému a zvýší možnost kontroly občanů ohledně oprávněnosti výkonu těchto činností. Je vhodné zdůraznit, že v evidenci odborně způsobilých osob bude sledovat pouze údaje o odborně způsobilých osobách stanovené v tomto zákoně, a dále, že vybraná část údajů bude veřejná a dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zcela zásadní proměnu doznala v Poslanecké sněmovně problematika způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, upravená v ustanovení § 19 zákona, přes určitou kostrbatou dikci, která byla způsobena právě změnami v rámci legislativního procesu, a kterou lze bez větších problémů překlenout prostřednictvím žádoucího praktického výkladu pro aplikační praxi, nynější dikce, oproti té, kterou navrhla Legislativní rada vlády, lépe odpovídá tomu, co je právě odborníky z praxe a provozovateli vyhrazených technických zařízení požadováno. Dílčím způsobem bude dokonce využito tzv. NSK, tedy Národní soustavy kvalifikací. O konkrétní podobě tohoto systému bude rozhodnuto prostřednictvím nadcházejícího legislativního procesu návrhu nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, které bude vydáno na základě zmocnění v ustanovení § 23 zákona, které bude zejména věnováno úpravě požadavků na odbornou způsobilost v elektrotechnice a na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím a které provádějí revize na elektrických zařízeních.

Nyní probíhají poslední přípravné práce a jednání věcného charakteru nad podobou prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2021 Sb.. Jejich podoba musí být mírně upravena oproti verzím, které byly dány k informaci v průběhu legislativního procesu samotného zákona. Jednak pro časový odstup a změnám v praxi (legislativní proces trval téměř tři roky), ale též pro změny oproti původnímu znění návrhu zákona, jak byl předkládán do legislativního procesu (některé instituty byly Legislativní radou vlády podstatně změněny, některé části nařízení musely být přesouvány do zákona atd.).

Následně budou návrhy postoupeny k legislativně technickým úpravám a poté

Nahrávám...
Nahrávám...