dnes je 17.6.2024

Input:

Lhůty kontrol regálových zakladačů

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

26.9.1
Lhůty kontrol regálových zakladačů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Stav vyhrazeného zdvihacího zařízení – regálových zakladačů, se ověřuje vizuálními prohlídkami a funkčními zkouškami, kontrolami, revizemi a zkouškami v souladu s nařízení vlády č. 193/2022 Sb. a technickými podmínkami výrobců v návodech.

Osoba pověřená odpovědností za VTZ zdvihací musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize a zkoušky osobou, která tento úkon provedla. Pokud záznam v provozním deníku o provedené opravě nebo revizi a zkoušce, popřípadě zpráva o revizi a zkoušce, uvádí, že vyhrazené zdvihací zařízení není způsobilé bezpečného provozu, musí být zjednána neprodleně náprava, a to buď opravou tohoto zařízení, nebo, není-li to možné, jeho prokazatelným zajištěním proti neoprávněnému používání. Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného zdvihacího zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Každý den nebo na začátku každé pracovní směny před použitím regálového zakladače obsluha provede vizuální prohlídku a funkční zkoušku podle návodu výrobce, na každé části vyhrazeného zdvihacího zařízení za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo odchylek od normálního stavu. Funkční zkouška je prověření činností mechanismů elektrického zařízení a signalizačních a zabezpečovacích zařízení s břemenem nepřevyšujícím jmenovitou nosnost. O vizuální prohlídce a funkční zkoušce obsluha provede záznam do provozního deníku zdvihacího zařízení.

Obsluha se musí denně přesvědčit o funkčnosti brzd, provozních koncových spínačů a výstražných zařízení. Chybná funkce brzd, provozních koncových spínačů a blokování či výskyt jiných zřejmých nebezpečných závad jsou důvodem k okamžitému zastavení provozu. Poruchy vzniklé při provozu je nutné ihned hlásit osobě pověřené odpovědností za VTZ zdvihací a jejich výskyt zapsat do provozního deníku.

Kontrola se provádí ve lhůtě závislé na požadavcích výrobce v návodech, provozních podmínkách a intenzitě používání, nesmí však překročit 3 měsíce.

Kontroly provádějí pracovníci údržby. V nepříznivém prostředí jsou lhůty kratší. Nepředpokládá se nutnost demontáže kterékoliv části zdvihacího zařízení, avšak může být provedeno odstranění krytů (např. koncových vypínačů) pro provedení údržbářské a inspekční činnosti.

Musí se ověřit, že provozní deník a návod pro obsluhu jsou dostupné a že obsahují aktuální údaje. Kontrola musí zahrnovat všechny položky, které jsou specifikovány v návodu, ale minimálně to bývá vizuální kontrola celého zařízení, kontrola funkčnosti zabezpečovacích a indikačních systémů a kontrola správné funkce celého zdvihacího zařízení a případně kontrola hydraulického systému.

Revize se provádějí v mezidobí zkoušek ve lhůtách stanovených výrobcem nejméně jednou za rok. Rozsah revize musí být stanoven v návodu výrobce, přičemž vždy zahrnuje alespoň vizuální prohlídku zařízení a ověření funkčnosti všech mechanismů.

Zkouška musí být provedena nejméně jednou za 2 roky v rozsahu stanoveném návodem na používání.

Nahrávám...
Nahrávám...